Přihlásit se
CZ

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti EURONA s.r.o. se sídlem
Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec
IČO: 259 96 304, DIČ: CZ25996304

EURONA s.r.o. je plátcem DPH, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19017 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.euronabycerny.com 

1. Definice

EURONA znamená společnost EURONA s.r.o., IČO: 259 96 304, DIČ: CZ25996304, se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 19017, která je prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.euronabycerny.com.

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Obchodní podmínky znamená tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti EURONA.

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v Obchodních podmínkách pro podnikatele.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím (EURONOU) nebo s ním jinak jedná.

Spotřebitelská smlouva kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím (EURONOU) a Spotřebitele.

Zákazník znamená Spotřebitel nebo Podnikatel, který vystupuje v pozici kupujícího, resp. objednatele zboží EURONY.

2. Úvodní ustanovení

Těmito Obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi společností EURONA jako prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.euronabycerny.com a Zákazníkem, který s EURONOU uzavírá kupní smlouvu.

Tyto podmínky se použijí pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu, a dále pro koupi zboží prostřednictvím zákaznické linky nebo e-mailu.

Obchodní podmínky může EURONA měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

3. Kontaktní údaje společnosti Eurona

Pevná linka: +420 491 477 361
Provozní doba: 8:00 - 16:00
E-mail: prodej@eurona.cz
Kontaktní adresa: Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec

4. Objednávka zboží a uzavření smlouvy

Internetový obchod EURONY na stránkách www.euronabycerny.com je pouze katalogem běžně dodávaného zboží. Zobrazení zboží v katalogu automaticky neznamená, že je zboží dostupné. Dostupnost zboží bude EURONOU potvrzena. Objednávku zboží lze učinit prostřednictvím internetového obchodu www.euronabycerny.com, telefonicky na zákaznickém centru EURONY (tel. +420 491 477 361) nebo prostřednictvím emailu prodej@eurona.cz. Zákazník bere na vědomí, že učiněním objednávky se zavazuje k jejímu zaplacení.

Pro učinění objednávky je třeba řádně dokončit registraci.

Zákazník je povinen uvést pravdivě a správně veškeré požadované údaje, zejména je povinen uvést správnou a úplnou fakturační i poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat všechny jím zadané informace.

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje EURONA svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky Zákazníka EURONĚ a tímto momentem vznikají mezi EURONOU a Zákazníkem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

EURONA po doručení objednávky zašle Zákazníkovi potvrzení o doručení objednávky e-mailem označeným jako „Přijetí objednávky“. Objednávku je možné potvrdit i telefonicky. Při telefonickém potvrzení objednávky si EURONA a Zákazník potvrdí její obsah, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení, nicméně i v takovém případě bude Zákazníkovi, který je spotřebitel, zasláno potvrzení o Přijetí objednávky v textové podobě.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu EURONY, čímž je Zákazníkům umožněna jejich archivace a reprodukce. Zákazníkům, je však vždy aktuální znění Obchodních podmínek vztahující se na jimi uzavřenou kupní smlouvu zasláno elektronicky na jejich e-mailovou adresu.

Odesláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně EURONY nebo Zákazníka, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Uzavřená kupní smlouva (objednávka Zákazníka) je EURONOU archivována za účelem jejího úspěšného splnění.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky Zákazníkem jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Zákazník používá a tyto náklady si Zákazník hradí sám.

V případě uzavírání smluv po telefonu v případech, kdy je Zákazník, který je spotřebitelem, kontaktován EURONOU, zašle EURONA nabídku učiněnou během hovoru spotřebiteli v textové podobě na jeho e-mailovou adresu. K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy spotřebitel nabídku e-mailem potvrdí. To se netýká případů, kdy Zákazník není spotřebitelem, a dále případů, kdy Zákazník, který je spotřebitelem, sám kontaktuje EURONU za účelem koupě zboží telefonicky, kdy v těchto případech se smlouva považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy si Zákazník a EURONA dojednají telefonicky její obsah.

EURONA tímto informuje, že prodej alkoholických nápojů a návštěva stránek, kde se alkoholické nápoje nabízí, jsou zakázány fyzickým osobám mladším 18 let. Odesláním objednávky, jejímž předmětem jsou alkoholické nápoje, Zákazník stvrzuje, že dovršil věku 18 let. EURONA si vyhrazuje právo zrušit objednávku Zákazníka, jejímž předmětem jsou alkoholické nápoje, pokud bude zjištěno, že je Zákazník mladší 18 let nebo pokud budou dány důvodné pochybnosti o tom, že Zákazník dovršil věku 18 let.

5. Zrušení objednávky

Zákazník může svou objednávku bez udání důvodu zrušit, a to až do doby, kdy bude potvrzena EURONOU.

EURONA má právo odmítnout objednávku Zákazníka, jestliže Zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

EURONA si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že Zákazník do 14 dnů od vytvoření objednávky zboží nepřevzal od dopravce.

5.4. EURONA může odmítnou, nebo zrušit objednávku Zákazníka, který jakýmkoli způsobem porušuje Etický kodex EURONY, Podmínky obchodní spolupráce se společností EURONA, Zásady MLM systému EURONA nebo jiné smluvní dokumenty.

6. Kupní cena

Veškeré ceny uvedené na webových stránkách společnosti www.euronabycerny.com jsou ceny katalogové (tj. ceny maloobchodní) před odečtem Zákaznických slev. Ceny jsou včetně DPH. Po přihlášení Zákazníka do jeho uživatelského účtu se mu vyjma katalogových cen zobrazí i ceny po odečtení jeho Zákaznických slev.

Před odesláním objednávky Zákazníka bude vypočtena celková (konečná) cena za zboží včetně souvisejících poplatků a slev plynoucí z aktuální nákupní ceny Zákazníka a Zákazník bude vyzván k jejímu schválení.

7. Dodací lhůta

Objednané zboží bude podle jeho dostupnosti a provozních možností EURONY expedováno v co nejkratší době smluvní zásilkovou službou, obvykle do jednoho (1) až tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, s tím že k dodání zboží zákazníkovi dojde nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí objednávky .

Zákazník bude o případném prodloužení dodací lhůty informován prostřednictvím e-mailu či telefonu.

8. Dodací lhůta

Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje EURONA prostřednictvím vybraných dopravců, a to na území celé České republiky, Slovenska a Polska.

Objednané zboží si Zákazník může vyzvednout osobně, a to v sídle EURONY nebo si jej nechat doručit zvoleným dopravcem.

Nebude-li zboží Zákazníkovi včas dodáno, může Zákazník od smlouvy odstoupit, nesplní-li EURONA svoji povinnost dodat zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě alespoň 10 dnů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty v případě, že EURONA odmítne zboží dodat nebo pokud bylo včasné dodání zboží nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo pokud Zákazník sdělil EURONĚ před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

Cena a podmínky dopravy:

Dopravce

GSL

PPL

123 kurýr

Čas doručení

pracovní dny mezi 8 a 18 hodinou

pracovní dny mezi 8 a 18 hodinou

pracovní dny mezi 8 a 18 hodinou

Místo doručení

na Zákazníkem uvedenou adresu

na Zákazníkem uvedenou adresu

na Zákazníkem uvedenou adresu

Cena za dopravu

99 Kč / 5,5 EUR / 29,7 Zl*

99 Kč / 5,5 EUR / 29,7 Zl*

99 Kč / 5,5 EUR*

Poplatek za platbu na dobírku

30 Kč / 1,67 EUR / 7,67 Zl**

30 Kč / 1,67 EUR / 7,67 Zl**

30 Kč / 1,67 EUR**

Podmínky pro dopravu zdarma

Objednávka nad 1.500 Kč / 63 EUR / 350 Zl***

Objednávka nad 1.500 Kč / 63 EUR / 350 Zl***

Objednávka nad 1.500 Kč / 63 EUR***

Doručení na odběrné místo

-

89 Kč / 5,5 EUR / 27,7 Zl

-


*EURONA si vyhrazuje právo na jakékoliv změny dopravců a v ceníku dopravy . O aktuálních možnostech dopravy a cenách dopravy budou Zákazníci informováni předem na webových stránkách www.euronabycerny.com a v rámci objednávkového procesu.
**Poplatek za platbu na dobírku je účtována vždy, tj. i v případě, že Zákazník splní podmínky pro dopravu zdarma.
***Pro dopravu zdarma jsou rozhodné katalogové ceny.

Osobní odběr je možný v sídle společnosti EURONA na adrese Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, a to v provozní době: Po – Pá: 8.00 – 16.00. Zboží je Zákazníkovi v sídle EURONY rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od odeslání objednávky.

EURONA si vyhrazuje právo u některých kategorií zboží s ohledem na jejich povahu (např. pokud se jedná o prodej čerstvých ryb a pokud jde o prodej alkoholických nápojů) určit jiný způsob dopravy, než jak je uvedeno v tomto čl. 8 Obchodních podmínek, případně z těchto způsobů dopravy jednostranně stanovit způsob doručení konkrétního zboží. O možných způsobech dopravy konkrétního zboží budou Zákazníci vždy předem informováni přímo na e-shopu www.euronabycerny.com u konkrétního druhu zboží.

EURONA si současně vyhrazuje v případě dodávek některých zvláštních kategorií zboží (viz bod výše) právo navýšit cenu dopravy dle podmínek dopravce pro dopravu daných kategorií zboží, případně požadovat po Zákazníkovi úhradu zvláštního příplatku spojeného s dopravou zvláštních kategorií zboží, pokud jej dopravce vyžaduje. Zákazníci budou o konečné ceně dopravy pro danou kategorii zboží vždy předem informováni na webových stránkách www.euronabycerny.com a v rámci objednávkového procesu.

9. Platební podmínky

Zákazník může kupní cenu uhradit přímo v sídle EURONY, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby (dobírka je zpoplatněna viz Ceny a podmínky dopravy) nebo platbou předem pomocí kreditní či debetní karty přes platební bránu.

V případě výběru platby kartou předem je Zákazník povinen platbu provést do 15 minut od odeslání objednávky. Pokud tak Zákazník neučiní, objednávka je automaticky zrušena, o čemž je Zákazník informován prostřednictvím e-mailu.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy balící list, který Zákazník převezme spolu se zbožím. Faktura za zboží je Zákazníkovi zasílána e-mailem.

EURONA si vyhrazuje právo, v případě opakovaného podezření na nekalé jednání Zákazníka (např.: opakované, dlouhodobé odkládání dodání objednaného zboží), pozastavit Zákazníkovi možnost platby na dobírku a požadovat platbu předem.

EURONA si vyhrazuje právo požadovat platbu předem v případě, že fakturovaná částka překročí 50.000 Kč / 1 800 € / 8 000 Zl.

10. Převzetí zboží

Zákazník je povinen si při přebírání zboží od dopravce zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu zboží nebo zboží samotného je Zákazník povinen sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude Zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího přepravního listu přepravci Zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou si Zákazník určil ve své objednávce.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka v okamžiku dodání zboží.

U objednávek, jejichž předmětem jsou alkoholické nápoje, je EURONA oprávněna při předání zboží ověřit, že přebírající osoba dovršila věku 18 let, a to případně prostřednictvím dopravce. Objednávku obsahující alkoholické je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila věku 18 let a EURONA je tuto skutečnost oprávněna vyznačit na balíku obsahujícím takovou objednávku. Přebírající osoba je v takovém případě povinna předložit příslušnému zaměstnanci EURONY nebo dopravce občanský průkaz či jiný doklad totožnosti za účelem ověření jejího věku. Pokud přebírající osoba bude mladší 18 let nebo neprokáže, že dovršila věku 18 let, objednávka nebude takové osobě vydána a dojde k automatickému odstoupení od kupní smlouvy ze strany EURONY; náklady na dopravu v takovém případě nese Zákazník.

11. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů, a to do 30 (třiceti) dní od (i) převzetí zboží, nebo (ii) převzetí posledního kusu zboží, objedná-li Spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo (iii) převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo (iv) převzetí první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí EURONĚ, a to buď elektronicky na e-mailovou adresu EURONY prodej@eurona.cz, písemně či osobně na adrese sídla EURONY (Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec) anebo jiným způsobem nejpozději 30. den od převzetí zboží.

Při odstoupení EURONA doporučuje v průvodním dopise uvést číslo objednávky, datum nákupu a přiložit kopii dokladu o koupi zboží.

Pro snazší vyřízení odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář: „Odstoupení od kupní smlouvy“, který naleznete na webových stránkách EURONY (ve Vašem účtu v sekci Můj Office – Podpora prodeje - Dokumenty).

Vyplněný formulář obsahuje: jméno Spotřebitele, jeho adresu, telefonní číslo a e-mail, registrační číslo, číslo faktury a informace o zboží.

Zásilky, z nichž není patrné, proč byly EURONĚ zaslány, budou vráceny odesilateli.

EURONA je oprávněna si z vracené částky (kupní ceny) odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Spotřebitel bere na vědomí, že nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy (vrácení rozbaleného zboží) v případě, že zboží z řady Pure Bar (potraviny) bude rozbaleno a budou porušeny pečetě na obalu.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, ani od smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být EURONĚ vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.

Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží EURONĚ, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí EURONA peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele včetně případných nákladů na dodání zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to převodem finančních prostředků na účet Spotřebitele, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který EURONA nabízí, vrátí EURONA Spotřebiteli pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající EURONOU nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, EURONA není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí.

Je-li společně se zbožím poskytnut Spotřebiteli dárek, má se za to, že dárek je součástí zboží. Odstoupí-li Spotřebitelem od kupní smlouvy, je povinen spolu se zbožím EURONĚ vrátit i poskytnutý dárek.

15. Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou může:
i. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo
ii. požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle písm. a), jestliže je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

12. Práva z vadného plnění

EURONA odpovídá Spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:
- odpovídá popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
- je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití,
- je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá,
- množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Zákazník rozumně očekávat,
- je dodané s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k použití a jiných pokynů k použití, které může Zákazník rozumně očekávat,
- má zboží vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro kterou se zboží obvykle používá.

V případě Zákazníků, kteří jsou spotřebiteli platí, že projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí, není-li u zuživatelné věci nebo věci podléhající rychlé zkáze uvedeno jinak. U zuživatelné věci (spotřebního zboží) se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci (spotřebního zboží) podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.

Doba pro uplatnění práva z vadného plnění se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, tj. o dobu, kdy reklamované zboží bylo podrobováno testům a všem analýzám nutných pro akceptování či zamítnutí reklamace.

Práva z vadného plnění se vztahují na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením.

Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním a na zboží, které má prošlou dobu expirace.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, může Zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka.

Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

i. EURONA vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila v souladu těmito podmínkami,
ii. se vada projeví opakovaně,
iii. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
iv. je z prohlášení EURONY nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Zákazník obdržel. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, EURONA mu vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Zákazník prokáže, že věc odeslal.

Vadou zboží není hmotnostní odchylka, nepřekročí-li přípustnou odchylku uvedenou na obale zboží. Pokud jde o prodej čerstvých ryb, Zákazník bere na vědomí, že objednané množství je orientační a konečná cena bude stanovena na základě skutečné hmotnosti dodaného zboží, kdy rozhodující je cena za měrnou jednotku (g, kg) dle objednávky. Pokud by měla konečná cena překročit orientační cenu o více než 25 % je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit a zboží nepřevzít. Pokud zboží Zákazník převezme, nepovažuje se za vadu množstevní odchylka oproti původní objednávce.

13. Postup při reklamaci

Reklamaci lze provést e-mailem, telefonicky, osobně v sídle EURONY nebo písemně dopisem na adresu EURONY.

Pro usnadnění reklamace lze využít „Reklamační list”, který naleznete na www.euronabycerny.com v uživatelské sekci Můj Office – Podpora prodeje - Dokumenty. Vyplněný formulář obsahuje: jméno Zákazníka, adresu, telefon, e-mail, číslo faktury, registrační číslo (Eurona ID) a podrobný popis závady nebo nedostatku, popř. popis toho, jak závada (nedostatek) vznikla nebo jak se projevuje a způsob jakým požaduje Zákazník reklamaci vyřídit. Pokud Zákazník reklamuje zboží jiným způsobem, je vhodné tyto skutečnosti rovněž uvést.

Zaslání „Reklamačního listu“ výrazně usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku.

Zásilky, u nichž není patrné, proč byly EURONĚ zaslány, budou vráceny odesilateli.

Reklamované zboží musí Zákazník zaslat na adresu: EURONA s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec.

Zákazník sdělí EURONĚ, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu EURONY; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

EURONA Zákazníkovi neprodleně písemně potvrdí přijetí reklamace, s tím že v potvrzení přijetí reklamace uvede datum, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje a kontaktní údaje Zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. V případě uplatnění reklamace osobně v sídle EURONY bude potvrzení předáno ihned v papírové podobě, ve všech ostatních případech bude potvrzení zasláno e-mailem. Potvrzení slouží jako doklad o přijetí reklamace.

Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu.

Reklamované zboží zaslané EURONĚ na dobírku, nebude přijaté a bude vrácené zpět odesílateli.

Zboží je vhodné zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože EURONA neodpovídá za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace v nutné výši k bezpečnému doručení (Spotřebitel musí doložit doklad k této přepravě).

V případě neoprávněné reklamace nemá Spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani EURONA nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na její straně (pokud se ze strany Spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

O reklamaci EURONA rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla reklamace uplatněna, pokud se EURONA se Zákazníkem nedohodne jinak.

EURONA vydá Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Potvrzení bude předáno v papírové podobě nebo zasláno e-mailem.

14. Ochrana osobních údajů

Společnost EURONA se zavazuje ke kompletní ochraně osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Osobní údaje jsou transparentně zpracovány dle Zásad MLM systému EURONA vydaných (resp. naposledy aktualizovaných) společností EURONA dne 10.5.2021 dostupných na našich webových stránkách.

EURONA není oprávněna poskytovat osobní údaje o Zákaznících třetím osobám. Výjimku představují:

Externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. A to v rozsahu: Jméno, příjmení, telefon, e-mail, doručovací adresa.

Členové VIP Angel Team Professional, kterým jsou poskytovány osobní údaje pro zajištění maximálního servisu nových Zákazníků, a to v rozsahu: Jméno, příjmení, telefon, e-mail.

EURONA s.r.o. IČ: 25996304, DIČ: CZ25996304, se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložka číslo 19017 je zapsána v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem: 00021295

15. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy (Spotřebitelské smlouvy) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Při řešení sporů z kupní smlouvy (Spotřebitelské smlouvy) je možné využít platformu pro řešení sporů on-line na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem pro řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz.

16. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách EURONY v den odeslání elektronické objednávky Zákazníkem.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 6.1.2023 a ruší předchozí vydání ze dne 15.7.2022.

EURONA si vyhrazuje právo změny Obchodních podmínek.

Náhled do předchozí verze Obchodních podmínek platných do 5.1.2023

Náhled do předchozí verze Obchodních podmínek platných do 14.7.2022

Náhled do předchozí verze Obchodních podmínek platných do 23.6.2022

Náhled do předchozí verze Obchodních podmínek platných do 30.3.2022

Náhled do předchozí verze Obchodních podmínek platných do 13.2.2022