Prihlásiť sa
SK

ZÁSADY MLM SYSTÉMU EURONA


Spoločnosť Eurona s.r.o. v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) sa zaväzuje ku kompletnej ochrane vášho súkromia, a preto sme pre vás vytvorili pravidlá ochrany osobných údajov v MLM systému Eurona, ktoré tvoria spoločne s Podmienkami obchodnej spolupráce so spoločnosťou Eurona s.r.o., Obchodnými podmienkami a Príručkou ochrany osobných údajov pre poradcov a zákazníkov Eurona s.r.o. základný rámec toho, ako spoločnosť Eurona s.r.o. spracováva osobné údaje, ktoré od vás či vašich zákazníkov získavame, alebo ktoré nám poskytnete.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Eurona s.r.o., IČO 2599604 so sídlom Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, CZ. Kontaktné údaje: predaj@eurona.cz, pevná linka +420 491 477 361.

Získané osobné údaje sa spracovávajú v súlade s vyššie spomínaným nariadením.

Osobné údaje sa spracovávajú transparentným spôsobom podľa pravidiel uvedených v nasledujúcich bodoch.

I. Čo je MLM systém Eurona?

Spoločnosť Eurona s.r.o. je výrobca ekologicky šetrných produktov upratovacej a bytové kozmetiky, kozmetických prípravkov a ďalších výrobkov, ktorý funguje na základe priameho predaja pomocou rozsiahlej siete vlastných poradcov Eurona a zákazníkov, inak multilevelmarketing systém.

Táto sieť sa rozširuje vďaka aktívnej práci poradcov Eurona medzi zákazníkmi na trhu v Českej republike, Slovenskej republike a v Poľsku, kde každý poradca zoznamuje nových zákazníkov s produktmi spoločnosti Eurona s.r.o. a s fungovaním MLM siete Eurona.

Poradcovia aj zákazníci Eurona nakupujú a predávajú produkty Eurona podľa Podmienok obchodnej spolupráce so spoločnosťou Eurona s.r.o., pričom sú za tieto objemy objednávok (produkciu) spravodlivo odmeňovaní v rámci provízneho systému.

K získaniu vyššej produkcie prispieva aj možnosť registrovať nových zákazníkov do siete pod daným poradcom.

MLM sieť Eurona tak poskytuje svojim poradcom aj zákazníkom neobmedzené možnosti pre vlastný kariérny rast a pre získanie finančnej nezávislosti.

II. Registrácia do MLM systému Eurona

Každý zákazník, ktorý má záujem o nákup produktov Eurona, sa musí pri uskutočnení svojej prvej objednávky zaregistrovať a vytvoriť tak svoj zákaznícky účet, ktorý môže využívať na vytváranie nových objednávok, sledovanie stavu svojich objednávok, mimoriadnych akcií, súťaží a aktualít zo spoločnosti Eurona s.r.o.

Navyše má v tomto účte prístup do prehľadov vlastnej produkcie a produkcie siete pod sebou (pokiaľ si takú sieť zákazník buduje).

Registrácia nie je podmienená žiadnymi pravidelnými odbermi, či ďalšími registráciami!

Na základe registrácie získava zákazník výhodnú nákupnú cenu, ktorá sa potom v ďalších mesiacoch môže meniť v závislosti od veľkosti objemu osobných objednávok za daný mesiac.

Registráciu je možné zrušiť na vlastnú žiadosť týmito spôsobmi:

a) V prípade, že zákazník na svoju registráciu neobjednal viac ako 12 mesiacov po sebe, sa registrácia zneplatní;

b) Zaslaním žiadosti o zrušenie registrácie na prodej@eurona.cz;

c) Registrácia sa môže zrušiť aj jednostranným zásahom spoločnosti Eurona s.r.o. a to v prípadoch, keď preukázateľne došlo k porušeniu Zásad MLM systému Eurona alebo Podmienok obchodnej spolupráce so spoločnosťou Eurona s.r.o.

V prípade zrušenia registrácie podľa bodov b) alebo c) je toto zrušenie registrácie nevratné. Účet už nie je možné obnoviť.

III. Kto pracuje v MLM Eurona a akým spôsobom prebieha spolupráca poradcov/zákazníkov?azníků?

V MLM systéme Eurona pracujú títo účastníci:

a) Spoločnosť Eurona s.r.o. – je prevádzkovateľ, ktorý vykonáva správu databáz osobných údajov na účely zaistenia požiadaviek zákazníkov a poradcov Eurona týkajúcich sa objednávania a asistovaných zmien údajov v zákazníckych účtoch;

b) Poradca Eurona – je sprostredkovateľom OÚ – registrovaný odberateľ, ktorý vykonáva predaj produktov Eurona pod vlastným IČ s cieľom získania odmien a bonusov vyplývajúcich z provízneho systému, registrujú nových zákazníkov.

a. Je sprostredkovateľ OÚ poverený priamo od spoločnosti Eurona s.r.o.

b. Pre výkon tejto práce má vo svojom zákazníckom účte (Kancelárii poradcu) prehľad o zákazníkoch a poradcoch zo siete pod sebou (tzv. Aktivity report), ktoré obsahujú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, mobilný telefón či pevná linka, e-mailová adresa, registračné číslo, registračné číslo sponzora, meno sponzora, dátum registrácie, mesto a PSČ z fakturačnej adresy zákazníka;

c. Poradca Eurona môže zákazníkov zo svojej siete vždy kontaktovať s cieľom dohodnutia objednávky, či informovania o akciových ponukách, alebo konzultácie pri rozvoji kariéry zákazníka, ktorý chce s Euronou aktívne spolupracovať;

d. Poradca Eurona pri splnení podmienok pre vstup do Angel Team Professional (ďalej ATP) môže kontaktovať novo registrovaných zákazníkov, ktorí zatiaľ nemajú prideleného svojho sponzora, a týchto zákazníkov presunúť na základe vlastného odsúhlasenia do svojej siete;

e. Poradca Eurona má prístup do Prehľadu a Histórie objednávok v Kancelárii poradcu, kde sú uvedené objednávky vlastné aj poradcov a zákazníkov zo siete pod poradcom. V týchto prehľadoch sú uvedené tieto osobné údaje: meno, priezvisko, mobilný telefón či pevná linka, e-mailová adresa, doručovacia adresa, registračné číslo, informácie o objednaných produktoch;

f. Pokiaľ poradca Eurona vykonáva vlastné obchodné a marketingové činnosti pre podporu rozvoja svojej siete (usporadúva školenia, rozosiela vlastné obchodné a marketingové materiály s pomocou vlastných komunikačných nástrojov a i.) môže túto činnosť vykonávať iba s písomným súhlasom svojho podriadeného zákazníka alebo poradcu.

c) Zákazník Eurona – je sprostredkovateľ OÚ – registrovaný odberateľ, ktorý môže vykonávať predaj produktov Eurona rovnakým spôsobom ako poradca Eurona bez nutnosti zriadenia IČ alebo si objednáva produkty pre vlastnú spotrebu (nepredáva ďalej), môže tiež registrovať nových zákazníkov

a. Je sprostredkovateľ OÚ poverený od spoločnosti Eurona s.r.o.

b. Zákazník Eurona má rovnaký prístup k osobným údajom rovnako ako poradca Eurona, pokiaľ si buduje rovnako ako poradca svoju sieť zákazníkov, v opačnom prípade má prístup len k svojim údajom a svojim objednávkam, kým nezaregistruje prvého zákazníka do siete pod seba;

c. Zákazník Eurona môže zákazníkov zo svojej siete vždy kontaktovať s cieľom dohodnutia objednávky, či informovania o akciových ponukách, alebo konzultácii pri rozvoji kariéry zákazníka, ktorý chce s Euronou aktívne spolupracovať;

d. Zákazník Eurona pri splnení podmienok pre vstup do Angel Team Professional (ďalej ATP) môže kontaktovať novo registrovaných zákazníkov, ktorí zatiaľ nemajú prideleného svojho sponzora, a týchto zákazníkov presunúť na základe vlastného odsúhlasenia do svojej siete;

e. Pokiaľ zákazník Eurona vykonáva vlastné obchodné a marketingové činnosti pre podporu rozvoja siete (usporadúva školenia, rozosiela vlastné obchodné a marketingové materiály s pomocou vlastných komunikačných nástrojov, a i.) môže túto činnosť vykonávať iba s písomným súhlasom svojho podriadeného zákazníka alebo poradcu.

IV. Aké osobné údaje sú registrované v databáze MLM Eurona?

Meno
Priezvisko
Názov firmy
Dátum narodenia
Mobilný telefón
Pevná linka
Fakturačná adresa
Doručovacia adresa
E-mailová adresa
Číslo bankového účtu
IČ, DIČ
Registračné číslo zákazníka
Fotografický záznam
Video záznam

V. Právny dôvod spracovania OÚ – prevádzkovateľ OÚ Eurona spracováva OÚ na základe súhlasu so spracovaním OÚ

VI. Aké komunikačné kanály s osobnými údajmi pracujú?

VII. 7. Angel Team Professional

Každý novo registrovaný zákazník, ktorý vo svojej registrácii nevyplní Heslo pre hosťa (registračné číslo svojho sponzora), sa dostane do tzv. Angel Team Professional, kde čaká na pridelenie k svojmu sponzorovi.

Sponzor = poradca alebo zákazník Eurona, ktorý tvorí sieť zákazníkov pod sebou.

Prístup je pridelený iba sponzorom, ktorí splnia všetky kritériá pre vstup do ATP.

Sponzor si svojho nového zákazníka vyberie na webovej stránke a o niekoľko dní tohto zákazníka kontaktuje na uvedenom kontakte – meno, priezvisko, mesto s PSČ, mobilný telefón či pevná linka, e-mailová adresa – s cieľom dohodnutia spolupráce s Euronou, informovania o ponuke produktov, akciových ponukách, súťažiach a ďalších aktualitách zo spoločnosti Eurona.

VIII. Etický kódex práce s osobnými údajmi v MLM Eurona

a. Poradca aj zákazník Eurona je povinný zaobchádzať so zverenými osobnými údajmi s absolútnou diskrétnosťou a musí prijať dostatočné organizačné a technické opatrenia na ich zabezpečenie.

b. Poradca aj zákazník Eurona je povinný chrániť zverené osobné údaje pred zneužitím cudzími stranami mimo spoločnosti Eurona a MLM systém Eurona.

c. Poradca aj zákazník Eurona koná vždy korektne, odovzdáva správne a úplné informácie (neskresľuje) a pri rokovaní nezneužíva získané osobné údaje iných strán, než o ktorých sa rokuje.

d. Poradca aj zákazník Eurona používa osobné údaje len s cieľom obchodnej spolupráce so zákazníkmi a poradcami a ich motivácie, prípadne informuje o mimoriadnych akciách, ktoré sú oficiálne zadané spoločnosťou Eurona s.r.o. Zverené osobné údaje je možné použiť aj v prípade organizovania vlastných mimoriadnych akcií, školení, akciových ponúk, súťaží a i., vždy s použitím zabezpečených komunikačných kanálov a vždy s dobrovoľne daným súhlasom so spracovaním osobných údajov.

e. Poradca aj zákazník Eurona je povinný reagovať na akékoľvek priania zákazníka či podriadeného poradcu týkajúce sa obmedzenia kontaktovania či zasielania súkromných ponúk mimo spoločnosti Eurona s.r.o.

f. Poradca aj zákazník Eurona je povinný reagovať na akékoľvek priania zákazníka či podriadeného poradcu vzhľadom na zastavenie obchodnej spolupráce s daným poradcom či zákazníkom, či informovať ihneď spoločnosť Eurona s.r.o. o zámere poradcu zrušiť svoju registráciu.

g. Poradca ani zákazník Eurona nemôže požiadať o zrušenie či vymazanie, alebo opravu osobných údajov iného poradcu či zákazníka Eurona, pokiaľ na to nemá doloženú právnu plnú moc od osoby, ktorej sa úprava týka.

h. Poradca aj zákazník Eurona nesmú odovzdávať zverené osobné údaje ďalší stranám, obzvlášť nie iným konkurenčným MLM spoločnostiam.

i. Poradca aj zákazník Eurona je povinný zaistiť dodržiavanie všetkých podmienok vyplývajúcich zo Zásad MLM systému Eurona a Podmienok obchodnej spolupráce so spoločnosťou Eurona s.r.o.

j. Poradca aj zákazník Eurona je povinný neodkladne oznámiť spoločnosti Eurona s.r.o. akékoľvek nedodržanie Zásad MLM systému Eurona, Podmienok obchodnej spolupráce so spoločnosťou Eurona s.r.o. a narušenie zabezpečenia osobných údajov.

V prípade nedodržania etického kódexu má spoločnosť Eurona s.r.o. právo na okamžité zrušenie registrácie či uloženie sankcií.

IX. Právo na opravu, námietku či vymazanie osobných údajov v MLM Eurona

Každý poradca aj zákazník Eurona má právo kedykoľvek vzniesť požiadavku na opravu svojich osobných údajov uložených v databázach spoločnosti Eurona s.r.o., či vzniesť námietku na účel spracovania osobných údajov alebo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov v MLM systéme Eurona, a to písomne na prodej@eurona.cz.

Ďalej má právo podať sťažnosť na rozsah a spôsob spracovania osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Spoločnosť Eurona s.r.o. je povinná na tieto požiadavky neodkladne reagovať a požadované úpravy zaistiť.

Vymazanie z MLM systému je podmienené zrušením celej registrácie. Toto vymazanie je možné vykonať zaslaním žiadosti na prodej@eurona.cz. Žiadosť sa vybaví počas najbližšieho pracovného dňa. Zároveň spoločnosť Eurona s.r.o. o príjmu žiadosti o vymazanie informuje najbližšieho nadriadeného poradcu/zákazníka Eurona.

Osobné údaje, ktoré sa použili na uzatvorenie objednávky, sa z legislatívnych dôvodov ponechajú na vystavených dokladoch k týmto objednávkam.

X. Lehota spracovania OÚ

OÚ sa spracovávajú:
a) do lehoty odvolania súhlasu – do spracovania kompletného vymazania OÚ, spravidla počas najbližšieho pracovného dňa,
b) pri neaktivite (neuskutočnení objednávky) počas lehoty dlhšej ako 12 mesiacov – dôjde k zneplatneniu zákazníckej karty,
c) do lehoty zrušenia registrácie zo strany spoločnosti Eurona s.r.o.

XI. Zachovanie mlčanlivosti

Poradcovia a zákazníci Eurona sú povinní zachovávať mlčanlivosť a chrániť obchodné tajomstvo spoločnosti Eurona s.r.o. a všetky zverené osobné údaje a ďalšie skutočnosti, ktoré využívajú na prevádzku obchodnej spolupráce so spoločnosťou Eurona s.r.o. a so všetkými zákazníkmi a poradcami Eurona.

Akékoľvek porušenie týchto podmienok a ustanovení môže viesť k zrušeniu registrácie a uloženiu sankcií zo strany spoločnosti Eurona s.r.o. Presná výška sankcií a úprava náhrad za spôsobené škody je stanovená v dokumente Podmienky obchodnej spolupráce so spoločnosťou Eurona s.r.o.

Vydaním súhlasu s týmto dokumentom sa zákazník a poradca Eurona zaväzuje k dodržovaniu všetkých vyššie ustanovených pravidiel a zásad ochrany osobných údajov.

XII. Ostatné dohody

Tento dokument platí v znení uvedenom na internetových stránkach www.euronabycerny.com prevádzkovaných spoločností Eurona s.r.o., sídlom Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, IČO 259 96 304.

Dokument Zásady MLM systému Eurona nadobúda účinnosť 25. 5. 2018.

Zmeny v dokumente vyhradené.