Přihlásit se
CZ

Všeobecné obchodní podmínky

původní - platné do 13.2.2022

Přejít na aktuální obchodní podmínky

společnosti EURONA s.r.o. se sídlem
Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec
IČO: 259 96 304, DIČ: CZ25996304

EURONA s.r.o. je plátcem DPH, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19017 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.euronabycerny.com 

1. Definice

EURONA znamená společnost EURONA s.r.o., IČO: 259 96 304, DIČ: CZ25996304, se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 19017, která je prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.euronabycerny.com.

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Obchodní podmínky znamená tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti EURONA.

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v Obchodních podmínkách pro podnikatele.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím (EURONOU) nebo s ním jinak jedná.

Spotřebitelská smlouva kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím (EURONOU) a Spotřebitele.

Zákazník znamená Spotřebitel nebo Podnikatel, který vystupuje v pozici kupujícího, resp. objednatele zboží EURONY.

2. Úvodní ustanovení

Těmito Obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi společností EURONA jako prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.euronabycerny.com a Zákazníkem, který s EURONOU uzavírá kupní smlouvu.

Tyto podmínky jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Přiměřeně se použijí i na koupě zboží prostřednictvím zákaznické linky.

Obchodní podmínky může EURONA měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

3. Kontaktní údaje společnosti Eurona

Pevná linka: +420 491 477 36
Provozní doba: 8:00 - 16:00
E-mail: prodej@eurona.cz
Kontaktní adresa: Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec

4. Objednávka zboží a uzavření smlouvy

Internetový obchod EURONY na stránkách www.euronabycerny.com je pouze katalogem běžně dodávaného zboží. Zobrazení zboží v katalogu automaticky neznamená, že je zboží dostupné. Dostupnost zboží bude EURONOU potvrzena.

Pro učinění objednávky je třeba řádně dokončit registraci.

Zákazník je povinen uvést pravdivě a správně veškeré požadované údaje, zejména je povinen uvést správnou a úplnou fakturační i poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat všechny jím zadané informace.

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje EURONA svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky Zákazníka EURONĚ a tímto momentem vznikají mezi EURONOU a Zákazníkem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

EURONA po doručení objednávky zašle Zákazníkovi potvrzení o doručení objednávky e-mailem označeným jako „Přijetí objednávky“. Objednávku je možné potvrdit i telefonicky. Při telefonickém potvrzení objednávky si EURONA a Zákazník potvrdí její obsah, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu EURONY, čímž je Zákazníkům umožněna jejich archivace a reprodukce.

Odesláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně EURONY nebo Zákazníka, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Uzavřená kupní smlouva (objednávka Zákazníka) je EURONOU archivována za účelem jejího úspěšného splnění.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky Zákazníkem jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Zákazník používá a tyto náklady si Zákazník hradí sám.

5. Zrušení objednávky

Zákazník může svou objednávku bez udání důvodu zrušit, a to až do doby, kdy bude potvrzena EURONOU.

EURONA má právo odmítnout objednávku Zákazníka, jestliže Zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

EURONA si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že Zákazník do 14 dnů od vytvoření objednávky zboží nepřevzal od dopravce.

EURONA může odmítnou, nebo zrušit objednávku Zákazníka, který jakýmkoli způsobem porušuje Etický kodex EURONY, Podmínky obchodní spolupráce se společností EURONA nebo Zásady MLM systému EURONA.

6. Kupní cena

Veškeré ceny uvedené na webových stránkách společnosti www.euronabycerny.com jsou ceny katalogové (tj. ceny maloobchodní) před odečtem Zákaznických slev. Ceny jsou včetně DPH. Po přihlášení Zákazníka do jeho uživatelského účtu se mu vyjma katalogových cen zobrazí i ceny po odečtení jeho Zákaznických slev.

Před odesláním objednávky Zákazníka bude vypočtena celková (konečná) cena za zboží včetně souvisejících poplatků a slev plynoucí z aktuální nákupní ceny Zákazníka a Zákazník bude vyzván k jejímu schválení.

7. Dodací lhůta

Objednané zboží bude podle jeho dostupnosti a provozních možností EURONY expedováno v co nejkratší době smluvní zásilkovou službou, obvykle do jednoho (1) až tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky.

Zákazník bude o případném prodloužení dodací lhůty informován prostřednictvím e-mailu či telefonu.

8. Dodací lhůta

Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje EURONA prostřednictvím vybraných dopravců, a to na území celé České republiky, Slovenska a Polska.

Objednané zboží si Zákazník může vyzvednout osobně, a to v sídle EURONY nebo si jej nechat doručit zvoleným dopravcem (GLS, DPD, PPL).

Cena a podmínky dopravy:

Dopravce

GSL

DPD

PPL

Čas doručení

pracovní dny mezi 8 a 18 hodinou

pracovní dny mezi 8 a 18 hodinou

pracovní dny mezi 8 a 18 hodinou

Místo doručení

na Zákazníkem uvedenou adresu

na Zákazníkem uvedenou adresu

na Zákazníkem uvedenou adresu

Cena za dopravu

80 Kč / 4,45 EUR / 20,46 Zl*

80 Kč / 4,45 EUR / 20,46 Zl*

80 Kč / 4,45 EUR / 20,46 Zl*

Poplatek za platbu na dobírku

30 Kč / 1,67 EUR / 7,67 Zl**

30 Kč / 1,67 EUR / 7,67 Zl**

30 Kč / 1,67 EUR / 7,67 Zl**

Podmínky pro dopravu zdarma

Objednávka nad 1.500 Kč / 63 EUR / 350 Zl***

Objednávka nad 1.500 Kč / 63 EUR / 350 Zl***

Objednávka nad 1.500 Kč / 63 EUR / 350 Zl***


*EURONA si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v ceníku dopravy. O změnách budou Zákazníci informováni předem.
**Poplatek za platbu na dobírku je účtována vždy, tj. i v případě, že Zákazník splní podmínky pro dopravu zdarma.
***Pro dopravu zdarma jsou rozhodné katalogové ceny.

Osobní odběr je možný v sídle společnosti EURONA na adrese Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, a to v provozní době: Po – Pá: 8.00 – 16.00. Zboží je Zákazníkovi v sídle EURONY rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od odeslání objednávky.

9. Platební podmínky

Zákazník může kupní cenu uhradit přímo v sídle EURONY, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby (dobírka je zpoplatněna viz Ceny a podmínky dopravy) nebo platbou předem pomocí kreditní či debetní karty přes platební bránu.

V případě výběru platby kartou předem je Zákazník povinen platbu provést do 15 minut od odeslání objednávky. Pokud tak Zákazník neučiní, objednávka je automaticky zrušena, o čemž je Zákazník informován prostřednictvím e-mailu.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy balící list, který Zákazník převezme spolu se zbožím. Faktura za zboží je Zákazníkovi zasílána e-mailem.

EURONA si vyhrazuje právo, v případě opakovaného podezření na nekalé jednání Zákazníka (např.: opakované, dlouhodobé odkládání dodání objednaného zboží), pozastavit Zákazníkovi možnost platby na dobírku a požadovat platbu předem.

EURONA si vyhrazuje právo požadovat platbu předem v případě, že fakturovaná částka překročí 50.000 Kč / 1 800 € / 8 000 Zl.

10. Převzetí zboží

Zákazník je povinen si při přebírání zboží od dopravce zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu zboží nebo zboží samotného je Zákazník povinen sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude Zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího přepravního listu přepravci Zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou si Zákazník určil ve své objednávce.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka v okamžiku dodání zboží.

11. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů, a to do 30 (třiceti) dní od převzetí zboží.

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí EURONĚ, a to buď elektronicky na e-mailovou adresu EURONY prodej@eurona.cz, písemně či osobně na adrese sídla EURONY (Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec) anebo jiným způsobem nejpozději 30. den od převzetí zboží.

Při odstoupení EURONA doporučuje v průvodním dopise uvést číslo objednávky, datum nákupu a přiložit kopii dokladu o koupi zboží.

Pro snazší vyřízení odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář: „Odstoupení od kupní smlouvy“, který naleznete na webových stránkách EURONY (ve Vašem účtu v sekci Můj Office – Podpora prodeje - Dokumenty).

Vyplněný formulář obsahuje: jméno Spotřebitele, jeho adresu, telefonní číslo a e-mail, registrační číslo, číslo faktury a informace o zboží.

Zásilky, z nichž není patrné, proč byly EURONĚ zaslány, budou vráceny odesilateli.

EURONA je oprávněna si z vracené částky (kupní ceny) odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty zboží.

Spotřebitel bere na vědomí, že nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy (vrácení rozbaleného zboží) v případě, že zboží z řady Pure Bar (potraviny) bude rozbaleno a budou porušeny pečetě na obalu.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, ani od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být EURONĚ vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží EURONĚ, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí EURONA peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele včetně případných nákladů na dodání zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to převodem finančních prostředků na účet Spotřebitele, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který EURONA nabízí, vrátí EURONA Spotřebiteli pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající EURONOU nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, EURONA není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí.

Je-li společně se zbožím poskytnut Spotřebiteli dárek, má se za to, že dárek je součástí zboží. Odstoupí-li Spotřebitelem od kupní smlouvy, je povinen spolu se zbožím EURONĚ vrátit i poskytnutý dárek.

12. Práva z vadného plnění

EURONA odpovídá Spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že má zboží vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro kterou se zboží obvykle používá.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí Spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li u zuživatelné věci nebo věci podléhající rychlé zkáze uvedeno jinak. U zuživatelné věci (spotřebního zboží) se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci (spotřebního zboží) podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.

Doba pro uplatnění práva z vadného plnění se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, tj. o dobu, kdy reklamované zboží bylo podrobováno testům a všem analýzám nutných pro akceptování či zamítnutí reklamace.

Práva z vadného plnění se vztahují na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením.

Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním a na zboží, které má prošlou dobu expirace.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo:

  • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může Zákazník odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady;

  • na odstranění vady opravou zboží;

  • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

  • odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na:

  • odstranění vady, anebo

  • na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vadou zboží není hmotnostní odchylka, nepřekročí-li přípustnou odchylku uvedenou na obale zboží.

13. Postup při reklamaci

Reklamaci lze provést e-mailem, telefonicky, osobně v sídle EURONY nebo písemně dopisem na adresu EURONY.

Pro usnadnění reklamace lze využít „Reklamační list”, který naleznete na www.euronabycerny.com v uživatelské sekci Můj Office – Podpora prodeje - Dokumenty. Vyplněný formulář obsahuje: jméno Zákazníka, adresu, telefon, e-mail, číslo faktury, registrační číslo (Eurona ID) a podrobný popis závady nebo nedostatku, popř. popis toho, jak závada (nedostatek) vznikla nebo jak se projevuje a způsob jakým požaduje Zákazník reklamaci vyřídit. Pokud Zákazník reklamuje zboží jiným způsobem, je vhodné tyto skutečnosti rovněž uvést.

Zaslání „Reklamačního listu“ výrazně usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku.

Zásilky, u nichž není patrné, proč byly EURONĚ zaslány, budou vráceny odesilateli.

Reklamované zboží musí Zákazník zaslat na adresu: EURONA s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec.

Zákazník sdělí EURONĚ, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu EURONY; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li EURONA vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

EURONA Zákazníkovi neprodleně potvrdí přijetí reklamace.

Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu.

Reklamované zboží zaslané EURONĚ na dobírku, nebude přijaté a bude vrácené zpět odesílateli.

Zboží je vhodné zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože EURONA neodpovídá za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace v nutné výši k bezpečnému doručení (Spotřebitel musí doložit doklad k této přepravě).

V případě neoprávněné reklamace nemá Spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani EURONA nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na její straně (pokud se ze strany Spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

O reklamaci EURONA rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla reklamace uplatněna, pokud se EURONA se Zákazníkem nedohodne jinak.

EURONA vyrozumí Zákazníka o výsledku reklamace telefonicky, pokud nebude k dispozici telefon, tak e-mailem.

V případě, že EURONA reklamaci nevyřídí ve lhůtě 30 dní od jejího uplatnění, má Zákazník právo odstoupit od smlouvy.

14. Ochrana osobních údajů

Společnost EURONA se zavazuje ke kompletní ochraně osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Osobní údaje jsou transparentně zpracovány dle Zásad MLM systému EURONA vydaných (resp. naposledy aktualizovaných) společností EURONA dne 10.5.2021 dostupných na našich webových stránkách.

EURONA není oprávněna poskytovat osobní údaje o Zákaznících třetím osobám. Výjimku představují:

Externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. A to v rozsahu: Jméno, příjmení, telefon, e-mail, doručovací adresa.

Členové VIP Angel Team Professional, kterým jsou poskytovány osobní údaje pro zajištění maximálního servisu nových Zákazníků, a to v rozsahu: Jméno, příjmení, telefon, e-mail.

EURONA s.r.o. IČ: 25996304, DIČ: CZ25996304, se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložka číslo 19017 je zapsána v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem: 00021295

15. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy (Spotřebitelské smlouvy) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Při řešení sporů z kupní smlouvy (Spotřebitelské smlouvy) je možné využít platformu pro řešení sporů on-line na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem pro řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz.

15. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách EURONY v den odeslání elektronické objednávky Zákazníkem.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 10.5.2021 a ruší předchozí vydání ze dne 9.5.2018.

EURONA si vyhrazuje právo změny Obchodních podmínek.