Přihlásit se
CZ

Etický kodex společnosti

EURONA s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

 1. Společnost EURONA s.r.o., IČO: 259 96 304, se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 19017 (dále jen „Společnost“) vydává tento Etický kodex, který stanovuje základní principy etiky podnikatelského a společenského jednání Společnosti, členů statutárního orgánu Společnosti, managementu Společnosti, zaměstnanců Společnosti a dalších osob, na které se tento etický kodex vztahuje, zejména za účelem zamezení porušování právních předpisů a etických norem ze strany těchto osob a dále za účelem eliminace právní a/nebo trestní odpovědnosti Společnosti za případné protiprávní jednání těchto osob, zejména pak odpovědnosti Společnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Etický kodex“).

 2. Tento Etický kodex vytváří etický a právní rámec chování Společnosti a jejích Zaměstnanců a Poradců (jak jsou tyto pojmy definovány níže) a případně dalších osob na které se vztahuje. Je nástrojem prevence případného korupčního a jiného protiprávního jednání, které se vztahuje k činnosti Společnosti. Cílem tohoto Etického kodexu Společnosti je rozvíjet ekonomicky zdravé a prosperující podnikání v souladu s právními předpisy, vnitřními normami Společnosti a dobrými mravy, s důrazem na eliminaci nebo maximální snížení rizika vzniku trestní a/nebo jiné právní odpovědnosti Společnosti, a to při veškerém jednání členů statutárního orgánu Společnosti, managementu Společnosti, jejích zaměstnanců a dalších dotčených osob.

 3. Účelem tohoto kodexu je dále také určit postupy a procesy interní kontroly a kontrolních mechanismů a mechanismů k zamezení a odvrácení následků protiprávních a/nebo trestných činů tak, aby bylo vždy, za všech okolností a na všech organizačních úrovních předcházeno a zamezeno trestné nebo jiné protiprávní činnosti Zaměstnanců, Poradců a dalších dotčených osob či trestné činnosti, za kterou by mohla být odpovědná Společnost.

2. Působnost etického kodexu

 1. Tento kodex je bezprostředně závazný pro všechny členy statutárního orgánu Společnosti, management Společnosti, zaměstnance Společnosti a případně další osoby v obdobném postavení (dále jen „Zaměstnanci“).

 2. Tento kodex je dále závazný pro Poradce Společnosti, jak je tento pojem definován v čl. 1. odst. 19. Podmínek obchodní spolupráce se společností EURONA s.r.o., kterými se rozumí Nezávislí registrovaní poradci (NRP) a Nezávislí registrovaní zákazníci (NRZ), s výjimkou NRZ, kteří jsou pouze spotřebiteli produktů Společnosti (dále jen „Poradci“) (Zaměstnanci a Poradci společně dále jen jako „Adresáti“).

 3. Společnost bude zároveň usilovat o prosazení tohoto Etického kodexu, resp. jeho základních zásad, do smluvních a obdobných vztahů se třetími osobami a příjme za tímto účelem vhodná opatření a záruky.

3. Základní principy a chování společnosti

 1. Prvotním zájmem Společnosti je vykonávat podnikatelskou činnost dovoleným způsobem a bez použití nelegálních prostředků a praktik. Ve všech oblastech podnikatelské činnosti proto Společnost postupuje vždy v souladu s právními předpisy, vnitřními normami a smluvními závazky s vysokou mírou respektu k morálním a etickým normám, k právům zákazníků, obchodních partnerů i dalších osob včetně ostatních soutěžitelů.

 2. Při výkonu své činnosti jednají Společnost a Adresáti tohoto kodexu vždy maximálně zodpovědně, profesionálně, důstojně a s respektem ke třetím stranám. Při svých úkonech Společnost a Adresáti tohoto kodexu vždy dbají, aby jejich činnost byla v souladu s právními předpisy, dobrými mravy, etickými pravidly a aby Společnost a Adresáti vykonávali činnost s nejvyšším standardem osobního a profesionálního přístupu.

 3. Společnost se chová tak, aby nedocházelo k jednání usnadňujícímu nebo napomáhajícímu páchání trestné a jiné protiprávní činnosti, a pokud zjistí, že k takovému jednání může dojít nebo dochází, přijme opatření k jeho zamezení a odvrácení jeho následků.

 4. Společnost se v oblasti trestněprávních rizik řídí politikou nulové tolerance. Základním cílem její snahy je vytvoření a udržování transparentního prostředí, v jehož rámci budou trestněprávní rizika minimalizována. V tomto ohledu Společnost u svých Zaměstnanců a Poradců důsledně odmítá a zakazuje jakékoli trestněprávní, protiprávní a/nebo neetické jednání.

 5. Společnost rovněž důsledně dbá na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na ochranu životního prostředí a majetku Společnosti a/nebo třetích osob.

4. Dodržování právních předpisů a interních norem, předcházení trestným činům

 1. V prostředí, ve kterém Společnost provozuje nebo bude provozovat svou činnost, jedná vždy v souladu s právními předpisy, a to i v případech, kdy ustanovení právních předpisů přesahují rámec základních principů chování uvedených v tomto Etickém kodexu. Naopak základní principy chování uvedené v Etickém kodexu Společnost dodržuje i tam, kde tyto základní principy chování přesahují požadavky právních předpisů. Posledně uvedené však platí pouze v případě, že principy chování uvedené v Etickém kodexu Společnosti nejsou s právními předpisy v rozporu.

 2. Společnost zároveň jedná tak, aby nedocházelo k jednání napomáhajícímu spáchání trestné činnosti, a aby případné následky takového jednání, pokud k němu dojde, byly minimalizovány, neprodleně odstraněny a napraveny. Společnost proto pravidelně provádí důsledné interní kontroly, na jejichž základě přijímá opatření k nápravě případného nežádoucího stavu. V rámci provádění kontrol jsou Adresáti povinni poskytovat kompetentním osobám, stejně jako příslušným orgánům veřejné moci, plnou součinnost tak, aby bylo co nejefektivněji předejito páchání trestné činnosti či jejím následkům, které by mohly být přičítány Společnosti.

 3. Adresáti jsou v případě pochybností ohledně výkladu tohoto Etického kodexu, jiných vnitřních předpisů či pravidel obchodní spolupráce se Společností, pokud souvisí s předmětem tohoto kodexu, oprávněni se obrátit na nadřízeného zaměstnance či člena managementu Společnost (tyto osoby dále společně označovány jako „Kompetentní osoby“).

 4. Adresáti berou na vědomí, že případné porušování právních a interních předpisů může vést k občanskoprávní i trestní odpovědnosti, případně odpovědnosti za přestupek, stejně jako k disciplinárním opatřením nebo sankcím v souladu s platnými pracovněprávními a interními předpisy, a případně pravidly upravujícími obchodní spolupráci se Společností.

 5. Předcházení trestným a jiným protiprávním činům a dodržování Etického kodexu je morálním závazkem Společnosti a Adresátů tohoto Etického kodexu.

5. Hospodářská soutěž

 • Společnost důsledně odmítá jakékoliv jednání, jež by mohlo být v rozporu s právními předpisy na ochranu hospodářské soutěže, zejména zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se učinit veškeré kroky k tomu, aby veškeré činnosti Společnosti nijak neomezovaly nebo nenarušovaly poctivou a svobodnou hospodářskou soutěž.

 • Všichni Adresáti tohoto Etického kodexu jsou při výkonu jejich činnosti povinni zajistit, že nebudou realizovány žádné aktivity či postupy, které by vedly nebo mohly vést k omezení či narušení hospodářské soutěže, konkrétně například k protiprávnímu spojení s jinými soutěžiteli, výměně informací o skutečnostech, které nepřiměřeně ovlivňují hospodářskou soutěž či k zakázaným dohodám s jinými soutěžiteli (na jakýchkoliv úrovních trhu), jejichž cílem nebo účinkem by mohlo být omezení či narušení hospodářské soutěže, kdy zejména se může jednat o dohody o:

  -přímém nebo nepřímém určení cen, popřípadě o jiných obchodních podmínkách,

  -omezení nebo kontrole výroby,

  -rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů,

  -tom, že uzavření smlouvy bude vázáno na přijetí dalšího plnění, které věcně ani podle obchodních zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku s předmětem smlouvy nesouvisí,

  -uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům při shodném nebo srovnatelném plnění, jimiž jsou někteří soutěžitelé v hospodářské soutěži znevýhodněni,

  -tom, že účastníci dohody nebudou obchodovat či jinak hospodářsky spolupracovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody, anebo jim budou jinak působit újmu.

 • Všichni Adresáti tohoto Etického kodexu jsou při výkonu jejich činnosti dále povinni zajistit, že nebudou realizovány žádné aktivity či postupy, které by vedly nebo mohly vést ke zneužití případného dominantního postavení na trhu, které může spočívat např. v:

  -přímém nebo nepřímém vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu, zvláště vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění,

  -vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s požadovaným předmětem smlouvy věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí,

  -uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům trhu, jimiž jsou tito účastníci v hospodářské soutěži znevýhodňováni,

  -zastavení nebo omezení výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje na úkor spotřebitelů,

  -dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny, které má nebo může mít za následek narušení hospodářské soutěže.

 • Adresáti se dále zavazují zachovávat důvěrnost o informacích, které by mohly být tržně významné a mohly by konkurenci přinést neoprávněnou výhodu. Případné kontakty Zaměstnanců s konkurencí by měly být omezeny na minimum a realizovány výlučně na základě zákonného a oprávněného důvodu. V případě že kterýkoliv Zaměstnanec při kontaktu s konkurencí dospěje k závěru, že by mohlo dojít k porušení pravidel hospodářské soutěže, je povinen takový kontakt přerušit a vyrozumět o tom Kompetentní osobu, která rozhodne o dalších krocích.

 • V případě jakýchkoliv pochybností o dodržování a aplikaci pravidel hospodářské soutěže jsou Adresáti povinni kontaktovat Kompetentní osobu a o těchto skutečnostech ji informovat. Kompetentní osoby jsou povinny každý takový podnět řádně prošetřit a v případě jakýchkoliv pochybností či podezření na porušení hospodářské soutěže se obrátit na právního zástupce Společnosti. Pokud se do takové situace dostane přímo člen managementu Společnosti, je povinen o tom vyrozumět jednatele Společnosti, který rozhodne o dalším postupu.

 • Přispívání ke spravedlivé hospodářské soutěži a blahu spotřebitelů jsou morálním závazkem Společnosti a Adresátů tohoto Etického kodexu a tito se zavazují při svých činnostech tyto hodnoty vždy reflektovat a přispívat svou činností k jejich naplňování.

6. Výběr obchodních partnerů

 1. Při výběru obchodních partnerů Společnost postupuje na základě objektivních a srozumitelných kritérií s maximálním ohledem na ekonomickou výhodnost sjednávaného smluvního závazku a v souladu s interními předpisy Společnosti.

 2. Odpovědní zaměstnanci Společnosti před uzavřením příslušného smluvního závazku adekvátně prověřují veřejně dostupné informace o budoucích obchodních partnerech a ověřují, zda jsou tito obchodní partneři důvěryhodní a zda neexistují důvodné pochybnosti o zákonnosti jejich podnikatelské činnosti. Při prověřování možných obchodních partnerů je vždy postupováno v souladu s právními předpisy a základními etickými standardy tak, aby nebylo narušeno soukromí či osobní integrita třetí osoby.

 3. Společnost a odpovědní Zaměstnanci se při sjednávání a uzavírání obchodních vztahů zdrží nedůvodného zvýhodňování či znevýhodňování potencionálních smluvních partnerů a zajistí, aby výběr obchodního partnera probíhal transparentním způsobem a na základě objektivních kritérií dle jejich skutečných kvalit, obchodních aspektů a potencionálního přínosu pro Společnost. Při vyjednávání a uzavírání smluvních vztahů za Společnost se naopak přísně zakazují jakékoliv formy neoprávněného ovlivňování vyjednávání poskytováním či přijímáním darů či jiných neoprávněných výhod a jakékoliv jiné formy korupčního či jinak protiprávního jednání. Pokud by se odpovědný Zaměstnanec v rámci jednání o uzavření smluvního vztahu dostal do situace, která by mohla vykazovat znaky takového, či jinak protiprávního jednání, je povinen taková jednání o smlouvě okamžitě přerušit a o situaci vyrozumět Kompetentní osobu, která rozhodne o dalších krocích. Členové managementu o těchto případech budou informovat přímo jednatele Společnost, který rozhodne o dalším postupu.

 4. Každý Zaměstnanec Společnosti, jenž se podílí na výběru obchodních partnerů, jehož osobní zájem či vztah k protistraně by mohl ovlivnit výběrové řízení, je povinen o této skutečnosti informovat Kompetentní osobu, která rozhodne o dalších krocích. Členové managementu o těchto případech budou informovat přímo jednatele Společnost, který rozhodne o dalším postupu.

7. Vztahy se zákazníky a obchodními partnery společnosti

 1. Vztahy Společnosti s jejími zákazníky, spolupracujícími Poradci a dalšími obchodními partnery jsou založeny na zákonném, nepodjatém a čestném jednání. Jakékoliv nekalé obchodní praktiky jsou bez dalšího zakázány, přičemž ve vztahu k zákazníkům, Poradcům a obchodním partnerům Společnost a všichni její Zaměstnanci vždy dbají na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů Společnosti, zejména pak tohoto Etického kodexu. Poradci se zavazují tímto způsobem postupovat taktéž, a to jak ve vztahu ke Společnosti, zákazníkům, tak jejich obchodním partnerům.

 2. Zároveň Společnost a Adresáti tohoto Etického kodexu usilují o to, aby zákazníci a jejich obchodní partneři dodržovali a respektovali právní předpisy a přiměřeně též pravidla a základní hodnoty stanovené Etickým kodexem.

 3. Při uzavírání smluvních závazků Společnost a Adresáti tohoto kodexu postupují v souladu s platnými právními předpisy, vnitřními předpisy Společnosti a podmínkami obchodní spolupráce, které se na ně vztahují. Adresáti nesmí zákazníkům ani jiným obchodním partnerům nabízet zboží, služby, či jinou formu spolupráce, jež by byla v rozporu s právními předpisy, a případně také vnitřními předpisy Společnosti a podmínkami obchodní spolupráce se Společností.

 4. Společnost a Adresáti v maximální možné míře usilují o to, aby obchodním partnerům a zákazníkům bylo poskytnuto plnění ve smluvené a očekávané kvalitě a množství, a odmítají uzavírání smluvních závazků, jimž by nemohli dostát.

8. Jednání s orgány veřejné moci

 1. Při styku a komunikaci s orgány veřejné moci postupují Společnost a Adresáti kodexu plně v souladu s právními předpisy a základními etickými zásadami obsaženými v tomto Etickém kodexu. Nabízení jakékoliv formy úplatku představitelům či zaměstnancům orgánů veřejné moci za účelem ovlivnění úředního postupu nebo získání jiné neoprávněné výhody je výslovně zakázáno.

 2. Společnost se zavazuje plně spolupracovat s oprávněnými orgány veřejné moci v rámci veškeré kontrolní či auditní činnosti a dalších forem prověřování a vyšetřování. Za tímto účelem Společnost poskytuje orgánům veřejné moci jimi požadované informace v souladu s relevantními právními předpisy. Při poskytování informací však Společnost a všichni její Zaměstnanci dbají pravidel na ochranu důvěrných informací dle tohoto Etického kodexu.

9. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 1. Společnost a Adresáti tohoto Etického kodexu důsledně dodržují právní předpisy v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 2. Za účelem potírání trestných činů týkajících se legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Společnost v přiměřeném rozsahu a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovává a nakládá s daty o svých zákaznících, Poradcích a obchodních partnerech a náležitě je vyhodnocuje.

 3. V případě podezření, že se zákazník, Poradce či obchodní partner Společnosti pokouší využít smluvního vztahu se Společností pro protiprávní nebo nekalé účely, jako je praní špinavých peněz nebo financování terorismu, je každý Zaměstnanec povinen neprodleně informovat o těchto skutečnostech Kompetentní osobu.

 4. Společnost a všichni její Zaměstnanci se zároveň zavazují, že budou příslušným orgánům veřejné moci v dané oblasti poskytovat veškerou součinnost, kterou lze po ní/po nich spravedlivě požadovat.

10. Ochrana duševního vlastnictví

 1. Předměty či díla, jež podléhají ochraně dle příslušných právních předpisů na ochranu práv duševního vlastnictví a jež byly vytvořeny či zakoupeny z prostředků Společnosti, se stávají jejím majetkem, a nelze jej považovat za majetek soukromý či osobní. Všichni Zaměstnanci a Poradci jsou povinni duševní vlastnictví Společnosti chránit a postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy tak, aby nedošlo k neoprávněnému narušení práv Společnosti k duševnímu vlastnictví.

 2. Společnost a Adresáti tohoto kodexu taktéž dodržují práva k duševnímu vlastnictví třetích osob, stejně jako výrobní a obchodní tajemství a autorská práva Společnosti i třetích osob.

 3. Zaměstnanci nejsou oprávněni nahrávat na výpočetní techniku Společnosti jakékoliv počítačové programy bez příslušné licence, využívat díla či dokumenty chráněné autorskými právy či obchodní značky třetích stran, a kopírovat či „stahovat“ dokumenty nebo materiály bez souhlasu osoby, které svědčí právo v souladu s právními předpisy upravujícími problematiku duševního vlastnictví.

11. Zákaz diskriminace

 1. Společnost prosazuje stejný přístup vůči všem zaměstnancům. Za tímto účelem Společnost dbá na dodržování rovnosti příležitostí a rovného zacházení bez ohledu na etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, rodinný stav, vyznání, postižení, členství v odborech či politické názory, pokud jsou v souladu s demokratickými principy právního státu. Společnost zaručuje rovné zacházení a zákaz diskriminace dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Společnost netoleruje jednání či postoj, při kterém se jakékoliv osoby mohou cítit omezovány, ponižovány nebo obtěžovány a ctí zásadu, že případné jednání diskriminačního charakteru vůči ostatním, ať již přímo nebo nepřímo, podléhá disciplinárnímu řízení.

 3. Každý zaměstnanec Společnosti je oprávněn nahlásit jakýkoliv projev diskriminačního jednání Kompetentní osobě, která je povinna každý takový podnět řádně prošetřit.

12. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 1. Společnost aktivně podporuje vytváření podmínek takové úrovně bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci tak, aby v rámci činnosti Společnosti bylo minimalizováno ohrožení života a zdraví Zaměstnanců a třetích osob. Za tímto účelem Společnost zajišťuje školení Zaměstnanců v oblasti prevence pracovních úrazů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 2. Každý Zaměstnanec Společnosti je povinen dbát na ochranu svého zdraví i ostatních Zaměstnanců při práci a dodržovat příslušné právní předpisy a interní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 3. Je bezvýjimečně zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovišti, a v rámci pracovní doby i mimo pracoviště, či vstupovat pod vlivem těchto látek na pracoviště. Dále je zakázáno užívat návykové látky i mimo pracovní dobu, pokud by tím mohlo být ovlivněno plnění pracovních povinností Zaměstnanců či narušena bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovišti.

13. Ochrana životního prostředí

 1. Společnost důsledně dodržuje veškeré právní předpisy na úseku ochrany životního prostředí. Společnost v maximální možné míře usiluje o omezení environmentálních dopadů vlastní činnosti, činnosti svých zákazníků a obchodních partnerů, a snižuje průmyslová, zdravotní a ekologická rizika na svých pracovištích. Společnost naopak podporuje politiku trvale udržitelného rozvoje a šetrného využívání přírodních zdrojů. Stejné nároky klade Společnost též na své Zaměstnance, které vede ke striktnímu dodržování veškerých příslušných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.

 2. Dodržování právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí Společnost přiměřeně požaduje a monitoruje i u svých obchodních partnerů.

14. Chování managementu společnosti ve vztahu k etickému kodexu

 1. Všichni členové managementu Společnosti jsou odpovědní za rozvíjení a udržování kultury etického jednání v rámci Společnosti a dodržování Etického kodexu. V této souvislosti je management Společnosti povinen:

  -jít Zaměstnancům příkladem vlastním etickým chováním,

  -usilovat o to, aby všichni Zaměstnanci byli s Etickým kodexem obeznámeni a správně chápali jím stanovené požadavky,

  -sledovat, zda se Zaměstnanci chovají v souladu s etickými principy,

  -vyhodnocovat podněty Zaměstnanců týkající se možného porušování právních předpisů či Etického kodexu a přijímat odpovídající opatření k nápravě.

15. Dobrá pověst

 1. Udržování a posilování dobré pověsti Společnosti je prioritou pro všechny Zaměstnance a Poradce.

 2. Každý Zaměstnanec a Poradce dbá při výkonu své činnosti a při vystupování na veřejnosti na to, aby dobrou pověst Společnosti nepoškozoval.

 3. Management Společnosti, Zaměstnanci zastupující Společnost navenek a Poradci jednají s třetími osobami vždy vážně a zdvořile.

16. Protikorupční pravidla

 1. Společnost odmítá jakoukoliv formu korupce či jednání narušující svobodné podnikání.

 2. Adresáti tohoto kodexu nesmí neoprávněným způsobem využívat obchodních kontaktů pocházejících či jinak souvisejících se Společností k vlastnímu či cizímu prospěchu nebo k újmě Společnosti. Adresáti tohoto kodexu dále v obchodním styku neposkytují či nepřijímají nedovolené soukromé výhody či dary (např. jakékoliv peněžité platby, věcná plnění, služby) za účelem získání nebo udržení smluvních závazků nebo ovlivnění úředních kroků orgánů veřejné moci, pokud by takovéto jednání představovalo porušení právních předpisů, Etického kodexu či jiných interních předpisů a podmínek spolupráce se Společností.

 3. Za nedovolené poskytnutí daru či výhody se nepovažuje sponzoring veřejných kulturních a uměleckých akcí či dobročinných účelů.

 4. Není-li dále stanoveno jinak, Zaměstnanci nesmí v souvislosti s výkonem své činnosti přijímat finanční dary ani jiná obdobná plnění (služby či benefity v jakékoliv formě), jež by mohly jakýmkoliv způsobem ovlivnit nestrannost obchodního rozhodnutí či řádné plnění pracovních úkolů. Přijímat reklamní či propagační předměty nebo příležitostná pozvání, jejichž přijetí lze v kontextu platných standardů považovat za obchodní zdvořilost, je Zaměstnancům dovoleno. Dovoleno je též přijímání drobných darů do hodnoty 2.000,- Kč, které nejsou způsobilé ovlivnit plnění pracovních povinností či obchodní rozhodnutí. Přijímání darů od téhož dárce a/nebo v téže záležitosti v blízké časové souvislosti přesahující celkovou hodnotu 2.000,- Kč a/nebo přijímání finančních darů v hotovosti není dovoleno. Při jakýchkoliv pochybnostech ohledně přípustnosti přijetí daru mají Zaměstnanci povinnost obrátit se se svým dotazem na Kompetentní osobu.

17. Střet zájmů

 1. Adresáti tohoto kodexu jsou povinni chovat se vůči Společnosti loajálně, nepoškozovat její dobré jméno a jednat v souladu s jejími oprávněnými zájmy. Povinnost loajality a povinnost jednat s péčí řádného hospodáře vyplývající pro členy orgánů Společnosti ze zvláštních právních předpisů tím není dotčena.

 2. Adresáti kodexu jsou povinni vyhýbat se možnému střetu zájmů mezi jejich osobními či finančními zájmy a zájmy Společnosti, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy.

 3. Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu ke Společnosti vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti Společnosti nebo která věcně souvisí s předmětem podnikání Společnosti, jen s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

 4. Za výdělečnou činnost se přitom považuje každá právem aprobovaná činnost vykonávaná za účelem dosažení zisku, respektive majetkového prospěchu. Výdělečnou činností se tedy rozumí i podnikání či výkon funkce člena orgánů obchodních korporací.

 5. Jestliže Společnost souhlas odvolá, musí být odvolání písemné a musí být uvedeny důvody tohoto odvolání. Po odvolání souhlasu je Zaměstnanec povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost ukončit způsobem vyplývajícím pro její ukončení z příslušných právních předpisů.

 6. Omezení výkonu výdělečné činnosti shodné s předmětem podnikání Společnosti se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární či umělecké činnosti.

 7. V případě pochybností o možném či hrozícím střetu zájmů u své osoby, nebo u jiného Adresáta se zájmy Společnosti, je každý Adresát povinen obrátit se na Kompetentní osobu s žádostí o posouzení existence možného či hrozícího střetu zájmů.

 8. Zaměstnanci nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytnout třetí osobě, k níž mají vztah finančního, obchodního, rodinného nebo sociálního charakteru, výhodu či službu, pakliže by poskytnutá výhoda nebo služba byla v rozporu s interními předpisy Společnosti či byla jinak způsobilá poškodit zájmy či postavení Společnosti.

 9. Ke střetu zájmů může rovněž dojít v případě, má-li být uzavřena smlouva mezi Společností a Zaměstnancem nebo jeho rodinným příslušníkem. Zaměstnanec, který chce uzavřít smlouvu se Společností nebo který ví, že smlouvu se Společností hodlají uzavřít jeho rodinní příslušníci, je povinen vždy o této skutečnosti předem informovat Kompetentní osobu.

18. Ochrana důvěrných informací a mlčenlivost

 1. Je zakázáno přímé nebo nepřímé používání důvěrných obchodních informací či informací o obchodních partnerech, zákaznících, Zaměstnancích nebo managementu Společnosti v průběhu trvání pracovního poměru i po jeho skončení za účelem získání osobního prospěchu nebo ve prospěch třetích osob anebo k neprospěchu Společnosti. To platí obdobně i pro Poradce Společnosti.

 2. Výslovně je zakázáno předávání obchodních informací a know-how Společnosti konkurentům Společnosti.

 3. Všichni Adresáti tohoto kodexu jsou povinni aktivně chránit důvěrné interní údaje a neveřejné informace, a to bez ohledu na jejich obsah či formu. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které zakládají podezření z protiprávního jednání.

 4. Adresáti nesmějí rovněž předávat nepovolaným osobám důvěrné informace o zákaznících, Poradcích či obchodních partnerech Společnosti, vyjma případů, kdy tyto osoby poskytly se sdělením informací výslovný souhlas, či v případech, kdy tak stanoví právní či interní předpisy nebo pravidla spolupráce se Společností.

 5. Pravidla týkající se omezení poskytování informací neplatí v případech, kdy má poskytnutí důvěrné informace přispět k odvrácení spáchání trestného činu, či bezprostředně hrozící škody na zdraví nebo majetku.

 6. V případě pochybností o tom, jaké informace lze sdělit třetím osobám, je Adresát povinen předem požádat Kompetentní osobu o rozhodnutí, jak v dané záležitosti dále postupovat.

19. Ochrana a šetření majetku společnosti

 1. Pořizování a využívání majetku Společnosti se zakládá na provedených ekonomických analýzách a probíhá vždy v souladu s právními předpisy a interními předpisy. Stejně je postupováno i při odepisování či odprodeji nepotřebného majetku Společnosti.

 2. Všichni Zaměstnanci smí používat majetek ve vlastnictví Společnosti výhradně k určeným pracovním účelům, pokud interní předpisy Společnosti nebo zvláštní smlouva uzavřená mezi Společností a Zaměstnancem, nepřipouští též užívání majetku Společnosti k účelům osobním.

 3. Zaměstnanci jsou povinni nakládat s majetkem Společnosti řádně a šetrně, chránit jej před poškozením či ztrátou, a předcházet vzniku škod. Výslovně je zakázáno jakékoliv používání majetku Společnosti k páchání trestné činnosti.

 4. Konkrétní povinnosti jednotlivých osob při nakládání s peněžními prostředky Společnosti stanoví interní předpis nebo zvláštní smlouva uzavřená mezi Společností a Zaměstnancem.

 5. Porušení povinností týkajících se nakládání s majetkem Společnosti může vést k disciplinárním opatřením nebo sankcím v souladu s platnými právními a interními předpisy, včetně rozvázání pracovního poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

20. Kontrolní a preventivní opatření

 1. Každý Adresát tohoto Etického kodexu odpovídá za činnost jím prováděnou a za skutečnost, že tato činnost je v souladu s právními přepisy a tímto Etickým kodexem. V případě, že si Adresát není jistý, zda veškeré činnosti, jednání a procesy v jeho kompetenci jsou v souladu s právními předpisy a tímto Etickým kodexem, je mu k dispozici pro konzultaci příslušná Kompetentní osoba, která se v případech pochybností obrátí na právního zástupce Společnosti.

 2. Každý Adresát tohoto Etického kodexu je v případě podezření na možný nesoulad jeho jednání nebo jednání jiného Adresáta s právními předpisy nebo tímto Etickým kodexem povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Kompetentní osobu.

 3. Kompetentní osoby za všech okolností vykonávají kontrolu svých podřízených Zaměstnanců tak, aby bylo zabráněno trestné či jinak protiprávní činnosti a dále kontrolují plnění všech povinností svých podřízených, jak těch vyplývajících z právních předpisů, tak těch vyplývajících z interních předpisů. Kontrola spočívá především v pravidelném dohledu na činnost Zaměstnanců a v prověřování výstupů a činností Zaměstnanců. Kompetentní osoby jsou současně vždy povinny řádně přezkoumat každý podnět na možné jednání podřízených Zaměstnanců v rozporu s právními či interními předpisy a případně i každé jiné podezření na takové jednání. Pokud se nepodaří jejich podezření vyvrátit, jsou povinni bezodkladně o této skutečnosti informovat některého z členů managementu Společnosti nebo jednatele Společnosti, který je následně povinen řádně věc prošetřit a přijmout opatření v souladu s právními a interními předpisy, aby bylo zabráněno dalšímu protiprávnímu jednání, resp. jednání v rozporu s interními předpisy, a to včetně případného ohlášení protiprávního jednání kompetentním orgánům veřejné správy, pokud právní předpisy tento postup vyžadují nebo pokud o tom člen managementu neb Společnost rozhodnou z jiného důvodu. Členové managementu současně přiměřeným způsobem evidují případy podezření na protiprávní jednání Zaměstnanců a způsobu jejich vyřízení. Kontrola ze strany managementu Společnosti ve vztahu k dodržování tohoto Etického kodexu se přiměřeně vztahuje i na Poradce, kteří jsou v této souvislosti povinni managementu Společnosti poskytnout nezbytnou součinnost.

 4. Kompetentní osoby jsou dále povinny pravidelně přezkoumávat a prověřovat existenci vhodných a účinných opatření určených k zamezení vzniku rizika trestní a/nebo právní odpovědnosti Společnosti a navrhovat případná opatření k nápravě či zlepšení.

21. Postup při podezření z trestního a/nebo protiprávního jednání

 1. Společnost má vážný zájem na důsledném odhalování trestněprávního a/nebo jiného protiprávního jednání, ke kterému by došlo v souvislosti s činností Společnosti, na důkladném zjištění okolností, jež vedly ke vzniku trestněprávního a/nebo jiného protiprávního jednání, a účinném zamezení takového jednání do budoucna.

 2. Zaměstnanci a Poradci mohou podávat oznámení, upozornění, stížnosti, návrhy, podněty a jiná podání upozorňující na podezření ze spáchání trestného činu, porušení právních předpisů nebo tohoto kodexu, korupční jednání, či jiné nelegální nebo neetické praktiky, a v této souvislosti podávat též návrhy opatření ke zlepšení systému prevence trestní odpovědnosti Společnosti, a to některé z Kompetentních osob. Tato podání lze vždy učinit i anonymním způsobem.

 3. Adresát, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání, ať už vlastním jménem či anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto podnětem žádným způsobem postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku. To neplatí pro situace, kdy by ze strany Adresáta docházelo opakovaně k podávání zjevně nedůvodných či šikanózních podnětů, kdy takové jednání by mohlo být v souladu s právními předpisy předmětem postihu dle právních předpisů či podmínek obchodní spolupráce se Společností.

 4. Všichni Adresáti tohoto kodexu jsou v případě zjištění trestněprávního a/nebo jinak protiprávního jednání povinni, s ohledem na konkrétní okolnosti případu, vyvinout veškeré úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat, k jeho zastavení a odvrácení škodlivých následků.

 5. V případě, že má Adresát pochybnosti či nejasnosti o uděleném pokynu, případně o interních či jiných závazných pravidlech Společnosti včetně tohoto Etického kodexu, informuje o tomto Kompetentní osobu, která danou věc řádně prověří.

22. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost a Adresáti tohoto kodexu se zavazují při svých aktivitách a při své práci dodržovat všechny zásady stanovené tímto Etickým kodexem.

 2. Zaměstnanci se aktivně snaží podporovat etické jednání na pracovišti. Vedoucí Zaměstnanci a členové managementu Společnosti jednají tak, aby byli příkladem pro ostatní Zaměstnance, které tím vedou k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti. Stejně tak musejí být vzorem všichni nadřízení vůči svým podřízeným.

 3. Společnost je povinna prostřednictvím kompetentních osob zabezpečit, aby byl tento Etický kodex řádně vyhlášen a aby byli všichni Zaměstnanci a Poradci s Etickým kodexem seznámeni.

 4. Společnost odmítá tolerovat jakékoli porušení zásad Etického kodexu. Zaměstnanci a Poradci Společnosti jsou si vědomi, že svými rozhodnutími a svým jednáním mohou vystavit sebe i Společnost trestněprávním a/nebo občanskoprávním postihům, proto musí jednat tak, aby nepáchali trestnou činnost a/nebo neporušovali trestní ani jiné právní předpisy ani vnitřní předpisy Společnosti a jiná pravidla, která se na jejich činnost aplikují.

 5. Tento Etický kodex nabývá platnosti a účinnosti dnem 3.8.2022