Prihlásiť sa
SK

Podmienky obchodnej spolupráce

I. Začatie spolupráce

Odberateľ začína spoluprácu so spoločnosťou Eurona s.r.o. prostredníctvom vyplnenia a odoslania registrácie v internetovom obchode www.euronabycerny.com, kde zároveň musí odsúhlasiť dokumenty Podmienky obchodnej spolupráce s Euronou s.r.o. a Zásady MLM systému Eurona.

Pre okamžitý nákup tovaru za nákupnú cenu A je nutné dokončiť proces registrácie a prvoobjednávky. Vyplnením registračného čísla poradcu, ktorý vás s výrobkami Eurona zoznámil, do kolónky Heslo pre hosťa, sa zaradíte do skupiny tohto poradcu. V prípade, že registračné číslo nevyplníte, dostanete sa do tzv. ATP, kde sa vám registračné číslo pridelí.

Ochranná lehota: V prípade zle zadanej registrácie vám beží do konca produkčného mesiaca ochranná lehota, v ktorej máte možnosť sa preregistrovať k poradcovi, ktorý vás s výrobkami Eurona zoznámil. Stačí zaslať na e-mailovú adresu prodej@eurona.cz žiadosť o preregistráciu. Jej súčasťou musí byť:

- súhlas vášho aktuálneho poradcu, ku ktorému ste boli priradený/á,
- súhlas poradcu, ktorý vás s výrobkami Eurona zoznámil
- váš súhlas.

II. Možnosti spolupráce

 1. Nezávislý registrovaný zákazník (NRZ)

 2. Nezávislý registrovaný poradca (NRP)

Nezávislý registrovaný zákazník

NRZ sa môže stať fyzická aj právnická osoba. NRZ má možnosť registrovať ďalších odberateľov, z čoho čerpá odmeny v rámci provízneho systému a zároveň môže kedykoľvek zmeniť svoj status na Nezávislého registrovaného poradcu (platí pre fyzickú osobu). NRZ právnická osoba nesmie registrovať ďalších odberateľov, ani meniť svoj status na NRP.

Provízie sa čerpajú formou ďalších zliav na výrobky Eurona. Provízie je nutné vyčerpať do konca produkčného roku (uzávierka mesiaca december), v opačnom prípade provízie prepadajú. Provízie za mesiac december je nutné vyčerpať do konca uzávierky mesiaca februára nasledujúceho roku. Pri čerpaní zliav na výrobky Eurona sa vždy účtuje minimálna suma 121 CZK/4,28 EUR (hodnota minimálnej sumy v EUR sa môže meniť v závislosti od kurzu meny podľa ČNB).

Nezávislý registrovaný poradca

spolupracuje na základe Živnostenského listu. Smie tovar nakupovať, predávať a aktívne si buduje svoju vlastnú obchodnú sieť NRZ a NRP. Dozerá na svoj obchodný tím a motivuje ho k lepším výkonom (predajom), na základe čoho je odmenený podľa provízneho systému nastaveného spoločnosťou Eurona s.r.o.

Pre výplatu provízií je nutné predložiť tieto dokumenty:

 1. kópiu Živnostenského listu

 2. kópiu registrácie platcu DPH (pokiaľ je predajca/poradca platcom DPH)

 3. podpísaný formulár registrácie z online Kancelárie poradcu na www.euronabycerny.com

 4. číslo bankového účtu, kam predajca/poradca požaduje zasielať provízie

Provízie sa vyplácajú na účet na základe faktúry, ktorú za NRP vystaví spoločnosť Eurona s.r.o., najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Faktúry spoločne s výkazom Activity report za dané obdobie sa odovzdávajú elektronicky prostredníctvom internetových stránok spoločnosti Eurona s.r.o., priamo online v Kancelárii poradcu, vždy najneskôr 7 dní po ukončení daného produkčného mesiaca.

Uvedené údaje o odberateľovi na vystavenej faktúre sú zhodné s údajmi uvedenými v registračných údajoch zákazníka. NRP musí dbať na správnosť týchto údajov. V prípade nesprávne uvedeného niektorého z údajov v registrácii, alebo porušenia povinnosti odberateľa oznámiť zmenu osobných fakturačných údajov (registrácia DPH atď.), spoločnosť Eurona s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté NRP za takto chybne vystavené faktúry a ich evidenciu v účtovníctve NRP.

Platca DPH dostane elektronický podklad (Activity report v Kancelárii poradcu), na ktorého základe vystaví vlastnú faktúru, ktorú zašle do sídla spoločnosti Eurona s.r.o. do 14 dní od vystavenia tohto podkladu.

Provízie nižšie ako 50 CZK/ 2,32 EUR sú vyplatené na účet až v okamihu, keď výška provízií za niekoľko mesiacov presiahne výšku 50 CZK/2,32 EUR.

III. Nákupné ceny tovaru

Odberateľ nakupuje tovar za nákupné ceny platné podľa aktuálneho cenníka.

Nákupná cena je stanovená po uzávierke daného produkčného mesiaca, podľa výšky osobných objednávok NRP a NRZ v KC a platí celý nasledujúci produkčný mesiac.

Úrovne nákupnej ceny a podmienky pre jej získanie

Nákupná cena

Hodnota objednávky v BO

A

0 - 99 BO

B

100 - 199 BO

C

200 a viac BO

Marža pri nákupných cenách A, B, C je 20, 25 a 30 %

! Do hodnoty objednávok pre výpočet budúcich nákupných cien sa nepočítajú KC výrobkov zaradených v katalógu v sekcii Sales Promotion, doplnky, reklamné predmety a tlačoviny!

Platnosť aktuálneho produkčného mesiaca, dátum a čas uzávierky, a ďalšie dôležité informácie, sú k dispozícii online v Kancelárii poradcu na www.euronabycerny.com.

IV. Pravidlá pre objednávanie tovaru a jeho ďalší predaj

Tovar je možné objednávať prostredníctvom internetového obchodu www.euronabycerny.com, telefonicky v zákazníckom centre spoločnosti Eurona s.r.o., alebo e-mailom na adrese prodej@eurona.cz.

Objednávky sa spravidla expedujú do 48 hodín od potvrdenia odberateľom. Spoločnosť Eurona s.r.o. si vyhradzuje právo expedíciu pozastaviť z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, aby pri preprave objednaného tovaru nedošlo k znehodnoteniu výrobkov prepravcom.

Na prezentáciu tovaru môže odberateľ využiť osobnú internetovú stránku, pričom je nutné stránku nastaviť podľa oficiálnych Pravidiel pre prevádzkovanie osobných internetových stránok poradcu Eurona s.r.o., ktoré nájdete v kancelárii poradcu, a poslať na schválenie do zákazníckeho centra.

Na prezentáciu tovaru môže odberateľ taktiež využiť aj facebookový profil, pričom je nutné tento profil nastaviť podľa oficiálnych Pravidiel prevádzkovania FB profilov poradcov Eurona s.r.o., ktoré nájdete v kancelárii poradcu a poslať na schválenie do zákazníckeho centra.

Prevádzkované poradenské centrá musia byť v súlade s Prevádzkovým poriadkom poradenského centra, ktorý nájdete v kancelárii poradcu.

Propagačné materiály pripravené spoločnosťou Eurona s.r.o. na reklamné účely sa môžu využívať podľa príslušnej špecifikácie aj bez ďalšieho schválenia.

V. Provízny systém

Provízie sa počítajú z objemu obchodu – to je z celkového úhrnu objednávok všetkých poradcov vo vašej sieti po odčítaní maximálnej marže a DPH.

Pre nárok na výplatu provízií je každý zákazník/poradca povinný za produkčný mesiac objednať tovar vo výške aspoň 100 BO, alebo urobiť 3 registrácie s prvoobjednávkou vyššou ako 1 500,- Kč/66 €/350 Zl v katalógových cenách.

Provízie sa nepočítajú z výrobkov z radov Accessories a Sales promotion uvedených v platnom katalógu Eurona.

Provízny systém je totožný pre českých, slovenských aj poľských zákazníkov

Provízie sa vyplácajú pravidelne každý mesiac po mesačnej uzávierke – najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

provizní tabulka

Bodové ohodnotenie získavate za nakúpené výrobky Eurona vami a každého registrovaného zákazníka vo vašej sieti. Každý výrobok Eurona má svoju výšku bodovej hodnoty platnú podľa aktuálneho cenníka, ktorý nájdete na webových stránkach www.euronabycerny.com alebo v aktuálnom katalógu Eurona.

VI. Prvoobjednávky

Prvoobjednávka novo registrovaného zákazníka sa viaže na kalendárny dátum a mesiac, kedy bola potvrdená a odoslaná.

V prípadoch, keď je prvoobjednávka potvrdená 1. deň kalendárneho mesiaca, táto objednávka sa započíta do nového produkčného mesiaca.

Napr. zákazník potvrdí svoju prvoobjednávku 1. 6. 2017, táto objednávka sa započíta v produkcii mesiaca jún 2017, aj napriek tomu, že bola uzávierka mesiaca máj nastavená k 2. 6. 2017 o 10. hod.

Pokiaľ sa zákazník zaregistruje 1. deň kalendárneho mesiaca, je pre neho aktuálna aj akciová ponuka až nasledujúceho produkčného mesiaca, nie akciová ponuka aktuálneho produkčného mesiaca.

Napr. zákazník potvrdí svoju prvoobjednávku 1. 6. 2017, v tejto objednávke si ale môže objednať iba tovar zo štandardného katalógu. Akciové sety z newsletteru produkčného mesiaca máj 2017, ktorý platí do 2. 6. 2017 do 10. hod. nie je možné objednať, pretože zákazník produkčne spadá do mesiaca jún.

S prvou objednávkou získa novoregistrovaný zákazník ako darček tzv. Startpacket, v ktorom nájde aktuálny katalóg Eurona s.r.o., akciovú ponuku a i. tlačoviny. Startpacket je možné v košíku odmietnuť, čím sa odstráni z nákupného košíka. Táto akcia je nevratná. Pokiaľ novoregistrovaný zákazník objedná vo svojej prvej registrácii iba produkty z radu BOHEMIAN SEABAR – Produkty z lososa atlantického, Starpacket mu bude zaslaný spolu s nasledujúcou objednávkou produktov Eurona, ktoré nespadajú do vyššie uvedeného produktového radu. Tento postup je uplatňovaný aj na ostatné darčeky, ktoré novoregistrovaný môže získať (box so vzorkami aviváží a i.).

VII. Pravidlá spolupráce a etický kódex

1) Spoločnosť Eurona s.r.o. si vyhradzuje právo zamietnuť alebo pozastaviť akúkoľvek registráciu, žiadosť o registráciu či opätovne podanú žiadosť o registráciu.

2) Ak nepodá NRZ/NRP objednávku počas 12 mesiacov, jeho registrácia sa zneplatní.

3) NRZ sa môžu stať fyzické osoby po dovŕšení veku 18 rokov a právnické osoby. Právnická osoba musí uviesť meno osoby, ktorá je oprávnená v jej mene konať a tiež všetky obmedzenia súvisiace s týmto oprávnením. Partneri nesú spoločnú zodpovednosť a v prípade, že dôjde k omeškaniu v platbách, Eurona môže v takom prípade úhradu vymáhať od jedného z nich, alebo od oboch.

4) NRZ sa môžu stať aj fyzické osoby po dovŕšení veku 15 rokov s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

5) Každý NRZ/NRP môže mať v spoločnosti Eurona iba 1 platnú registráciu.

6) NRZ/NRP sa môžu členstva kedykoľvek vzdať na základe písomného oznámenia doručeného spoločnosti Eurona.

7) Bývalí NRZ/NRP môžu požiadať o nové členstvo, pokiaľ sú splnené nižšie uvedené podmienky:

a. Od rezignácie na predchádzajúce členstvo uplynulo najmenej šesť mesiacov (pokiaľ spoločnosť Eurona nedohodne inak).

b. V novej žiadosti sa musí špecifikovať, že sa podáva v súlade s týmto pravidlom.

8) NRZ/NRP berie na vedomie, že sa odsúhlasením Podmienok obchodnej spolupráce so spoločnosťou Eurona s.r.o. a Zásad MLM systému Eurona pri registrácii nestáva zamestnancom spoločnosti Eurona s.r.o., ani svojho sponzora. Okrem toho poradca nie je oprávnený v mene spoločnosti Eurona uzatvárať či prijímať záväzky. Spoločnosť Eurona neponesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek náklady alebo nároky na odškodnenie, ktoré by vznikli v dôsledku nedodržania týchto

9) NRZ/NRP nie je oprávnený konať a robiť akékoľvek právne úkony v mene spoločnosti Eurona s.r.o.

10) NRZ/NRP je povinný odber a distribúciu výrobkov vykonávať pod svojím menom, na svoje náklady a vlastnú zodpovednosť, a to v súlade s platnými právnymi predpismi krajiny, v ktorej pôsobí.

11) NRZ/NRP nebude nabádať alebo nútiť osoby ním sponzorované, aby tovar objednávali prostredníctvom jeho osoby, nebude určovať minimálnu výšku objednávky či požadovať, aby si poradcovia vytvárali zásoby. Každý poradca má právo objednať akékoľvek množstvo výrobkov priamo v spoločnosti Eurona.

12) NRZ/NRP nesmie objednávať tovar v mene iného NRZ/NRP bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

13) NRZ/NRP nebude využívať sieť spoločnosti Eurona na predaj výrobkov či programov, ktoré neboli spoločnosťou oficiálne schválené.

14) NRZ/NRP je povinný starať sa o svoju podriadenú sieť podľa najlepšieho vedomia a svedomia.

15) NRZ/NRP sa zaväzuje k tomu, že všetky ním šírené informácie o spoločnosti Eurona s.r.o. budú plne v súlade s oficiálnou politikou a literatúrou spoločnosti Eurona s.r.o.

16) NRZ/NRP budú dodržiavať všetky zákony, predpisy a zásady súvisiace s ich členstvom a nebudú sa podieľať na žiadnych aktivitách, ktoré by mohli ich, či spoločnosť Eurona, znevážiť.

17) Ohováranie a akékoľvek klamlivé tvrdenia o spoločnosti Eurona s.r.o. sú neprípustné.

18) NRZ/NRP sa zaväzuje dodržiavať obchodné tajomstvo a neposkytovať informácie, ktoré by mohli zvýhodňovať iné právne subjekty, či inak poškodzovať záujmy spoločnosti Eurona s.r.o.

19) Pokiaľ bude NRZ/NRP účastníkom sporu, či už súdneho alebo iného, alebo sa bude podieľať na aktivitách, ktoré by sa spoločnosti Eurona týkali alebo by mohli ju alebo jej meno poškodiť, musí o tejto skutočnosti neodkladne informovať spoločnosť Eurona s.r.o.

20) NRZ/NRP nesmie poskytovať interview (týkajúce sa spoločnosti Eurona s.r.o.) žiadnym médiám (televízia, rozhlas, tlač a pod.), ani využívať žiadne reklamné médiá (vrátane internetu) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Eurona s.r.o.

21) Všetky tlačené materiály, videozáznamy, fotografie, vzory, logá, ochranné známky, názov spoločnosti a ďalší špeciálne označenia spoločnosti Eurona s.r.o. sú chránené autorským právom a nesmú sa reprodukovať a používať, ani čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. V prípade vydania súhlasu, musí sa s týmto materiálom zaobchádzať tak, ako stanovujú pokyny zo spoločnosti Eurona s.r.o.

22) NRZ/NRP spoločnosti Eurona je na firme nezávislý. Na vizitkách a ďalších tlačených materiáloch poradcov je možné uviesť iba tento titul: „Nezávislý registrovaný poradca“ alebo v zodpovedajúcich prípadoch tiež „Nezávislý registrovaný poradca Advisor“ alebo „Nezávislý registrovaný poradca Senior Advisor“ a „Nezávislý registrovaný poradca Leader“.

23) V rámci politiky spoločnosti Eurona nie sú vymedzené výhradné územia či franšízy. Žiadny NRZ/NRP nie je oprávnený udeľovať, predávať, postupovať či prevádzať také územie či franšízu. Každý poradca má právo obchodovať v ktorejkoľvek oblasti v krajine.

24) Je zakázané výrobky spoločnosti Eurona s.r.o. prezentovať a predávať v iných obaloch ako v originálnych, či akýmkoľvek spôsobom upravovať originálny obal alebo označenie výrobkov.

25) Je zakázané vyrábať či zaisťovať akékoľvek predmety, na ktorých je vytlačená ochranná známka alebo logo spoločnosti z akýchkoľvek iných zdrojov ako je spoločnosť Eurona s.r.o.

26) Je zakázané akýmkoľvek spôsobom skresľovať informácie o kvalite, účinkoch či dostupnosti výrobkov Eurona. NRZ/NRP by nemali o výrobkoch uvádzať iné skutočnosti ako tie, ktoré sú uvedené na etiketách a obaloch výrobkov alebo v oficiálnych materiáloch spoločnosti Eurona. Spoločnosť Eurona neponesie žiadnu zodpovednosť za náklady a nároky na odškodnenie vzniknuté v dôsledku nesprávnej interpretácie týchto informácií.

27) Spoločnosť Eurona s.r.o. má právo meniť ceny a sortiment výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Eurona nebude poskytovať výkonnostnú zľavu, bonus ani iné formy kompenzácie v prípade, že by zmeny cien či sortimentu alebo skutočnosť, že výrobok nebol na sklade, viedli k vzniku straty.

28) Spoločnosť Eurona s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek odčítať akékoľvek neuhradené faktúry z výkonnostnej provízie alebo bonusu, ktoré sa majú vyplatiť poradcovi.

29) Spoločnosť Eurona s.r.o. si vyhradzuje právo rozširovať či s okamžitou platnosťou revidovať plán „Úspešná cesta“ a kvalifikačné kritériá.

30) Spoločnosť Eurona s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek Všeobecné podmienky, Podmienky obchodnej spolupráce so spoločnosťou Eurona s.r.o. a Zásady MLM systému Eurona meniť. Informácia o zmene týchto dokumentov bude vždy uvedená v Kancelárii poradcu na webových stránkach www.euronabycerny.com.

VIII. Udržiavanie sponzorských línií

Poradcovia, ktorých členstvo je dosiaľ platné, nemôžu požiadať o registráciu v rámci inej sponzorskej línie. Pokiaľ tak urobia, môže sa celá ich sieť previesť na ich sponzora. Právo registrácie je možné uplatniť iba po skončení predchádzajúceho členstva. O umožnení prevodu siete rozhoduje vždy a iba konateľ spoločnosti Eurona.

A. Prevod siete z dôvodu úmrtia poradcu

1) V prípade úmrtia poradcu môže členstvo zdediť najbližší príbuzný zosnulého.

2) O umožnení prevodu rozhoduje vždy spoločnosť Eurona

3) Pre umožnenie prevodu siete je potrebné do spoločnosti Eurona s.r.o. predložiť: Žiadosť o prevod siete, kópiu rodného listu dediča, dedičskú zmluvu alebo závet, prípadne notársky zápis o ukončenom dedičskom konaní s konkrétnym dedičom siete.

4) Písomná žiadosť o prevod sa musí zaslať najneskôr do 3 mesiacov od dátumu úmrtia zosnulého.

B. Prevod siete z iného závažného dôvodu

1) V prípade vážnych dôvodov sa môže podať žiadosť o prevod siete.

2) Či je dôvod naozaj závažný, rozhoduje vždy spoločnosť Eurona, podľa vlastného uváženia.

3) Sieť sa môže previesť iba na jedného a najbližšieho príbuzného.

4) O umožnení prevodu rozhoduje vždy spoločnosť Eurona.

5) Pre umožnenie prevodu siete je potrebné spoločnosti Eurona s.r.o. predložiť: Žiadosť o prevod siete spoločne so súhlasom oboch strán s úradne overeným podpisom, kópiu rodného listu dediča, notársky zápis o budúcom vyrovnaní v rámci dedičského konania.

V oboch prípadoch je nutné, aby dedič presvedčil vedenie spoločnosti Eurona znalostnými testami a zasielanými výkazmi práce o nasledujúcich schopnostiach/znalostiach:

a) Filozofie spoločnosti Eurona

b) Produktového portfólia spoločnosti Eurona

c) Obchodných a marketingových

d) Princípe fungovania MLM

e) Siete, ktoré sa na neho prevedú

f) Školiť a motivovať sieť

Pred prevodom siete musí dedič predložiť svoj mesačný, kvartálny a ročný obchodno-marketingový plán.

Po prevode siete musí dedič každých 14 dní zasielať výkaz svojej práce so sieťou, prezenčné listiny účastníkov školení, prezentácií atď. a obhajobu dodržiavania svojho obchodno-marketingového plánu.

Po 3 mesiacoch rozhodne spoločnosť Eurona, či je dedič kompetentný na prevzatie siete. V prípade, že spoločnosť Eurona dospeje k záveru, že je dedič nekompetentný, jeho žiadosť o prevod sa bude stornovať, registrácia sa zruší a sieť prejde na poradcu, ktorý je nadriadený zosnulému, alebo späť poradcovi, ktorý žiada o prevod siete, alebo bude určený nový dedič, a to iba v prípade prevodu, nie v prípade dedičského konania.

Prevod osobnej skupiny nie je povolený.

IX. Povinnosti Leadera spoločnosti Eurona s.r.o.

Leaderi musia dodržiavať, okrem všeobecných pravidiel platných pre poradcov, aj nižšie uvedené pravidlá. Porušenie týchto špecifických pravidiel povedie k okamžitej strate pozície Leadera a výhod, vrátane výkonnostnej zľavy a bonusov, a môže tiež viesť k ukončeniu členstva.

1) Leader musí byť poradcom z osobnej skupiny k dispozícii aspoň dvakrát za mesiac a ďalej:

a. Prijímať a stále rozvíjať osobnú skupinu

b. Viesť skupinu, motivovať a poskytovať podporu

c. Pripravovať pravidelné stretnutia, na ktorých sa budú poradcovia školiť a motivovať

d. Vzdelávať a aktuálne informovať svojich podriadených poradcov a zákazníkov

e. Udržiavať časté kontakty, informovať o termínoch a miestach stretnutia, novinkách, školeniach a pod.

f. Zúčastňovať sa všetkých seminárov a stretnutí

 1. g. Presadzovať Etický kódex a Pravidlá spolupráce, a byť ostatným príkladom

h. Zúčastňovať sa obchodných rokovaní v spoločnosti Eurona, na ktoré budete pozvaný/á manažmentom spoločnosti Eurona s.r.o.

2) Leader musí dodržiavať všetky ďalšie pravidlá a pokyny, ktoré mu písomne oznámi spoločnosť Eurona s.r.o.

X. Ukončenie obchodnej spolupráce

1) Spoločnosť Eurona s.r.o. si vyhradzuje právo okamžite prerušiť členstvo NRZ/NRP až na obdobie 12 mesiacov.

2) Spoločnosť Eurona s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade opakovaného podozrenia na nekalé konanie (napr.: opakované odkladanie objednaného tovaru), pozastaviť NRZ/NRP možnosť platby na dobierku a požadovať platbu vopred.

3) Obe strany sú oprávnené jednostranne ukončiť registráciu a zmluvu s dvojmesačnou výpovednou lehotou. V prípade porušenia vyššie uvedených Podmienok obchodnej spolupráce môže byť zo strany spoločnosti Eurona s.r.o. registrácia zrušená okamžite bez udania dôvodov.

4) V prípade ukončenia spolupráce sa sieť daného poradcu automaticky prevedie pod jeho sponzora, prípadne pod aktívneho poradcu v tejto sieti, ktorý zaistí kompletný servis zverenej sieti poradcov.

5) Porušenie akýchkoľvek pravidiel a etického kódexu sa bude riešiť individuálne a môže viesť až k okamžitému ukončeniu spolupráce.

6) V prípade porušenia Zásad MLM systému Eurona si spoločnosť Eurona s.r.o. vyhradzuje právo vystaviť NRZ/NRP na úhradu sankciu až do výšky 100 000 Kč/3 700 EUR/16 666 Zl. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo spoločnosti Eurona s.r.o. požadovať náhradu za spôsobené škody.

XI. Motivační program Úspěšný start

 1. Motivačný program pre nováčikov Eurona.

 2. Počas prvých 3 mesiacov máte možnosť získať výrobky v hodnote 797 Kč.

 3. Podmienkou pre získanie nároku na darčeky je súčet všetkých objednávok v produkčnom mesiaci.
  Prehľad odmien a podmienok súčtu objednávok v produkčnom mesiaci:

  Mesiac

  Súčet objednávok

  Odmena

  1.

  min 100 BO

  Avivážny kondicionér 1 000 ml

  2.

  min 120 BO

  Univerzálny upratovací prostriedok 1 000 ml

  3.

  min 150 BO

  Tekutý prací prostriedok na čiernu alebo farebnú bielizeň 1 000 ml

 4. Odberateľovi vzniká nárok na vyzdvihnutie darčeka nasledujúci produkčný mesiac po splnení podmienky súčtu objednávok.

 5. Výber darčeka urobí vložením akéhokoľvek produktu, ktorý je predmetom odmeny, do košíka.

 6. Odmena: Avivážny kondicionér 1 000 ml sa vzťahuje iba na avivážne kondicionéry v hodnote 199 Kč/7,37 €/33,20 Zl. V prípade výberu avivážneho kondicionéra v hodnote vyššej vám bude rozdiel ceny doúčtovaný v objednávke.

 7. Zahrnutím objednávanej položky ako odmeny sa nebudú počítať v objednávke príslušné BODY, KATALÓGOVÁ CENA a OBJEM OBCHODU za daný výrobok! Tzn., že body a objem obchodu za výrobok zadarmo sa v mesačnom obrate neobjavia.

Kontakty

Zákaznícke centrum Eurona s.r.o.

Pevná linka

+420 491 477 370

+420 491 477 361

Email

prodej@eurona.cz

Adresa sídla, kontaktná adresa, príjem reklamácií

Eurona s.r.o.

Lhota za Červeným Kostelcem 261

549 41 Červený Kostelec

XI. Ostatné dohody

Tento dokument platí v znení uvedenom na internetových stránkach www.euronabycerny.com prevádzkovaných spoločností Eurona s.r.o., sídlom Lhota za Červeným Kostelcom 261, 549 41 Červený Kostelec, IČO 259 96 304.

Dokument podmienky obchodnej spolupráce so spoločnosťou Eurona s.r.o. nadobúda účinnosť 16. 11. 2020 od 14.00 a nahradzuje verziu dokumentu platnú od 3. 9. 2018