Přihlásit se
CZ

Podmínky obchodní spolupráce se společností

EURONA s.r.o.

Tento dokument stanovuje přesné podmínky spolupráce se společností EURONA s.r.o., se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, IČ 25996304, DIČ CZ25996304. Upravuje nákup zboží, jeho další prodej, podmínky odměňování za tvoření obratu, etický kodex, návaznosti na GDPR a podmínky zahájení a ukončení obchodní spolupráce.

1. Použité pojmy

 1. Activity report znamená přehled o činnosti v obchodní síti (Skupině) Poradce.

 2. ATP (Angel Team Professional) znamená motivační program pro Poradce / prodejce registrované u společnosti EURONA, kteří splnili speciální podmínky stanovené v Podmínkách Angel Team Professional (dostupné v Můj Office)].

 3. BO znamená bodový objem (bodovou hodnotu) každého jednotlivého Produktu EURONA.

 4. EURONA znamená společnost EURONA s.r.o., IČO: 259 96 304, DIČ: CZ25996304, se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 19017, která je prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.euronabycerny.com.

 5. Eurona ID znamená registrační číslo, které je přiděleno Odběrateli po registraci u EURONY.

 6. Jedinečný odkaz Poradce znamená unikátní hypertextový odkaz každého Poradce, který při prokliknutí předvyplní v registračním formuláři Eurona ID majitele unikátního odkazu, a v tomto formuláři bude po dobu 10 dnů.

 7. Katalog papírovánebo elektronická brožura vydávaná společností EURONA, která obsahuje nabídku Produktů EURONA a jejich doporučené maloobchodní ceny.

 8. Katalogová cena znamená doporučenou maloobchodní cenu za Produkty EURONA,  která je zobrazena v aktuálním Katalogu či na webové stránce EURONY.

 9. Leader znamená Odběratele, který splní podmínky pro získání tohoto titulu a tím získá možnost čerpat bonusy s tímto titulem spojené.

 10. Literatura EURONY znamená veškerá pravidla, podmínky, kodexy a informace uvedené v Katalogu, na webu, letáčcích a ostatních materiálech vydaných EURONOU

 11. Minimální garance znamená postup EURONY (postoupení Leaderských bonusů nebo jejich části nadřízenému Sponzorovi) vůči Leaderovi, který nedosáhl v daném Produkčním měsíci minimální výše bodového objemu jeho Osobních skupin 10.000 BO.

 12. Můj Office speciální sekce, která je Odběrateli dostupná po přihlášení do jeho online účtu, který si zřídil v rámci své registrace u EURONY.

 13. Nezávislý registrovaný poradce (NRP) fyzická osoba podnikající (tj. osoba, která spolupracuje s EURONOU na základě živnostenského oprávnění).

 14. Nezávislý registrovaný zákazník (NRZ) fyzická nebo právnická osoba,která odebírá Produkty EURONA za nákupní ceny pro svoji osobní potřebu nebo je dále prodává.

 15. Objem obchodu znamená hodnotu jednotlivého Produktu EURONA, která je uvedena v dokumentu Velký ceník EuronKatalogu Euronaa, který je k dispozici v Můj Officena webových stránkách pod záložkou Novinky a akce v sekci Virtuální katalogy – podpora prodeje – tiskoviny.

 16. Odběratel souhrnné označení pro NRP a NRZ.

 17. Ochranná lhůta znamená dobu 30 (třiceti) kalendářních dní od registrace Odběratele, ve které je možné doplnit Eurona ID Poradce, pod kterého by chtěl Odběratel spadat.

 18. Osobní skupina znamená obchodní síť Odběratele (jemu hierarchicky podřízení Odběratele) bez Odběratelů s provizní hladinou 21 % a jejich Skupin.

 19. Poradce znamená NRP nebo NRZ s výjimkou NRZ, kteří jsou pouze spotřebiteli Produktů EURONA.

 20. Poradenské centrum znamená místo pro osobní schůzky, předávání informací, školení skupin a showroom vystavených Produktů EURONA zřizované a provozované Odběratelem v souladu s Pravidly pro provozování Poradenského centra (dostupné v Můj Office).

 21. Produkční měsíc znamená období v délce přibližně měsíce, které je rozhodné pro určení obchodních výsledků Odběratele zakončené Uzávěrkou Produkčního měsíce. Kalendářní měsíc se nemusí shodovat s Produkčním měsícem.

 22. Produkční rok znamená rok, který v sobě zahrnuje 12 Produkčních měsíců, přičemž posledním Produkčním měsícem je prosinec. Produkční rok se nemusí zcela shodovat s rokem kalendářním.

 23. Produkty EURONA znamená ekologicky šetrná bytová a tělová kosmetika, potraviny a doplňky stravy, nabízené k prodeji pod ochrannými známkami EURONA; základní charakteristika výrobků je popsána v Katalogu.

 24. Prvoobjednávka znamená první objednávka nově registrovaného Odběratele.

 25. Skupina znamená celá obchodní síť Odběratele (všichni jemu hierarchicky podřízení Odběratele).

 26. Sponzor znamená Odběratel, pod kterým jsou registrovaní další Odběratelé.

 27. Sponzorská linie znamená souhrn všech Odběratelů, kteří působí (jsou zařazeni) pod konkrétním Sponzorem.

 28. TOP manažer znamená Leader, který udržuje v Produkčních měsících provizní hladinu 21 % a současně v těchto Produkčních měsících dosahuje minimální výše bodového objemu jeho Osobní skupiny 5.000 BO.

 29. Úroveň nákupních cen znamená ceny tří kategorií (A, B, a C), na které Odběrateli vzniká nárok v závislosti na množství získaných BO v předešlém Produkčním měsíci.

 30. Uzávěrka Produkčního měsíce znamená poslední den Produkčního měsíce, resp. přesný časový okamžik, ke kterému končí daný Produkční měsíc.

2. Zahájení spolupráce

Obecně

a) Odběratel uzavírá smlouvu a zahajuje spolupráci se společností EURONA prostřednictvím vyplnění a odeslání registrace v internetovém obchodu www.euronabycerny.com, a to poté, co se seznámí a odsouhlasí, že se seznámil a tím bez výhrad souhlasí s dokumenty Podmínky obchodní spolupráce s EURONOU s.r.o., Zásady MLM systému EURONAVšeobecné obchodní podmínky a dalšími uvedenými smluvními dokumenty.

b) Pro získání Úrovně nákupní ceny A za Produkty EURONA je nutné, aby Odběratel dokončil proces registrace a současně, aby učinil svoji Prvoobjednávku. V případě, že Odběratel vyplní Eurona ID Poradce, který Odběratele s Produkty EURONA seznámil do kolonky „Eurona ID“, zařadí se do Skupiny tohoto Poradce. V případě, že Odběratel Eurona ID nevyplní, dostanete se do tzv. ATP, kde mu bude Poradce přidělen.

c) Nově registrovaný Odběratel, v případě, že při registraci nevyplní Eurona ID Poradce, může jej doplnit v sekci Můj Office, pokud mu již nebyl Sponzor automaticky přidělen.

d) Pro změnu již zadaného či přiděleného Poradce je třeba, aby Odběratel v Ochranné lhůtě poslal email na adresu [email protected] s žádostí o přeregistraci, která bude obsahovat:

 1. Souhlas Poradce, který Vás s Produkty EURONA seznámil

 2. Souhlas stávajícího Poradce (přiděleného Sponzora)

 3. Souhlas nově registrovaného Odběratele.

3. Možnosti spolupráce

3.1. Nezávislý registrovaný zákazník (NRZ)

a) NRZ je fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala u EURONY a odebírá Produkty EURONA za nákupní ceny pro osobní potřebu nebo je dále prodává. EURONA doporučuje prodávat Produkty EURONA za Katalogové ceny. Jedná se však pouze o ceny doporučené nikoliv závazné. Pouze NRZ fyzická osoba má možnost registrovat další Odběratele (tj. Odběratelé uvedou při registraci Eurona ID NRZ), z čehož NRZ čerpá odměny v rámci provizního (bonusového) systému EURONY. NRZ může požádat EURONU o změnu svého statusu na NRP. EURONA rozhodne o změně na NRP poté, co jí NRZ předloží své živnostenské oprávnění. NRZ, který je právnickou osobou, nemůže registrovat další Odběratele a ani mu není umožněna změna statusu na NRP.

b) Provize NRZ jsou čerpány formou dalších slev na Produkty EURONA. Provize je třeba vyčerpat do konce Produkčního roku, ve kterém na ně vznikl nárok. Nevyčerpané provize propadají. Provize za poslední měsíc Produkčního roku (tj. za prosinec) lze čerpat až do konce Produkčního měsíce února následujícího Produkčního roku. V případě čerpání provize (slevy) na Produkty EURONA bude vždy cena k doplacení po odečtení (čerpání) provize v minimální výši 100 Kč bez DPH. Hodnota minimálního doplatku v EUR/PLN se může měnit v závislosti na kurzu měny stanoveného ČNB.

3.2. Nezávislý registrovaný poradce (NRP)

a) NRP je fyzická osoba podnikající (tj. osoba, která spolupracuje s EURONOU na základě živnostenského oprávnění). NRP může nakupovat a prodávat Produkty EURONA a může si aktivně budovat svoji vlastní Skupinu (obchodní síť). NRP dohlíží na svoji Skupinu a motivuje ji k lepším výkonům (prodejům), na základě čehož je odměněn podle provizního systému EURONA.

b) Provize NRP jsou vypláceny na účet NRP, a to na základě faktury NRP. Faktury za NRP, který není plátcem DPH, připravuje EURONA, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce za Produkční měsíc, ve kterém vznikl nárok na provizi. NRP, který je plátcem DPH obdrží elektronický podklad (Activity report v prostředí Můj Office), na jehož základě vystaví svoji fakturu, kterou je povinen poslat do sídla EURONY do 14 dní od vystavení podkladu (Activity reportu).

c) Podmínky pro vyplacení provize NRP spočívají v předložení těchto dokumentů:

 1. Kopie Živnostenského listu

 2. Kopie registrace plátce DPH (pokud je NRP plátcem)

 3. Číslo bankovního účtu pro zaslání provize NRP

 4. NRP je povinen dbát na to, aby jeho údaje na vystavených fakturách byly aktuální a správné. V případě neshody těchto údajů EURONA neodpovídá za škodu vzniklou NRP za chybně vystavenou fakturu a jejich chybnou evidenci v účetnictví.

 5. Provize je vyplácena až v měsíci následujícím po měsíci, v němž dosáhla alespoň částky ve výši 50 Kč / 10,00 EUR / 10,00 Zl.

 6. Provize je vyplácena do 15. dne následujícího měsíce (za předpokladu, že NRP-plátce DPH řádně a včas vystavil fakturu).

 7. V případě, že NRP bude porušovat tyto podmínky obchodní spolupráce či jiná pravidla spolupráce mezi EURONOU a NRP nebo bude poškozovat dobré jméno EURONY, může mu EURONA po předchozím upozornění pozastavit možnost získávání provizí (tj. u objednávek učiněných ode dne, kdy dojde k pozastavení provizí, NRP nebude z těchto objednávek náležet provize).

 8. NRP plátce DPH je povinen vystavit fakturu k úhradě provizí nejpozději do 15. dne následujícího Produkčního měsíce za Produkční měsíc, v němž vznikl nárok na provizi. Splatnost faktur musí být vždy minimálně 14 dní ode dne jejich doručení EURONĚ.

 9. V případě opakovaného pozdního vystavení faktury NRP (plátce DPH) může EURONA s takovým NRP ukončit okamžitě spolupráci (tj. bez výpovědní doby).

 10. V případě pozdního vystavení faktury ze strany NRP (plátce DPH) je EURONA oprávněna požadovat po NRP úhradu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z fakturované částky za každý započatý den prodlení s jejím vystavením, a to až do dne jejího vystavení. Smluvní pokuta je splatná do 10 dní ode dne vystavení pozdně vystavené faktury NRP (plátce DPH). EURONA je oprávněna si jednostranně započíst tuto smluvní pokutu oproti nároku NRP na výplatu provize na základě pozdně vystavené faktury.

4. Nákupní ceny produktů Eurona

Odběratel nakupuje Produkty EURONA podle ceníku za nákupní ceny, na které mu vznikl nárok (rozhodné jsou ceny uvedené na webu EURONY). Nákupní ceny na následující Produkční měsíc se Odběrateli stanoví v závislosti na množství získaných BO v předešlém Produkčním měsíci (tj. v závislosti na výši jeho objednávek).

Úrovně nákupních cen a podmínky pro jejich získání

Nákupní cena

Hodnota objednávek v BO*

Procentuální výše marže při prodeji za doporučené Katalogové ceny

A

0 – 99 BO

20% marže (tj. 16 % sleva z Katalogové ceny)

B

100 – 199 BO

25% marže (tj. 20 % sleva z Katalogové ceny)

C

200 a více BO

30% marže (tj. 23 % sleva z Katalogové ceny)

 * Do hodnoty objednávek se nezapočítávají BO Produktů EURONA, které jsou v Produkčním měsíci zařazeny do sekce Sales Promotion, doplňky, reklamní předměty a tiskoviny.

Dobu platnosti Produkčního měsíce, datum a čas Uzávěrky Produkčního měsíce a další důležité informace jsou k dispozici online v sekci Můj Office.

5. Pravidla pro objednávání produktů Eurona a jejich další prodej

5.1. Produkty EURONA lze objednávat prostřednictvím internetového obchodu www.euronabycerny.com, telefonicky na zákaznickém centru EURONY (tel. +420 491 477 361) a prostřednictvím emailu [email protected].

Objednávky jsou zpravidla předávány k přepravě do 48 hodin od doby, co EURONA potvrdí Odběrateli jejich přijetí. V případě nepříznivých klimatických podmínek, v jejichž důsledku by mohlo při přepravě Produktů EURONA dojít k jejich poškození, si EURONA vyhrazuje právo předávání k přepravě dočasně pozastavit.

Odběratel v případě, že provozuje Poradenské centrum, je povinen toto Poradenské centrum provozovat v souladu s Provozním řádem poradenského centra (dostupné online v Můj Office).

Odběratel může Produkty EURONA prezentovat i na svých osobních internetových stránkách. Tyto internetové stránky musí být v souladu s Pravidla osobních internetových stránek (dostupné online v Můj Office) a musí být poslány k předchozímu schválení EURONOU.

Odběratel může Produkty EURONA prezentovat i na svém facebookovém či obdobném profilu. Tento profil musí být v souladu s Pravidly provozování FB a jiných profilů Poradců EURONA (dostupné online v Můj Office) a musí je předem poslat ke schválení na zákaznické centrum EURONY.

6. Provizní systém

Výpočet provize za daný Produkční měsíc (PM) vychází z:

 1. Bodového objemu (BO) objednávek celé Skupiny Odběratele, tj. nejen z objednávek Odběratele ale i z objednávek celé jeho Skupiny (obchodní sítě) a

 2. Objemu obchodu (OO) vlastních objednávek a

 3. OO objednávek celé Skupiny.

BO a OO pro jednotlivé Produkty EURONA jsou stanoveny v platném Katalogu Eurona. OO je vyjádřena v CZK.

Celková provize se skládá z několika složek, a to z:

 1. Zpětná provize: provize z vlastních objednávek (z vlastního OO),

 2. meziprovizí,

 3. leaderských bonusů (podle získané leaderské úrovně) a

 4. korekcí

Na základě dosaženého BO Skupiny Odběratele je Odběrateli stanovena provizní hladina (PH), a to v rozmezí 0 % až 21%.

Počet získaných BO v Produkčním měsíci

% úroveň (PH)

10 000 a více BO

21 %

6 600 až 9 999 BO

18 %

4 000 až 6 599 BO

15 %

2 400 až 3 999 BO

12 %

1 200 až 2 399 BO

9 %

600 až 1 199 BO

6 %

200 až 599 BO

3 %

0 až 199 BO

0 %

Provize z vlastního OO se vypočte jako součin dosažené PH a vlastního OO (Provize = PH x OO z vlastních objednávek Odběratele). 

Celková meziprovize je součem meziprovizí stanovených z OO jednotlivých podřízených Odběratelů v první (1) linii. Meziprovize se vypočte jako rozdíl mezi PH Odběratele a PH příslušného přímo podřízeného Odběratele (Meziprovize = (PH - PHpod) x OO Skupiny tohoto podřízeného Odběratele).

Leaderský bonus (LB) zahrnuje 4 % Eurona Bonus (EB) z 1. a dalších linií,

Rubínový Bonus (RB) nad rámec LB zahrnuje 1 % ze 2. a dalších linií,

Safírový Bonus (SB) nad ráme LB a RB zahrnuje 0,6 % ze 3. a dalších linií a

Briliantový Bonus (BB) nad rámec LB, RB a SB zahrnuje 0,4 % ze 4. a dalších linií.

Pro čerpání LB je rozhodující splnění podmínek (počet přímo podřízených s PH 21 %, BO osobní skupiny) stanovených pro konkrétní bonus. Výpočet výše těchto bonusů vychází z OO tzv. Osobních skupin (OS) podřízených Odběratelů s PH 21 %. Tyto OS jsou tvořeny jejich přímo podřízenými Odběrateli s PH nižší než 21 %. Pokud Odběratel získá příslušný leaderský titul, avšak v daném PM jeho vlastní Osobní skupina nedosahuje výše minimálně 10 000 BO, je na zvážení EURONY, zda takovému Odběrateli bonus poskytne (byť jen částečně) či nikoliv (tj. uplatní tzv. Minimální garanci).

Pokud Odběratel nedosáhl v daném PM vlastními objednávkami alespoň 100 BO, nebo do své Osobní skupiny nezaregistroval tři (3) nové Odběratele, kteří vytvořili prvoobjednávky každý  v minimální výši 1500 Kč / 63 € / 350 Zl v Katalogových cenách, provize podle tohoto článku Odběrateli nenáleží. 

Korekce provize zahrnuje mimořádné finanční odměny (např. za dosažení milníků v kariéře) a případné kompenzace.  

Provize se nepočítají z výrobků z řad Accessories a z řady Sale promotion.

Provizní systém pro české, slovenské a polské Odběratele je totožný.

7. Podmínky pro získání Leaderských titulů

Leaderem se stane Odběratel, který ve třech (3) po sobě jdoucích Produkčních měsících anebo v rámci osmi (8) z dvanácti (12) po sobě jdoucích Produkčních měsíců splnil jednu z následujících podmínek:

a)získal 10.000 BO z Osobní skupiny nebo

b)získal 5.000 BO z Osobní skupiny a současně má pod sebou v první linii jednoho (1) Odběratele s 21 % PH nebo

c)má pod sebou v první linii dva (2) Odběratele s PH 21 %

Rubínovým Leaderem se stane Odběratel, který má pod sebou v první linii dva (2) a více Odběratelů s 21 % PH, a to v rámci osmi (8) z dvanácti (12) po sobě jdoucích Produkčních měsících.

Safírovým Leaderem se stane Odběratel, který má pod sebou v první linii čtyři (4) a více Odběratelů s 21 % PH, a to v rámci osmi (8) z dvanácti (12) po sobě jdoucích Produkčních měsících.

Briliantovým Leaderem se stane Odběratel, který má pod sebou v první linii šest (6) a více Odběratelů s 21 % PH, a to v rámci osmi (8) z dvanácti (12) po sobě jdoucích Produkčních měsících.

Dvourubínovým Leaderem se stane Odběratel, který má pod sebou v první linii devět (9) a více Odběratelů s 21 % PH, a to v rámci osmi (8) z dvanácti (12) po sobě jdoucích Produkčních měsících.

Dvousafírovým Leaderem se stane Odběratel, který má pod sebou v první linii 12 (dvanáct) a více Odběratelů s 21 % PH, a to v rámci osmi (8) z dvanácti (12) po sobě jdoucích Produkčních měsících.

Dvoubriliantovým Leaderem se stane Odběratel, který má pod sebou v první linii 16 (šestnáct) a více Odběratelů s 21 % PH, a to v rámci osmi (8) z dvanácti (12) po sobě jdoucích Produkčních měsících.

Třírubínovým Leaderem se stane Odběratel, který má pod sebou v první linii 22 (dvacet dva) a více Odběratelů s 21 % PH, a to v rámci osmi (8) z dvanácti (12) po sobě jdoucích Produkčních měsících.

Třísafírovým Leaderem se stane Odběratel, který má pod sebou v první linii 30 (třicet) a více Odběratelů s 21 % PH, a to v rámci osmi (8) z dvanácti (12) po sobě jdoucích Produkčních měsících.

TříbriliantovýmLeader se stane Odběratel, který má pod sebou v první linii 40 (čtyřicet) a více Odběratelů s 21 % PH, a to v rámci osmi (8) z dvanácti (12) po sobě jdoucích Produkčních měsících.

8. Prvoobjednávka

Prvoobjednávka nově registrovaného Odběratele se započítává do Produkčního měsíce, ve kterém byla odeslána EURONĚ. Výjimkou je Prvoobjednávka učiněná (tj. odeslaná EURONĚ) 1. den kalendářního měsíce, tato se vždy započítává až do nového Produkčního měsíce.

S první objednávkou Produktů EURONA může nově registrovaný Odběratel zakoupit, nebo zdarma vložit do svého košíku tzv. Startpacket. Při první objednávce produktů, jejíž celková hodnota je vyšší nebo rovna 50 BO získá Odběratel možnost přidat Starpacket do objednávky zdarma. Pokud je objednávka nižší, může si jej zakoupit za cenu 69 Kč. Starpacket obsahuje aktuální Katalog EURONY, akční nabídku a jiné tiskoviny. Zákazník může tento dárek odmítnout a z košíku odstranit.

V případě, že Odběratel při první objednávce objedná pouze produkty z řady BOHEMIAN SEABAR – Produkty z lososa atlantského, Starpacket neobdrží. Dárek ve formě Startpacketu Odběratel získá až při první koupi Produktů EURONA. Tento postup je uplatňován i v případě ostatních dárků, které nově registrovaný Odběratel může při své první objednávce získat (např. box se vzorky aviváží, dárky za splnění úspěšného startu aj…)

9. Pravidla spolupráce a etický kodex

EURONA je oprávněna v odůvodněných případech zamítnout nebo pozastavit jakoukoliv registraci, žádost o registraci či opětovně podanou žádost o registraci.

Neučiní-li Odběratel objednávku po dobu 12 (dvanácti) po sobě jdoucích měsíců, bude jeho registrace zneplatněna (zrušena).

NRZ se mohou stát fyzické osoby po dovršení 18 (osmnácti) let nebo právnické osoby. Právnická osoba musí uvést jméno osoby, která je oprávněna jejím jménem jednat a současně musí uvést případná omezení související s tímto oprávněním. Fyzické osoby po dovršení 15 let věku se mohou stát NRZ pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.

Každý Odběratel může mít u EURONY pouze jednu (1) platnou registraci. Pokud společnost EURONA zjistí, že se Odběratel zaregistroval vícekrát, je EURONA oprávněna zrušit všechny duplicitní registrace s tím, že ponechá v platnosti pouze prvně provedenou registraci takového Odběratele.

Každý Odběratel je povinen při registraci uvést pravdivé údaje o své osobě.

Každý Odběratel může svoji registraci (členství) kdykoliv zrušit, a to písemným oznámením doručeným EURONĚ.

Opětovnou registraci může bývalý NRP nebo NRZ, který je právnickou osobou požádat, pokud uplynulo alespoň šest (6) měsíců od zrušení jeho registrace v EURONĚ (nedohodne-li se s EURONOU jinak) a současně v nové žádosti musí uvést, že se jedná o opětovnou registraci po uplynutí alespoň šesti (6) měsíců od zrušené registrace.

Odběratel bere na vědomí, že se registrací u EURONY nestává zaměstnancem EURONY ani svého Sponzora. Odběratel není oprávněn zastupovat EURONU nebo činit za EURONU jakákoliv právní jednání (např. uzavírat smlouvy či přijímat závazky za EURONU). EURONA nenese žádnou odpovědnost za porušení tohoto ustanovení.

Odběratel je povinen odběr a distribuci Produktů EURONA vykonávat pod svým jménem, na své náklady a vlastní odpovědnost, a to v souladu s platnými právními předpisy.

Odběratel nebude žádného jiného Odběratele vybízet nebo nutit, aby Produkty EURONA objednával prostřednictvím jeho osoby a ani nebude určovat minimální výši objednávky či požadovat, aby si Odběratel vytvářel zásoby.

Každý Odběratel má právo objednat jakékoli množství výrobků přímo u EURONY.

Žádný Odběratel nesmí objednávat Produkty EURONA za jiného Odběratele bez jeho předchozího písemného souhlasu.

Pokud se Odběratel rozhodne spolupracovat s EURONOU, musí získat veškerá povolení a licence a provést veškeré registrace, které jsou požadovány podle právních předpisů pro výkon nezávislé obchodní praxe, včetně registrace ochrany osobních údajů a registrace k daním. Odběratel nese výhradní odpovědnost za vykazování a placení veškerých daní, cel a poplatků, které se k takové činnosti vztahují. Odběratel nese výhradní odpovědnost za zajištění toho, že veškeré aspekty jeho využívání osobních údajů jeho zákazníků budou ve všech ohledech v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a soukromí.

Odběratel se zavazuje nevyužívat síť společnosti EURONA k prodeji výrobků či programů, které nebyly EURONOU oficiálně schváleny.

Odběratel je povinen se starat o jemu podřízenou Skupinu (obchodní síť) podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Odběratel se zavazuje k tomu, že veškeré jím šířené informace o EURONĚ a Produktech EURONA budou v souladu s oficiální politikou a Literaturou EURONY.

Odběratel bude dodržovat veškeré zákony, předpisy a zásady související s jeho členstvím v EURONĚ a nebude se podílet na žádných aktivitách, které by jeho či EURONU mohli znevážit.

Pomlouvání a jakákoli lživá tvrzení o EURONĚ jsou nepřípustná.

NRP a NRZ se zavazují dodržovat obchodní tajemství a neposkytovat třetím osobám informace, jež by mohly zvýhodňovat jiné subjekty, či jinak poškozovat zájmy EURONY.

Pokud bude Odběratel účastníkem sporu, ať už soudního či jiného nebo se bude podílet na aktivitách, které by se EURONY týkaly nebo by mohly ji či její jméno poškodit, je povinen EURONU o této skutečnosti neprodleně informovat.

Odběratelé nesmí poskytovat interview týkající se EURONY žádným médiím (televize, rozhlas, tisk apod.).

Veškeré tištěné materiály, videozáznamy, fotografie, vzory, loga, ochranné známky, název společnosti a další speciální označení společnosti EURONA jsou chráněny autorským právem (případně i ochranou známkou) a nesmějí být reprodukovány a používány, ani částečně, bez předchozího písemného souhlasu EURONY. 

Odběratelé jsou na společnosti EURONA nezávislí. Na vizitkách a dalších tištěných materiálech Odběratele lze uvést pouze tento titul: „Nezávislý registrovaný poradce“ nebo v odpovídajících případech též „Nezávislý registrovaný poradce Advisor“ nebo „Nezávislý registrovaný poradce Senior Advisor“ a „Nezávislý registrovaný poradce Leader“.

V rámci politiky společnosti EURONA nejsou vymezena výhradní území či franšízy. Žádný Odběratel není oprávněn udělovat, prodávat, postupovat či převádět takové území či franšízu. Každý Odběratel má právo obchodovat v kterékoli oblasti v zemi.

Je zakázáno Produkty EURONA prezentovat a prodávat v jiných obalech než v originálních, či jakýmkoliv způsobem upravovat originální obal nebo označení Produktů EURONA.

Je zakázáno bez předchozího písemného (mailového) souhlasu EURONY vyrábět či si opatřovat jakékoli předměty, na nichž jsou vytištěné loga a texty chráněné ochrannými známkami EURONY.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zkreslovat informace o kvalitě, účincích či dostupnosti Produktů EURONA. Odběratelé by neměli o Produktech EURONA uvádět jiné skutečnosti než ty, které jsou uvedeny na etiketách a obalech Produktů EURONA nebo v oficiálních materiálech EURONA. EURONA nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku nesprávné interpretace těchto informací.

EURONA má právo měnit ceny a sortiment výrobků bez předchozího upozornění. EURONA neodpovídá za případné ztráty vzniklé v důsledku změny ceny, sortimentu či nedostupnosti Produktů EURONA.

EURONA je oprávněna započíst svůj nárok na zaplacení neuhrazené faktury NRP / NRZ právnické osoby proti jeho nároku na vyplacení provize (či bonusu), který mu má být uhrazen EURONOU.

EURONA si vyhrazuje právo kdykoli měnit Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky obchodní spolupráce se společností EURONA s.r.o. a Zásady MLM systému EURONA.  Informace o změně těchto dokumentů bude vždy uvedena v Můj Office na webových stránkách www.euronabycerny.com.

Žádný Odběratel nesmí nové potencionální Odběratele uvádět v omyl tím, že jim bude tvrdit, že registrací do jeho obchodní sítě získá slevu či obdobnou výhodu, kterou by pod jiným Poradcem nezískali.

10. Udržování sponzorských linií

Odběratelé, jejichž členství trvá, nemohou žádat o další registraci v rámci jiné Sponzorské linie. Pokud toto Odběratel poruší, EURONA může později učiněnou registraci zrušit. Novou registraci lze provést pouze po skončení původní registrace (původního členství) anebo v odůvodněných případech po předchozí písemné dohodě s EURONOU.

Jakýkoliv převod či přechod obchodní sítě (Osobní skupiny či Skupiny) je možný pouze se souhlasem EURONY.

V případě úmrtí Odběratele (zejména NRP) a v případě, že dědicové ze zákona, závěti, manžel nebo partner (podle zákona o registrovaném partnerství) budou v souladu s živnostenským zákonem pokračovat v provozování živnosti tohoto zesnulého Odběratele, mohou požádat EURONU o přechod obchodní sítě (Skupiny) na tohoto pokračovatele. Rozhodnutí o povolení přechodu obchodní sítě (Skupiny) je zcela na volném uvážení EURONY.

EURONĚ pro učinění rozhodnutí o umožnění přechodu obchodní sítě (Skupiny) musí být předložena: (i) žádost o převod sítě, (ii) kopie rodného listu oprávněné osoby, (iii) dědická smlouva, závěť nebo notářské usnesení o výsledku dědického řízení. Písemná žádost musí být EURONĚ doručena do tří (3) měsíců od úmrtí Odběratele.

Převod obchodní sítě (Skupiny) z jiného vážného důvodu je možný pouze se souhlasem EURONY a je zcela na jejím uvážení. Pro rozhodnutí o převodu obchodní sítě (Skupiny) je třeba předložit: (i) žádost o převod obchodní sítě (Skupiny) obsahující souhlas obou stran (Odběratele i jeho potencionálního nástupce), který bude podepsán úředně ověřenými podpisy. EURONA si vyhrazuje právo vyžádat si i další dokumenty. Převod je možný pouze na jednoho z nejbližších příbuzných.

Osoba, na níž má být obchodní síť (Skupina) převedena, musí EURONU přesvědčit na základě znalostních testů a na základě výkazů práce o svých schopnostech a znalostech: (i) filozofie společnosti EURONA, (ii) Produktů EURONA, (iii) obchodních a marketingových znalostech / schopnostech, (iv) principu fungování MLM, (v) znalosti obchodní sítě (Skupiny), která má být na něj převedena a (vi) školit a motivovat obchodní síť (Skupinu).

Osoba, na níž má být obchodní síť (Skupina) převedena, musí EURONĚ předložit svůj měsíční, kvartální a roční obchodně marketingový plán a po převodu obchodní sítě (Skupiny) musí každých 14 (čtrnáct) dní zasílat výkazy své práce v obchodní síti (Skupině), prezenční listiny účastníků školení, prezentací aj. a jeho vyjádření k dodržování a naplňování jeho obchodně marketingového plánu.

EURONA stanoví osobě, na kterou by měla přejít obchodní síť (Skupina), zkušební období tří (3) měsíců, po jejichž uplynutí EURONA rozhodne o převodu obchodní sítě (Skupiny).

V případě, že bude žádost o převod obchodní sítě (Skupiny) zamítnuta, bude registrace tohoto Odběratele zrušena a jeho obchodní síť (Skupina) přejde na jemu nadřízeného NRP/NRZ. Odběratel se s EURONOU může dohodnout na tom, že v případě zamítnutí převodu, si svoji registraci (a síť) ponechá (tj. bude zachován stav před podáním žádosti).

11. TOP manažer společnosti EURONA

TOP manažerem společnosti EURONA se stane Odběratel, který udržuje v Produkčních měsících provizní hladinu 21 % a současně v těchto Produkčních měsících dosahuje minimální výše bodového objemu jeho Osobní skupiny 5.000 BO, a to minimálně po dobu 3 po sobě jdoucích Produkčních měsících.

Pozice TOP manažera Odběratel ztrácí, pokud po dobu tří (3) po sobě jdoucích Produkčních měsících nesplňuje jednu z podmínek nutný pro získání pozice TOP manažera. Pro opětovné získání titulu TOP manažera musí odběratel po dobu tří (3) po sobě jdoucích Produkčních měsících splnit podmínky potřebné pro získání tohoto titulu.

TOP manažer musí, nad rámec pravidel platných pro Odběratele, dodržovat pravidla stanovená tímto článkem. Porušení těchto pravidel může vést k okamžité ztrátě pozice TOP manažer a ke ztrátě výhod s touto pozicí spojených, či k ukončení jeho členství.

TOP manažer je povinen dále rozvíjet svoji Osobní skupinu.

TOP manažer je povinen vést, motivovat, školit, vzdělávat, informovat a podporovat svoji Skupinu.

TOP manažer připravuje pravidelná setkání, na nichž budou Odběratelé informováni o Produktech EURONA, školeni a motivování.

TOP manažer udržuje časté kontakty se svými Odběrateli, měl by je v mezích zákona informovat o termínech a místech setkání, novinkách a školeních apod.

TOP manažer se účastní všech seminářů a setkání.

TOP manažer prosazuje Etický kodex a Pravidla spolupráce a jde ostatním příkladem.

TOP manažer se účastní obchodních jednání ve společnosti EURONA, na něž bude pozván managementem společnosti EURONA.

TOP manažer se zavazuje dodržovat i veškerá další pravidla a pokyny, která mu EURONA písemně sdělí a která po něm lze rozumně požadovat.

Hlavní výhody spojené s pozicí TOP manažer jsou:

a)Dostává informace o novinkách, produktech, akcích aj. před jejich oficiálním spuštěním či představením.

b)-ontakty na TOP manažera se zobrazují na webu EURONY a na fakturách zákazníků v jeho Osobní skupině.

c)Účast na prezentacích a školeních pořádaných společností EURONA

12. Bonusové kredity

Za každou on-line objednávku na webových stránkách euronabycerny.com získá každý Odběratel bonusové kredity, které lze využít na nákup doplňkových a propagačních předmětů EURONA. Seznam těchto předmětů je umístěn v sekci Můj Office – Bonusové kredity. Za každou 1 Kč / 0,04 € / 0,17 Zl objednávky v Katalogových cenách obdrží Odběratel jeden (1) bonusový kredit. Maximální možný počet získaných bonusových kreditů je 20 000.

Bonusové kredity může Odběratel využít nejdříve v následujícím Produkčním měsíci po Produkčním měsíci, ve kterém mu nárok na bonusové kredity vznikl. Nevyčerpané bonusové kredity se převádí do dalších Produkčních měsíců. Maximální možný počet bonusových kreditů, které může Odběratel v jeden okamžik držet činí 20 000 a nad rámec toho Odběratel nemůže získat další bonusové kredity a nemá v této souvislosti ani nárok na jejich jakoukoliv kompenzaci. Odběratel nemá právo na vyplacení bonusových kreditů v penězích nebo jiným způsobem, než jak je popsáno v těchto Podmínkách obchodní spolupráce.

Odběratel má nárok na bonusové kredity pouze za objednávky, které byly řádně převzaty a uhrazeny.

Již čerpané bonusové kredity nelze opětovně čerpat v případě, že Odběratel zruší objednávku, v rámci které bonusové kredity čerpal.

Přehled nároků a přehled o čerpání bonusových kreditů má každý Odběratel dostupný v sekci Můj Office – Bonusové kredity.

Získané bonusové kredity se bez náhrady a nároku na jakoukoliv kompenzaci nulují v případě, že Odběratel v posledních 12 měsících neuskuteční na webu EURONY žádnou objednávku.

13. Jedinečný odkaz poradce

Jedinečný odkaz poradce naleznete v Můj office vedle Vašeho avatara (profilového obrázku) nebo jej můžete vytvořit v Můj office, v záložce „Jedinečný odkaz“ prostřednictvím odkazu webové stránky euronabycerny.com, případně další podstránky (konkrétní výrobek apod.).

Není povoleno používání zkracovačů adres.

14. Odměny a bonusy

EURONA může své Odběratele odměnit svými výrobky za kariérní postupy, nadstandardní výkony, či jiné obchodně-marketingové činnosti, které vedou k motivaci, rozšiřování, růstu a proškolování obchodní sítě.

EURONA může Odběratele odměnit v případě, kdy Odběratel dosáhne posunu na vyšší provizní hladinu (ve smyslu čl. VI. těchto Podmínek obchodní spolupráce), které v minulosti nikdy nedosáhl(a) / nebo v případě že získá leaderský titul (ve smyslu čl. VII. těchto Podmínek obchodní spolupráce), kterého v minulosti nikdy nedosáhl. Odběratel v takovém případě od EURONY obdrží tištěné blahopřání a slevu na nákup zboží u EURONY. Slevu je možné uplatnit pouze jednorázově a lze ji využít pouze v případě, pokud hodnota objednávky (dle Katalogových cen) převyšuje hodnotu slevy. Slevu lze využít pouze na výrobky spadající do základní sazby DPH. Slevu lze uplatnit pouze v případě, že je součástí nákupu alespoň jeden Produkt EURONA. Výše poskytnuté slevy vyplývá z tabulky níže. Při využití slevy se ponižuje bodový objem (BO) příslušné objednávky, a to způsobem uvedeným v tabulce níže. Slevu je nutné využít do 30 kalendářních dnů ode dne jejího získání. Odběratel nemá právo na vyplacení hodnoty slevy v penězích, ani na žádnou náhradu v případě, že slevu nevyužije. EURONA je oprávněna rozhodnout o tom, že sleva nebude poskytnuta nebo o změně podmínek pro poskytnutí a čerpání slevy, s tím, že pokud budou podmínky čerpání slevy změněny, bude o tom Odběratel společně s obdržením slevy informován.

Pozice

Výše slevy

BO

Eur

PLN

3%

100

4,1

19

-4

6%

200

8,2

39

-8

9%

300

12,2

58

-12

12%

400

16,3

78

-16

15%

500

20,4

97

-20

18%

600

24,5

117

-24

21%

700

28,6

136

-28

Leader

1000

40,8

194

-40

Rubín. L.

2000

81,6

388

-80

Safír. L.

3000

122,4

583

-120

Briliant. L.

4000

163,3

777

-160

2 Rub. L.

5000

204,1

971

-200

2 Saf. L.

6000

244,9

1165

-240

2 Bril. L.

7000

285,7

1359

-280

EURONA dále může Odběratele odměnit svými výrobky nebo jiným způsobem i při jiných příležitostech, např. k příležitosti narozenin Odběratele či v jiných případech, vždy na základě rozhodnutí EURONY. Podmínky poskytnutí takové odměny / bonusu vždy stanoví EURONA na základě vlastního uvážení a o podmínkách poskytnutí odměny / bonusu a způsobu čerpání bude Odběratele informovat. Případné poskytnutí odměny / bonusu k příležitosti narozenin Odběratele je možné pouze v případě, že bude mít Odběratel ve svém profilu vyplněno datum narození. V případě požadavku Odběratele na změnu data narození vyplněného v jeho profilu je nutné kontaktovat zákaznické centrum a doložit datum narození (např. předložením dokladu totožnosti, ze kterého bude zřejmé jméno, příjmení a datum narození Odběratele), což Odběratelé berou na vědomí a souhlasí s použitím jejich osobních údajů v tomto rozsahu za účelem prokázání data narození.

15. Motivační program úspěšný start

Motivační program Úspěšný start je program určený pro nově registrované Odběratele.

Během prvních tří (3) Produkčních měsíců od registrace Odběratele má tento nový Odběratel možnost získat výrobky v hodnotě až 797 Kč / 34,57 EUR / 164,5 € (podle Katalogových cen).

Podmínkou získání nároku na dárky je dosažení potřebného množství BO v daném Produkčním měsíci.

Přehled odměn a podmínek součtu objednávek v Produkčním měsíci

Produkční měsíc (od registrace)

Součet objednávek

Odměna

1.

min 100 BO

Avivážní kondicionér 1000 ml *

2.

min 120 BO

Univerzální úklidový prostředek 1000 ml**

3.

min 150 BO

Tekutý prací prostředek 1000 ml dle vlastního výběru

*vztahuje se pouze na Avivážní kondicionér 1000 ml v hodnotě229 Kč / 9,35 € / 44,5 zł. V případě výběru avivážního kondicionéru v hodnotě vyšší, bude rozdíl ceny doúčtován v objednávce.  

**vztahuje se pouze na Univerzální úklidové prostředky 1000ml v hodnotě 249 CZK / 10,16 € / 48,3 zł. V případě univerzálního úklidového prostředku v hodnotě vyšší, bude rozdíl ceny doúčtován v objednávce.

Odběratel si dárek může vybrat v následujícím Produkčním měsíci po Produkčním měsíci, v němž získal potřebné množství BO.

Pokud Odběratel nesplní v prvním Produkčním měsíci po jeho registraci podmínky pro získání dárku v motivačním programu Úspěšný start, má stále možnost získat odměnu za splnění druhého a třetí Produkčního měsíce. Pokud Odběratel nesplní podmínky pro získání odměny za druhý Produkční měsíc v motivačním programu Úspěšný start, ztrácí možnost získat odměnu za třetí Produkční měsíc motivačního programu Úspěšný start.

Výběr dárku lze provést jeho vložením do košíku.

Z odměn podle tohoto článku nenáleží Odběrateli žádné BO a ani se nezapočítávají do celkového Objemu obchodu.

16. Ukončení obchodní spolupráce

EURONA si vyhrazuje právo v odůvodněných případech (tj. v případech porušování Pravidel obchodní spolupráce, Etického kodexu, Zásad MLM systému a ostatních nastavených pravidel) okamžitě zrušit či pozastavit Odběrateli členství / spolupráci. EURONA na žádost takového Odběratele může podle svého uvážení, zejména v případě zjednání nápravy ze strany Odběratele, zrušit své rozhodnutí o pozastavení členství.

EURONA si vyhrazuje právo, v případě opakovaného podezření na nekalé jednání (např.: opakované odkládání dodání objednaných Produktů EURONA), pozastavit Odběrateli možnost platby na dobírku a požadovat platbu předem. EURONA si vyhrazuje právo požadovat platbu předem v případě, že fakturovaná částka překročí 50.000 Kč / 1 800 € / 8 000 Zl.

EURONA i Odběratel jsou oprávněni jednostranně bez udání důvodů ukončit (tj. vypovědět) registraci a smlouvu o spolupráci s dvouměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi. V případě porušení Podmínek obchodní spolupráce, Etického kodexu a Zásad MLM systému a ostatních pravidel může být ze strany EURONY registrace a smlouva zrušena (vypovězena) okamžitě (tj. bez výpovědní doby).

V případě jakéhokoliv ukončení spolupráce mezi EURONOU a Odběratelem, je obchodní síť daného Odběratele automaticky převedena pod jeho Sponzora, popřípadě pod aktivního NRP v této síti, který zajistí kompletní servis svěřené obchodní sítě Odběratelů.

Porušení jakýchkoliv pravidel a zejména porušení Etického kodexu bude řešeno individuálně a je důvodem pro okamžité ukončení spolupráce. Důvodem pro okamžité ukončení spolupráce (tj. registrace, smlouvy) je zejména to, když ani po výzvě EURONY Odběratel, který porušuje pravidla, nezjedná nápravu.

V případě porušení Zásad MLM systému EURONA si společnost EURONA vyhrazuje právo požadovat po NRZ/NRP sankci až do výše 100 000 Kč/ 3 700 EUR/ 16 667 Zl. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti EURONA požadovat náhradu způsobené škody.

17. Kontakty Eurony

Zákaznické centrum EURONY

Pevná linka

+420 491 477 370

+420 491 477 361

Email

[email protected]

Adresa sídla, kontaktní adresa, příjem reklamací

EURONA s.r.o.

Lhota za Červeným Kostelcem 261

549 41 Červený Kostelec

18. Ostatní ujednání

Tento dokument platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.euronabycerny.com provozovaných společností EURONA s.r.o., sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, IČO 259 96 304.

Dokument Podmínky obchodní spolupráce se společností EURONA s.r.o. nabývá účinnosti 14.4.2023 nahrazuje verzi dokumentu platnou od 18.1.2023.

Tento dokument může EURONA měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek obchodní spolupráce se společností EURONA s.r.o. Obchodních podmínek.

Náhled na předchozí verzi Podmínek obchodní spolupráce do 13.4.2023

Náhled na předchozí verzi Podmínek obchodní spolupráce do 17.1.2023

Náhled na předchozí verzi Podmínek obchodní spolupráce do 5.1.2023

Náhled na předchozí verzi Podmínek obchodní spolupráce do 31.8.2022

Náhled na předchozí verzi Podmínek obchodní spolupráce do 23.5.2022

Náhled na předchozí verzi Podmínek obchodní spolupráce do 30.3.2022

Náhled na předchozí verzi Podmínek obchodní spolupráce do 8.3.2022

Náhled na předchozí verzi Podmínek obchodní spolupráce do 20.2.2022

Náhled na předchozí verzi Podmínek obchodní spolupráce do 13.2.2022