Přihlásit se
CZ

ZÁSADY MLM SYSTÉMU EURONA


Společnost Eurona s.r.o. v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) se zavazuje ke kompletní ochraně Vašeho soukromí, a proto jsme pro Vás vytvořili pravidla ochrany osobních údajů v MLM systému Eurona, která tvoří společně s Podmínkami obchodní spolupráce se společností Eurona s.r.o., Obchodními podmínkami a Manuálem ochrany osobních údajů pro poradce a zákazníky Eurona s.r.o. základní rámec toho, jak společnost Eurona s.r.o. zpracovává osobní údaje, které od Vás či Vašich zákazníků získáváme, nebo které nám poskytnete.

Správcem osobních údajů je společnost Eurona s.r.o., IČO 2599604 se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, CZ. Kontaktní údaje: prodej@eurona.cz, pevná linka +420 491 477 361.

Získané osobní údaje jsou zpracovány v souladu s výše zmíněným nařízením.

Osobní údaje jsou zpracovávány transparentním způsobem dle pravidel uvedených v následujících bodech.

I. Co je MLM systém Eurona?

Společnost Eurona s.r.o. je výrobce ekologicky šetrných produktů úklidové a bytové kosmetiky, kosmetických přípravků a dalších výrobků, která funguje na základě přímého prodeje pomocí rozsáhlé sítě vlastních poradců Eurona a zákazníků, jinak multilevelmarketing systém.

Tato síť se rozšiřuje díky aktivní práci poradců Eurona mezi zákazníky na trhu v České republice, Slovenské republice a v Polsku, kdy každý poradce seznamuje nové zákazníky s produkty společnosti Eurona s.r.o. a s fungováním MLM sítě Eurona.

Poradci i zákazníci Eurona nakupují a prodávají produkty Eurona dle Podmínek obchodní spolupráce se společností Eurona s.r.o., přičemž jsou za tyto objemy objednávek (produkci) spravedlivě odměňováni v rámci provizního systému.

Pro získání vyšší produkce přispívá i možnost registrovat nové zákazníky do sítě pod daným poradcem.

MLM síť Eurona tak poskytuje svým poradcům i zákazníkům neomezené možnosti pro vlastní

kariérní růst a pro získání finanční nezávislosti.

II. Registrace do MLM systému Eurona

 1. Každý zákazník, který má zájem o nákup produktů Eurona, se musí při uskutečnění své první objednávky zaregistrovat a vytvořit tak svůj zákaznický účet, který může využívat pro vytváření nových objednávek, sledování stavu svých objednávek, mimořádných akcí, soutěží a aktualit ze společnosti Eurona s.r.o.

  Navíc má v tomto účtu přístup do přehledů vlastní produkce a produkce sítě pod sebou (pokud si takovou síť zákazník buduje).

  Registrace není podmíněna žádnými pravidelnými odběry, či dalšími registracemi!

  Na základě registrace získává zákazník výhodnou nákupní cenu, která se pak v dalších měsících může měnit na závislosti velikosti objemu osobních objednávek za daný měsíc.

  Registraci je možné zrušit na vlastní žádost těmito způsoby:

  a) V případě, že zákazník na svou registraci neobjednal více než 12 měsíců po sobě, je registrace zneplatněna
  b) Zasláním žádosti o zrušení registrace na prodej@eurona.cz
  c) Registrace může být zrušena i jednostranným zásahem společnosti Eurona s.r.o. a to v případech, kdy prokazatelně došlo k porušení Zásad MLM systému Eurona nebo Podmínek obchodní spolupráce se společností Eurona s.r.o.

  V případě zrušení registrace dle bodů b) nebo c) je toto zrušení registrace nevratné. Účet nelze již obnovit.

III. Kdo pracuje v MLM Eurona a jakým způsobem probíhá spolupráce poradců/zákazníků?

V MLM systému Eurona pracují tito účastníci:

a) Společnost Eurona s.r.o. – je správce, který vykonává správu databází osobních údajů pro účely zajištění požadavků zákazníků a poradců Eurona týkajících se objednávání a asistovaných změn údajů v zákaznických účtech

b) Poradce Eurona – je registrovaný odběratel, který vykonává prodej produktů Eurona pod vlastním IČ za účelem získání odměn a bonusů vyplývajících z provizního systému, registrují nové zákazníky

a. Je zpracovatel OÚ pověřen přímo od společnosti Eurona s.r.o.

b. Pro výkon této práce má ve svém zákaznickém účtu (Kanceláři poradce) přehled o zákaznících a poradcích ze sítě pod sebou (tzv. Aktivity report), které obsahují tyto osobní údaje: jméno, příjmení, mobilní telefon či pevná linka, emailová adresa, registrační číslo, registrační číslo sponzora, jméno sponzora, datum registrace, město a PSČ z fakturační adresy zákazníka.

c. Poradce Eurona může zákazníky ze své sítě vždy kontaktovat za účelem sjednání objednávky, či informování o akčních nabídkách, nebo konzultaci při rozvoji kariéry zákazníka, který chce s Euronou aktivně spolupracovat.

d. Poradce Eurona při splnění podmínek pro vstup do Angel Team Professional (dále ATP) může kontaktovat nově registrované zákazníky, kteří zatím nemají přiděleného svého sponzora (nadřízeného poradce Eurona), a tyto zákazníky přesunout na základě vlastního odsouhlasení do své sítě.

e. Poradce Eurona má přístup do Přehledu a Historie objednávek v Kanceláři poradce, kde jsou uvedeny objednávky vlastní i poradců a zákazníků ze sítě pod poradcem. V těchto přehledech jsou uvedeny tyto osobní údaje: jméno, příjmení, mobilní telefon či pevná linka, emailová adresa, doručovací adresa, registrační číslo, informace o objednaných produktech.

f. Pokud poradce Eurona vykonává vlastní obchodní a marketingové činnosti pro podporu rozvoje své sítě (pořádá školení, rozesílá vlastní obchodní a marketingové materiály za pomocí vlastních komunikačních nástrojů, aj.) může tuto činnost vykonávat pouze s písemným souhlasem svého podřízeného zákazníka nebo poradce.

c) Zákazník Eurona – je registrovaný odběratel, který může vykonávat prodej produktů Eurona stejným způsobem jako poradce Eurona bez nutnosti zřízení IČ anebo si objednává produkty pro vlastní samospotřebu (neprodává dále), může také registrovat nové zákazníky

a. Je zpracovatel OÚ pověřen od společnosti Eurona s.r.o.

b. Zákazník Eurona má stejný přístup k osobním údajům stejně jako poradce Eurona, pokud si buduje stejně jako poradce svou síť zákazníků, v opačném případě má přístup jen ke svým údajům a svým objednávkám, dokud nezaregistruje prvního zákazníka do sítě pod sebe.

c. Zákazník Eurona může zákazníky ze své sítě vždy kontaktovat za účelem sjednání objednávky, či informování o akčních nabídkách, nebo konzultaci při rozvoji kariéry zákazníka, který chce s Euronou aktivně spolupracovat.

d. Zákazník Eurona při splnění podmínek pro vstup do Angel Team Professional (dále ATP) může kontaktovat nově registrované zákazníky, kteří zatím nemají přiděleného svého sponzora (nadřízeného poradce Eurona), a tyto zákazníky přesunout na základě vlastního odsouhlasení do své sítě.

e. Pokud zákazník Eurona vykonává vlastní obchodní a marketingové činnosti pro podporu rozvoje sítě (pořádá školení, rozesílá vlastní obchodní a marketingové materiály za pomocí vlastních komunikačních nástrojů, aj.) může tuto činnost vykonávat pouze s písemným souhlasem svého podřízeného zákazníka nebo poradce.

IV. Jaké osobní údaje jsou registrované v databázi MLM Eurona?

Jméno
Příjmení
Název firmy
Datum narození
Mobilní telefon
Fakturační adresa
Doručovací adresa
Emailová adresa
Číslo bankovního účtu
IČ, DIČ
Registrační číslo zákazníka
Fotografický záznam
Video záznam

V. Právní důvod zpracování OÚ – správce OÚ Eurona zpracovává OÚ na základě souhlasu se zpracováním OÚ

VI. Jaké komunikační kanály s osobními údaji pracují?

VII. Angel Team Professional

Společnost Eurona s.r.o. si vyhrazuje právo zamítnout nebo pozastavit jakoukoliv registraci, žádost o registraci či opětovně podanou žádost o registraci.

2) Každý nově registrovaný zákazník, který ve své registraci nevyplní Heslo pro hosta (registrační číslo svého sponzora), se dostane do tzv. Angel Team Professional, kde čeká na přidělení ke svému sponzorovi.

Sponzor = poradce nebo zákazník Eurona, který tvoří síť zákazníků pod sebou.

Přístup je přidělen pouze sponzorům, kteří splní všechna kritéria pro vstup do ATP.

Sponzor si svého nového zákazníka vybere na webové stránce a během několika dnů tohoto zákazníka kontaktuje na uvedeném kontaktu – jméno, příjmení, město s PSČ, mobilní telefon či pevná linka, emailová adresa – za účelem sjednání spolupráce s Euronou, informování o nabídce produktů, akčních nabídkách, soutěžích a dalších aktualit ze společnosti Eurona.

VIII. Etický kodex práce s osobními údaji v MLM Eurona

a. Poradce i zákazník Eurona je povinen zacházet se svěřenými osobními údaji s naprostou diskrétností a musí přijmout dostatečná organizační a technická opatření k jejich zabezpečení.

b. Poradce i zákazník Eurona je povinen chránit svěřené osobní údaje před zneužitím cizími stranami mimo společnost Eurona a MLM systém Eurona.

c. Poradce i zákazník Eurona jedná vždy korektně, předává správné a úplné informace (nezkresluje) a při jednání nezneužívá získané osobní údaje jiných stran, než o kterých je jednáno.

d. Poradce i zákazník Eurona užívá osobní údaje jen za účelem obchodní spolupráce se zákazníky a poradci a jejich motivace, případně informuje o mimořádných akcích, které jsou oficiálně zadané společností Eurona s.r.o. Svěřené osobní údaje lze použít i v případě organizování vlastních mimořádných akcí, školení, akčních nabídek, soutěží aj. vždy za použití zabezpečených komunikačních kanálů a vždy za dobrovolně udaném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

e. Poradce i zákazník Eurona je povinen reagovat na jakékoliv přání zákazníka či podřízeného poradce ohledně omezení kontaktování či zasílání soukromých nabídek mimo společnost Eurona s.r.o.

f. Poradce i zákazník Eurona je povinen reagovat na jakékoliv přání zákazníka či podřízeného poradce ohledně zastavení obchodní spolupráce s daným poradcem či zákazníkem, či informovat ihned společnost Eurona s.r.o. o záměru poradce zrušit svou registraci.

g. Poradce ani zákazník Eurona nemůže požádat o zrušení či výmaz, či opravu osobních údajů jiného poradce či zákazníka Eurona, pokud k tomu nemá doloženou právní plnou moc od osoby, které se úprava týká.

h. Poradce i zákazník Eurona nesmí předávat svěřené osobní údaje další stranám, zvláště ne jiným konkurenčním MLM společnostem.

i. Poradce i zákazník Eurona je povinen zajistit dodržování všech podmínek plynoucích ze Zásad MLM systému Eurona a Podmínek obchodní spolupráce se společností Eurona s.r.o.

j. Poradce i zákazník Eurona je povinen neprodleně oznámit společnosti Eurona s.r.o. jakékoliv nedodržení Zásad MLM systému Eurona, Podmínek obchodní spolupráce se společností Eurona s.r.o. a narušení zabezpečení osobních údajů.

V případě nedodržení etického kodexu má společnost Eurona s.r.o. právo na okamžité zrušení registrace či uložení sankcí.

IX. Právo na opravu, námitku či výmaz osobních údajů v MLM Eurona

Každý poradce i zákazník Eurona má právo kdykoliv vznést požadavek na opravu svých osobních údajů uložených v databázích společnosti Eurona s.r.o., či vznést námitku na účel zpracování osobních údajů nebo požádat o výmaz svých osobních údajů v MLM systému Eurona, a to písemně na prodej@eurona.cz.

Dále má právo podat stížnost na rozsah a způsob zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Společnost Eurona s.r.o. je povinna na tyto požadavky neprodleně reagovat a požadované úpravy zajistit.

Výmaz z MLM systému je podmíněn zrušením celé registrace. Tento výmaz je možné provést zasláním žádosti na prodej@eurona.cz. Žádost bude vyřízena během nejbližšího pracovního dne. Zároveň společnost Eurona s.r.o. o příjmu žádosti o výmaz informuje nejbližšího nadřízeného poradce/zákazníka Eurona.

Osobní údaje, které byly použity pro uzavření objednávky, budou z legislativních důvodů ponechány na vystavených dokladech k těmto objednávkám.

X. Doba zpracování OÚ

OÚ jsou zpracovány:
a) do doby odvolání souhlasu – do zpracování kompletního výmazu OÚ, zpravidla během nejbližšího pracovního dne
b) při neaktivitě (neuskutečnění objednávky) po dobu delší než 12 měsíců – dojde ke zneplatnění zákaznické karty
c) do doby zrušení registrace ze strany společnosti Eurona s.r.o.

XI. Zachování mlčenlivosti

Poradci a zákazníci Eurona jsou povinni zachovávat mlčenlivost a chránit obchodní tajemství společnosti Eurona s.r.o. a všechny svěřené osobní údaje a další skutečnosti, které využívají k provozu obchodní spolupráce se společností Eurona s.r.o. a se všemi zákazníky a poradci Eurona.

Jakékoliv porušení těchto podmínek a ustanovení může vést ke zrušení registrace a uložení sankcí ze strany společnosti Eurona s.r.o. Přesná výše sankcí a úprava náhrad za způsobené škody je stanovena v dokumentu Podmínky obchodní spolupráce se společností Eurona s.r.o.

Vydáním souhlasu s tímto dokumentem se zákazník a poradce Eurona zavazuje k dodržování všech výše ustanovených pravidel a zásad ochrany osobních údajů.

XII. Ostatní ujednání

Tento dokument platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.euronabycerny.com provozovaných společností Eurona s.r.o., sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, IČO 259 96 304.

Dokument Zásady MLM systému Eurona nabývá účinnosti 25. 5. 2018.

Změny v dokumentu vyhrazeny.