Přihlásit se
CZ

ZÁSADY MLM SYSTÉMU EURONA

původní - platné do 28.2.2022

Přejít na aktuální Zásady MLM systému Eurona

Společnost EURONA s.r.o. v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) se zavazuje ke kompletní ochraně Vašeho soukromí, a proto jsme pro Vás vytvořili pravidla ochrany osobních údajů v MLM systému EURONA, která tvoří společně s Podmínkami obchodní

spolupráce se společností EURONA s.r.o., Všeobecnými obchodními podmínkami a Manuálem ochrany osobních údajů pro poradce a zákazníky EURONA s.r.o. základní rámec toho, jak společnost EURONA s.r.o. zpracovává osobní údaje, které od Vás či Vašich zákazníků získáváme, nebo které nám poskytnete.

Správcem osobních údajů je společnost EURONA s.r.o., IČO 2599604 se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, Česká republika. Kontaktní údaje: [email protected], pevná linka +420 491 477 361.

Získané osobní údaje jsou zpracovány v souladu s výše zmíněným nařízením a příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje jsou zpracovávány transparentním způsobem dle pravidel uvedených v následujících bodech.

I. Co je MLM systém Eurona?

Společnost EURONA s.r.o. je výrobce ekologicky šetrných produktů úklidové a bytové kosmetiky, kosmetických přípravků a dalších výrobků, která funguje na základě přímého prodeje pomocí sítě vlastních poradců EURONA a zákazníků, tzv. multilevelmarketing systém.

Tato síť se rozšiřuje díky aktivní práci poradců EURONA mezi zákazníky na trhu v České republice, Slovenské republice a v Polsku, kdy každý poradce EURONY seznamuje nové zákazníky s produkty společnosti EURONA s.r.o. a s fungováním MLM sítě EURONA.

Poradci EURONA i zákazníci EURONA nakupují a prodávají produkty EURONA podle Podmínek obchodní spolupráce se společností EURONA s.r.o. a současně podle Všeobecných obchodních podmínek, přičemž jsou za tyto objemy objednávek (produkci) spravedlivě odměňováni v rámci provizního systému či systému slev.

K získání vyšší produkce přispívá i možnost registrovat nové zákazníky do sítě daného poradce EURONA.

MLM síť EURONA poskytuje svým poradcům i zákazníkům nové možnosti pro vlastní kariérní růst a pro získání finanční nezávislosti.

II. Registrace do MLM systému Eurona

Každý zákazník, který má zájem o nákup produktů EURONA, se musí při uskutečnění své první objednávky zaregistrovat a vytvořit svůj zákaznický účet, který může využívat pro vytváření nových objednávek, sledování stavu svých objednávek, mimořádných akcí, soutěží a aktualit ze společnosti EURONA s.r.o.

Navíc má zákazník v tomto účtu přístup do přehledů vlastní produkce a případně i do produkce sítě pod sebou (pokud si takovou síť zákazník buduje).

Registrace zákazníka nezavazuje k žádným pravidelným odběrům zboží, či k povinnosti registrace nových zákazníků.

Na základě registrace získává zákazník výhodnou nákupní cenu, která se pak v dalších měsících může měnit v závislosti na velikosti objemu osobních objednávek za daný měsíc.

Registrace zákazníka bude zrušena:

  • V případě, že si zákazník na svou registraci neobjednal zboží více než 12 (dvanáct) po sobě jdoucích měsíců,

  • Na vlastní žádost zákazníka o zrušení registrace zaslanou na [email protected],

  • Při jednostranném ukončením spolupráce ze strany společnosti EURONA s.r.o., a to v případech, kdy zákazník prokazatelně poruší Zásad MLM systému EURONA nebo Podmínky obchodní spolupráce se společností EURONA s.r.o.

  • Při jakémkoliv jiném ukončením spolupráce mezi společností EURONA a zákazníkem.

III. Kdo pracuje v MLM Eurona a jakým způsobem probíhá spolupráce poradců/zákazníků?

V MLM systému EURONA spolupracují tito účastníci:

a) Společnost EURONA s.r.o. – je správcem osobních údajů, který vykonává správu databází osobních údajů pro účely zajištění požadavků zákazníků a poradců EURONA týkajících se objednávání a asistovaných změn údajů v zákaznických účtech.

b) Poradce EURONA – je registrovaný odběratel, který vykonává prodej produktů EURONA pod vlastním IČO za účelem získání odměn a bonusů vyplývajících z provizního systému a registruje nové zákazníky. Poradce EURONA není zaměstnancem ani obchodním zástupcem společnosti EURONA s.r.o. Poradce EURONA podniká vlastním jménem a na vlastní účet.

A. Je zpracovatel osobních údajů pověřený přímo společnosti EURONA s.r.o.

B. Pro výkon této práce má ve svém zákaznickém účtu (Můj Office) přehled o zákaznících a poradcích EURONA ze sítě pod sebou (tzv. Aktivity report) a zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, mobilní telefon či pevná linka, emailová adresa, Eurona ID, Eurona ID sponzora, jméno sponzora, datum registrace, město a PSČ z fakturační adresy zákazníka.

C. Poradce EURONA může zákazníky ze své sítě kontaktovat za účelem sjednání objednávky, či informování o akčních nabídkách, nebo konzultaci při rozvoji kariéry zákazníka, který chce s EURONOU aktivně spolupracovat. Toto kontaktování ze strany Poradce EURONA musí být v souladu se všemi právními předpisy, zejména s předpisy na ochranu osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Porušení tohoto ustanovení je důvodem, pro který může EURONA s Poradcem EURONA okamžitě ukončit spolupráci (tj. bez výpovědní doby).

D. Poradce EURONA při splnění podmínek pro vstup do Angel Team Professional (dále ATP) může kontaktovat nově registrované zákazníky, kteří zatím nemají přiděleného svého sponzora (nadřízeného poradce EURONA), a tyto zákazníky přesunout na základě vlastního odsouhlasení do své sítě.

E. Poradce EURONA má přístup do Přehledu a Historie objednávek v prostředí Můj Office, kde jsou uvedeny jeho vlastní objednávky i objednávky poradců EURONA a zákazníků ze sítě pod tímto poradcem EURONA. V těchto přehledech jsou uvedeny tyto osobní údaje: jméno, příjmení, mobilní telefon či pevná linka, emailová adresa, doručovací adresa, Eurona ID, informace o objednaných produktech, fakturační údaje.

F. Pokud poradce EURONA vykonává vlastní obchodní a marketingové činnosti pro podporu rozvoje své sítě (pořádá školení, rozesílá vlastní obchodní a marketingové materiály za pomocí vlastních komunikačních nástrojů, aj.) může tuto činnost vykonávat pouze s písemným souhlasem svého podřízeného zákazníka nebo poradce. Porušení tohoto ustanovení je důvodem, pro který může EURONA s Poradcem EURONA okamžitě ukončit spolupráci (tj. bez výpovědní doby).

c) Zákazník EURONA – je registrovaný odběratel, který může vykonávat prodej produktů EURONA stejným způsobem jako poradce EURONA bez nutnosti zřízení IČO anebo si objednává produkty pro vlastní spotřebu (neprodává dále), může také registrovat nové zákazníky

A. Je zpracovatel osobních údajů pověřený přímo společnosti EURONA s.r.o.

B. Zákazník EURONA má stejný přístup k osobním údajům jako poradce EURONA, pokud si buduje (stejně jako poradce EURONA) svou síť zákazníků, v opačném případě má přístup jen ke svým údajům a svým objednávkám, dokud nezaregistruje prvního zákazníka do sítě pod sebe.

C. Zákazník EURONA může zákazníky ze své sítě kontaktovat za účelem sjednání objednávky, či informování o akčních nabídkách, nebo konzultaci při rozvoji kariéry zákazníka, který chce s EURONOU aktivně spolupracovat. Toto kontaktování ze strany zákazníka EURONA musí být v souladu se všemi právními předpisy, zejména s předpisy na ochranu osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Porušení tohoto ustanovení je důvodem, pro který může EURONA se zákazníkem EURONA okamžitě ukončit spolupráci (tj. bez výpovědní doby).

D. Zákazník EURONA při splnění podmínek pro vstup do Angel Team Professional (dále ATP) může kontaktovat nově registrované zákazníky, kteří zatím nemají přiděleného svého sponzora (nadřízeného poradce EURONA), a tyto zákazníky přesunout na základě vlastního odsouhlasení do své sítě.

E. Pokud zákazník EURONA vykonává vlastní obchodní a marketingové činnosti pro podporu rozvoje sítě (pořádá školení, rozesílá vlastní obchodní a marketingové materiály za pomocí vlastních komunikačních nástrojů, aj.) může tuto činnost vykonávat pouze s písemným souhlasem svého podřízeného zákazníka nebo poradce EURONA. Porušení tohoto ustanovení je důvodem, pro který může EURONA se zákazníkem EURONA okamžitě ukončit spolupráci (tj. bez výpovědní doby).

IV. Jaké osobní údaje jsou registrované v databázi MLM Eurona?

Jméno
Příjmení
Název firmy
Datum narození
Mobilní telefon
Fakturační adresa
Doručovací adresa
Emailová adresa
Číslo bankovního účtu
IČ, DIČ
Registrační číslo zákazníka
Fotografický záznam
Video záznam

V. Právní důvod zpracování OÚ – správce OÚ Eurona zpracovává OÚ na základě souhlasu se zpracováním OÚ

VI. Jaké komunikační kanály s osobními údaji pracují?

VII. Angel Team Professional

Každý nově registrovaný zákazník, který ve své registraci nevyplní položku Eurona ID (registrační číslo svého sponzora), se dostane do tzv. Angel Team Professional, kde čeká na přidělení ke svému sponzorovi.

Sponzor je poradce nebo zákazník EURONA, který tvoří síť zákazníků pod sebou.

Přístup je přidělen pouze sponzorům, kteří splní všechna kritéria pro vstup do ATP (podmínky pro vstup do ATP jsou upraveny v podmínkám Angel Team Profesional.

Sponzor si svého nového zákazníka vybere na webové stránce a během několika dnů tohoto zákazníka kontaktuje na uvedeném kontaktu – jméno, příjmení, město s PSČ, mobilní telefon či pevná linka, emailová adresa – za účelem sjednání spolupráce s EURONOU, informování o nabídce produktů, akčních nabídkách, soutěžích a dalších aktualit ze společnosti EURONA.

VIII. Etický kodex práce s osobními údaji v MLM Eurona

Poradce EURONA i zákazník EURONA je povinen zacházet se svěřenými osobními údaji s naprostou diskrétností a musí přijmout dostatečná organizační a technická opatření k jejich zabezpečení.

Poradce EURONA i zákazník EURONA je povinen chránit svěřené osobní údaje před zneužitím cizími stranami mimo společnost EURONA a MLM systém EURONA.

Poradce EURONA i zákazník EURONA jedná vždy korektně, předává správné a úplné informace (nezkresluje) a při jednání nezneužívá získané osobní údaje jiných stran, než o kterých je jednáno.

Poradce EURONA i zákazník EURONA užívá osobní údaje jen za účelem obchodní spolupráce se zákazníky a poradci EURONA a za účelem jejich motivace, případně je informuje o mimořádných akcích, které jsou oficiálně zadané společností EURONA s.r.o.

Svěřené osobní údaje lze použít i v případě organizování vlastních mimořádných akcí, školení, akčních nabídek, soutěží aj., avšak vždy pouze za použití zabezpečených komunikačních kanálů a vždy pouze v případě, že byl k tomu dobrovolně udělen souhlas se zpracováním osobních údajů.

Poradce EURONA i zákazník EURONA jsou povinni reagovat na jakékoliv přání zákazníka či podřízeného poradce EURONA ohledně omezení kontaktování či omezení zasílání soukromých nabídek mimo společnost EURONA s.r.o.

Poradce EURONA i zákazník EURONA jsou povinni reagovat na jakékoliv přání zákazníka či podřízeného poradce EURONA ohledně zastavení obchodní spolupráce s daným poradcem EURONA či zákazníkem, a informovat ihned společnost EURONA s.r.o. o záměru poradce EURONA či zákazníka EURONA zrušit svou registraci.

Poradce EURONA ani zákazník EURONA nemůže požádat o zrušení či výmaz, či opravu osobních údajů jiného poradce EURONA či zákazníka EURONA, pokud k tomu nemá doloženou plnou moc od osoby, které se úprava týká.

Poradce EURONA i zákazník EURONA nesmí předávat svěřené osobní údaje další stranám, zvláště ne jiným konkurenčním MLM společnostem.

Poradce EURONA i zákazník EURONA je povinen zajistit dodržování všech podmínek plynoucích ze Zásad MLM systému EURONA a Podmínek obchodní spolupráce se společností EURONA s.r.o.

Poradce EURONA i zákazník EURONA je povinen neprodleně oznámit společnosti EURONA s.r.o. jakékoliv nedodržení Zásad MLM systému EURONA, Podmínek obchodní spolupráce se společností EURONA s.r.o. a narušení zabezpečení osobních údajů.

Poradce EURONA i zákazník EURONA musí vždy při zpracování osobních údajů a rozšiřování obchodních a jiných sdělení jednat v souladu se všemi právními předpisy, zejména s předpisy na ochranu osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

V případě nedodržení tohoto etického kodexu má společnost EURONA s.r.o. právo na okamžité ukončení spolupráce s takovou osobou, zrušení její registrace a případně na uložení sankcí.

IX. Právo na opravu, námitku či výmaz osobních údajů v MLM Eurona

Každý poradce EURONA i zákazník EURONA má právo kdykoliv vznést požadavek na opravu svých osobních údajů uložených v databázích společnosti EURONA s.r.o., či vznést námitku proti účelu zpracování osobních údajů nebo požádat o výmaz svých osobních údajů v MLM systému EURONA, a to písemně na [email protected].

Dále má každý poradce EURONA či zákazník EURONA právo podat stížnost na rozsah a způsob zpracování jeho osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Společnost EURONA s.r.o. je povinna na tyto požadavky neprodleně reagovat a požadované úpravy zajistit.

Výmaz z MLM systému je podmíněn zrušením celé registrace. Tento výmaz je možné provést zasláním žádosti na [email protected]. Žádost bude zpravidla vyřízena během nejbližšího pracovního dne. Zároveň společnost EURONA s.r.o. o příjmu žádosti o výmaz informuje nejbližšího nadřízeného poradce/zákazníka EURONA.

Osobní údaje, které byly použity pro uzavření kupní smlouvy (objednávky), budou z legislativních důvodů ponechány na vystavených dokladech k těmto objednávkám.

X. Doba zpracování OÚ

OÚ jsou zpracovány:
a) do doby odvolání souhlasu – do zpracování kompletního výmazu OÚ, zpravidla během nejbližšího pracovního dne
b)
do doby zrušení registrace z důvodu neaktivity (neuskutečnění objednávky) po dobu delší než 12 (dvanácti) po sobě jdoucích měsíců – dojde ke zneplatnění zákaznické karty
c)
do doby zrušení registrace ze strany společnosti EURONA s.r.o. či ze strany zákazníka/poradce EURONA.

XI. Zachování mlčenlivosti

Poradci EURONA a zákazníci EURONA jsou povinni zachovávat mlčenlivost a chránit obchodní tajemství společnosti EURONA s.r.o. a všechny jim svěřené osobní údaje a další skutečnosti, které využívají k provozu obchodní spolupráce se společností EURONA s.r.o. a se všemi zákazníky EURONA a poradci EURONA.

Při jakémkoliv porušení těchto podmínek a ustanovení může společnost EURONA s.r.o. s takovým poradcem EURONA či zákazníkem EURONA okamžitě ukončit spolupráci (tj. bez výpovědní doby) a případně mu uložit sankci. Přesná výše sankcí a úprava náhrad za způsobené škody je stanovena zejména v dokumentu Podmínky obchodní spolupráce se společností EURONA s.r.o.

Udělením souhlasu s tímto dokumentem se zákazník EURONA a poradce EURONA zavazuje k dodržování všech výše uvedených pravidel a zásad ochrany osobních údajů.

XII. Ostatní ujednání

Tento dokument platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.euronabycerny.com provozovaných společností EURONA s.r.o., sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, IČO 259 96 304.

Dokument Zásady MLM systému EURONA nabývá platnosti a účinnosti 10.5.2021 a nahrazuje předchozí znění ze dne 25.5.2018.