Přihlásit se
CZ

Podmínky obchodní spolupráce

I. Zahájení spolupráce

Odběratel zahajuje spolupráci se společností Eurona s.r.o. prostřednictvím vyplnění a odeslání registrace v internetovém obchodu www.euronabycerny.com, kde zároveň musí odsouhlasit dokumenty Podmínky obchodní spolupráce s Euronou s.r.o. a Zásady MLM systému Eurona.

K okamžitému nákupu zboží za nákupní cenu A je nutné dokončit proces registrace a prvoobjednávky. Vyplněním registračního čísla poradce, který Vás s výrobky Eurona seznámil, do kolonky Heslo pro hosta, se zařadíte do skupiny tohoto poradce. V případě, že registrační číslo nevyplníte, dostanete se do tzv. ATP, kde Vám bude registrační číslo přiděleno.

Ochranná lhůta: V případě špatně zadané registrace Vám běží do konce produkčního měsíce ochranná lhůta, ve které máte možnost se přeregistrovat k poradci, který Vás s výrobky Eurona seznámil. Stačí zaslat na e-mailovou adresu prodej@eurona.cz žádost o přeregistraci. Její součástí musí být:

- souhlas Vašeho aktuálního poradce, ke kterému jste byl/a přiřazen/a,
- souhlas poradce, který Vás s výrobky Eurona seznámil
- Váš souhlas.

II. Možnosti spolupráce

 1. Nezávislý registrovaný zákazník (NRZ)

 2. Nezávislý registrovaný poradce (NRP)

Nezávislý registrovaný zákazník

NRZ se může stát fyzická i právnická osoba. NRZ má možnost registrovat další odběratele, z čehož čerpá odměny v rámci provizního systému a zároveň může kdykoliv změnit svůj status na Nezávislého registrovaného poradce (platí pro fyzickou osobu). NRZ právnická osoba nesmí registrovat další odběratele, ani měnit svůj status na NRP.

Provize jsou čerpány formou dalších slev na výrobky Eurona. Provize je nutné vyčerpat do konce produkčního roku (uzávěrka měsíce prosinec), v opačném případě provize propadají. Provize za měsíc prosinec je nutné vyčerpat do konce uzávěrky měsíce února následujícího roku. Při čerpání slev na výrobky Eurona je vždy účtována minimální částka 121 CZK/ 4,28 EUR (hodnota minimální částky v EUR se může měnit v závislosti na kurzu měny dle ČNB).

Nezávislý registrovaný poradce

spolupracuje na základě Živnostenského listu. Smí zboží nakupovat, prodávat a aktivně si buduje svou vlastní obchodní síť NRZ a NRP. Dohlíží na svůj obchodní tým a motivuje ho k lepším výkonům (prodejům), na základě čehož je odměněn dle provizního systému nastaveného společností Eurona s.r.o.

Pro výplatu provizí je nutné předložit tyto dokumenty:

 1. kopii Živnostenského listu

 2. kopii registrace plátce DPH (pokud je prodejce/poradce plátce DPH)

 3. podepsaný formulář registrace z online Kanceláře poradce na www.euronabycerny.com

 4. číslo bankovního účtu, kam prodejce/poradce požaduje zasílat provize

Provize jsou vypláceny na účet na základě faktury, kterou za NRP vystaví společnost Eurona s.r.o., nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Faktury společně s výkazem Activity report za dané období jsou předávány elektronicky prostřednictvím internetových stránek společnosti Eurona s.r.o., přímo online v Kanceláři poradce, vždy nejpozději 7 dnů po ukončení daného produkčního měsíce.

Uvedené údaje o odběrateli na vystavené faktuře jsou shodné s údaji uvedenými v registračních údajích zákazníka. NRP musí dbát na správnost těchto údajů. V případě nesprávně uvedeného některého z údajů v registraci, nebo porušení povinnosti odběratele oznámit změnu osobních fakturačních údajů (registrace DPH, atd.), společnost Eurona s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé NRP za takto chybně vystavené faktury a jejich evidenci v účetnictví NRP.

Plátce DPH obdrží elektronický podklad (Activity report v Kanceláři poradce), na jehož základě vystaví vlastní fakturu, kterou zašle do sídla společnosti Eurona s.r.o. do 14 dnů od vystavení tohoto podkladu.

Provize nižší než 50 CZK/ 2,32 EUR jsou vyplaceny na účet až v okamžiku, kdy výše provizí za několik měsíců přesáhne výši 50 CZK/ 2,32 EUR.

III. Nákupní ceny zboží

Odběratel nakupuje zboží za nákupní ceny platné dle aktuálního ceníku.

Nákupní cena je stanovena po uzávěrce daného produkčního měsíce, dle výše osobních objednávek NRP a NRZ v KC a platí celý následující produkční měsíc.

Úrovně nákupní ceny a podmínky pro její získání

Nákupní cena

Hodnota objednávky v BO

A

0 - 99 BO

B

100 - 199 BO

C

200 a více BO

Marže u nákupních cen A, B, C je 20, 25 a 30%!

Do hodnoty objednávek pro výpočet budoucích nákupních cen se nepočítají KC výrobků zařazené v katalogu v sekci Sales Promotion, doplňky, reklamní předměty a tiskoviny !

Platnost aktuálního produkčního měsíce, datum a čas uzávěrky, a další důležité informace, jsou k dispozici online v sekci Můj office na www.euronabycerny.com.

IV. Pravidla pro objednávání zboží a jeho další prodej

Zboží lze objednávat prostřednictvím internetového obchodu www.euronabycerny.com, telefonicky na zákaznickém centru společnosti Eurona s.r.o., nebo emailem na adrese prodej@eurona.cz.

Objednávky jsou zpravidla expedované do 48 hodin od potvrzení odběratelem. Společnost Eurona s.r.o. si vyhrazuje právo expedici pozastavit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, aby při přepravě objednaného zboží nedošlo ke znehodnocení výrobků přepravcem.

K prezentaci zboží může odběratel využít osobní internetovou stránku, přičemž je nutné stránku nastavit dle oficiálních Pravidel pro provozování osobních internetových stránek poradce Eurona s.r.o., které naleznete v kanceláři poradce, a poslat ke schválení na zákaznické centrum.

K prezentaci zboží může odběratel taktéž využít i facebookový profil, přičemž je nutné tento profil nastavit dle oficiálních Pravidel provozování FB profilů poradců Eurona s.r.o., které naleznete v kanceláři poradce a poslat ke schválení na zákaznické centrum.

Provozovaná poradenská centra musí být v souladu s Provozním řádem poradenského centra, který naleznete v kanceláři poradce.

Propagační materiály připravené společností Eurona s.r.o. pro reklamní účely mohou být využívány dle příslušné specifikace i bez dalšího schválení.

V. Provizní systém

Provize se počítají z objemu obchodu – to je z celkového úhrnu objednávek všech poradců ve Vaší síti po odečtu maximální marže a DPH.

Pro nárok na výplatu provizí je každý zákazník / poradce povinen za produkční měsíc objednat zboží ve výši alespoň 100 BO, nebo učinit 3 registrace s prvoobjednávkou vyšší než 1.500,- Kč / 66 € / 350 Zl v katalogových cenách.

Provize se nepočítají z výrobků z řad Accessories a Sales promotion uvedených v platném katalogu Eurona.

Provizní systém je totožný pro české, slovenské i polské zákazníky

Provize jsou vypláceny pravidelně každý měsíc po měsíční uzávěrce – nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

provizní tabulka

Bodové ohodnocení získáváte za nakoupené výrobky Eurona Vámi a každého registrovaného zákazníka ve Vaší síti. Každý výrobek Eurona má svou výši bodové hodnoty platné dle aktuálního ceníku, který naleznete na webových stránkách www.euronabycerny.com nebo v aktuálním katalogu Eurona.

VI. Prvoobjednávky

Prvoobjednávka nově registrovaného zákazníka se váže na kalendářní datum a měsíc, kdy byla potvrzena a odeslána.

V případech, kdy je prvoobjednávka potvrzena 1. den kalendářního měsíce, pak se tato objednávka započítá do nového produkčního měsíce.

Např. zákazník potvrdí svou prvoobjednávku 1. 6. 2017, tato objednávka bude započítána v produkci měsíce června 2017, i přesto, že byla uzávěrka měsíce května nastavena k 2. 6. 2017 v 10 hod.

Pokud se zákazník zaregistruje 1. den kalendářního měsíce, je pro něj aktuální i akční nabídka až následujícího produkčního měsíce, nikoliv akční nabídka aktuálního produkčního měsíce.

Např. zákazník potvrdí svou prvoobjednávku 1.6. 2017 v této objednávce si ale může objednat pouze zboží ze standardního katalogu. Akční sety z newsletteru produkčního měsíce května 2017, který platí do 2.6.2017 do 10h. není možné objednat, protože zákazník produkčně spadá do měsíce června.

S první objednávkou má nově registrovaný zákazník možnost získat tzv. Startpacket jako dárek, ve kterém nalezne aktuální katalog Eurona s.r.o., akční nabídku aj. tiskoviny. Startpacket je možné v košíku odmítnout, čímž se odstraní z nákupního košíku. Tato akce je nevratná. Pokud nově registrovaný zákazník objedná ve své první registraci pouze produkty z řady BOHEMIAN SEABAR – Produkty z lososa atlantského, Starpacket mu bude zaslán společně s následující objednávkou produktů Eurona, které nespadají do výše uvedené produktové řady. Tento postup je uplatňován také na ostatní dárky, které nově registrovaný může získat (box se vzorky aviváží, dárky za splnění úspěšného startu aj…)

VII. Pravidla spolupráce a etický kodex

Společnost Eurona s.r.o. si vyhrazuje právo zamítnout nebo pozastavit jakoukoliv registraci, žádost o registraci či opětovně podanou žádost o registraci.

2) Nepodá-li NRZ/NRP objednávku po dobu 12 měsíců, bude jeho registrace zneplatněna.

3) NRZ se mohou stát fyzické osoby po dovršení věku 18 let a právnické osoby. Právnická osoba musí uvést jméno osoby, která je oprávněna jejím jménem jednat a také veškerá omezení související s tímto oprávněním. Partneři nesou společnou odpovědnost a v případě, že dojde k prodlení v platbách, Eurona může v takovém případě úhradu vymáhat u jednoho z nich, nebo u obou.

4) NRZ se mohou stát i fyzické osoby po dovršení věku 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.

5) Každý NRZ/NRP může mít ve společnosti Eurona pouze 1 platnou registraci.

6) NRZ/NRP se mohou členství kdykoliv vzdát na základě písemného oznámení doručeného společnosti Eurona.

7) Bývalí NRZ/NRP můžou zažádat o nové členství, pokud jsou splněny níže uvedené podmínky:

a. Od rezignace na předchozí členství uplynulo nejméně šest měsíců (není-li společností Eurona sjednáno jinak).

b. V nové žádosti musí být specifikováno, že je podávána v souladu s tímto pravidlem.

8) NRZ/NRP bere na vědomí, že se odsouhlasením Podmínek obchodní spolupráce se společností Eurona s.r.o. a Zásad MLM systému Eurona při registraci nestává zaměstnancem společnosti Eurona s.r.o., ani svého sponzora.. Mimo to poradce není oprávněn jménem společnosti Eurona uzavírat či přijímat závazky. Společnost Eurona neponese žádnou odpovědnost za jakékoli náklady nebo nároky na odškodnění, které by vznikly v důsledku nedodržení těchto

9) NRZ/NRP není oprávněn jednat a činit jakékoli právní úkony jménem společnosti Eurona s.r.o.

10) NRZ/NRP je povinen odběr a distribuci výrobků vykonávat pod svým jménem, na své náklady a vlastní odpovědnost, a to v souladu s platnými právními předpisy země, ve které působí.

11) NRZ/NRP nebude vybízet nebo nutit osoby jím sponzorované, aby zboží objednávaly prostřednictvím jeho osoby, nebude určovat minimální výši objednávky či požadovat, aby si poradci vytvářeli zásoby. Každý poradce má právo objednat jakékoli množství výrobků přímo u společnosti Eurona.

12) NRZ/NRP nesmí objednávat zboží jménem jiného NRZ/NRP bez jeho předchozího písemného souhlasu.

13) NRZ/NRP nebude využívat síť společnosti Eurona k prodeji výrobků či programů, jež nebyly společností oficiálně schváleny.

14) NRZ/NRP je povinen starat se o svou podřízenou síť dle nejlepšího vědomí a svědomí.

15) NRZ/NRP se zavazuje k tomu, že veškeré jím šířené informace o společnosti Eurona s.r.o. budou plně v souladu s oficiální politikou a literaturou společnosti Eurona s.r.o.

16) NRZ/NRP budou dodržovat veškeré zákony, předpisy a zásady související s jejich členstvím a nebudou se podílet na žádných aktivitách, které by mohly je či společnost Eurona znevážit.

17) Pomlouvání a jakákoli lživá tvrzení o společnosti Eurona s.r.o. jsou nepřípustná.

18) NRZ/NRP se zavazuje dodržovat obchodní tajemství a neposkytovat informace, jež by mohly zvýhodňovat jiné právní subjekty, či jinak poškozovat zájmy společnosti Eurona s.r.o.

19) Pokud bude NRZ/NRP účastníkem sporu, ať už soudního či jiného nebo se bude podílet na aktivitách, které by se společnosti Eurona týkaly nebo by mohly ji či její jméno poškodit, musí o této skutečnosti neprodleně informovat společnosti Eurona s.r.o.

20) NRZ/NRP nesmí poskytovat interview (týkající se společnosti Eurona s.r.o.) žádným médiím (televize, rozhlas, tisk, apod.), ani využívat žádná reklamní média (včetně internetu) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Eurona s.r.o.

21) Veškeré tištěné materiály, videozáznamy, fotografie, vzory, loga, ochranné známky, název společnosti a další speciální označení společnosti Eurona s.r.o. jsou chráněny autorským právem a nesmějí být reprodukovány a používány, ani částečně, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. V případě vydání souhlasu, musí být s tímto materiálem zacházeno tak, jak stanoví pokyny ze společnosti Eurona s.r.o.

22) NRZ/NRP společnosti Eurona je na firmě nezávislý. Na vizitkách a dalších tištěných materiálech poradců lze uvést pouze tento titul: „Nezávislý registrovaný poradce“ nebo v odpovídajících případech též „Nezávislý registrovaný poradce Advisor“ nebo „Nezávislý registrovaný poradce Senior Advisor“ a „Nezávislý registrovaný poradce Leader“.

23) V rámci politiky společnosti Eurona nejsou vymezena výhradní území či franšízy. Žádný NRZ/NRP není oprávněn udělovat, prodávat, postupovat či převádět takové území či franšízu. Každý poradce má právo obchodovat v kterékoli oblasti v zemi.

24) Je zakázáno výrobky společnosti Eurona s.r.o. prezentovat a prodávat v jiných obalech než v originálních, či jakýmkoliv způsobem upravovat originální obal nebo označení výrobků.

25) Je zakázáno vyrábět či zajišťovat jakékoli předměty, na nichž je vytištěna ochranná známka nebo logo společnosti z jakýchkoli jiných zdrojů než je společnost Eurona s.r.o.

26) Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zkreslovat informace o kvalitě, účincích či dostupnosti výrobků Eurona. NRZ/NRP by neměli o výrobcích uvádět jiné skutečnosti než ty, které jsou uvedené na etiketách a obalech výrobků nebo v oficiálních materiálech společnosti Eurona. Společnost Eurona neponese žádnou odpovědnost za náklady a nároky na odškodnění vzniklé v důsledku nesprávné interpretace těchto informací.

27) Společnost Eurona s.r.o. má právo měnit ceny a sortiment výrobků bez předchozího upozornění. Eurona nebude poskytovat výkonnostní slevu, bonus ani jiné formy kompenzace v případě, že by změny cen či sortimentu nebo skutečnost, že výrobek nebyl na skladě, vedly ke vzniku ztráty.

28) Společnost Eurona s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli odečíst jakékoli neuhrazené faktury z výkonnostní provize nebo bonusu, jež mají být vyplaceny poradci.

29) Společnost Eurona s.r.o. si vyhrazuje právo rozšiřovat či s okamžitou platností revidovat plán „Úspěšná cesta“ a kvalifikační kritéria.

30) Společnost Eurona s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli Všeobecné podmínky, Podmínky obchodní spolupráce se společností Eurona s.r.o. a Zásady MLM systému Eurona měnit. Informace o změně těchto dokumentů bude vždy uvedena v Kanceláři poradce na webových stránkách www.euronabycerny.com.

VIII. Udržování sponzorských linií

Poradci, jejichž členství je dosud platné, nemohou zažádat o registraci v rámci jiné sponzorské linie. Pokud tak učiní, může být celá jejich síť převedena na jejich sponzora. Právo registrace lze uplatnit pouze po skončení předchozího členství. O umožnění převodu sítě rozhoduje vždy a pouze jednatel společnosti Eurona.

A. Převod sítě z důvodu úmrtí poradce

1) V případě úmrtí poradce může členství zdědit nejbližší příbuzný zesnulého.

2) O umožnění převodu rozhoduje vždy společnost Eurona

3) Pro umožnění převodu sítě je zapotřebí do společnosti Eurona s.r.o. předložit: Žádost o převod sítě, kopii rodného listu dědice, dědickou smlouvu nebo závěť, popřípadě notářský zápis o ukončeném dědickém řízení s konkrétním dědicem sítě.

4) Písemná žádost o převod musí být zaslána nejpozději do 3 měsíců od data úmrtí zesnulého.

B. Převod sítě z jiného závažného důvodu

1) V případě vážných důvodů, může být podána žádost o převod sítě.

2) Zda je důvod opravdu závažný, rozhoduje vždy společnost Eurona, dle vlastního uvážení.

3) Síť může být převedena pouze na jednoho a nejbližšího příbuzného.

4) O umožnění převodu rozhoduje vždy společnost Eurona.

5) Pro umožnění převodu sítě je zapotřebí do společnosti Eurona s.r.o. předložit: Žádost o převod sítě společně se souhlasem obou stran s úředně ověřeným podpisem, kopii rodného listu dědice, notářský zápis o budoucím vyrovnání v rámci dědického řízení.

V obou případech je nutné, aby dědic přesvědčil vedení společnosti Eurona znalostními testy a zasílanými výkazy práce o následujících schopnostech/znalostech:

a) Filozofie společnosti Eurona

b) Produktového portfolia společnosti Eurona

c) Obchodních a marketingových

d) Principu fungování MLM

e) Sítě, která na něho bude převedena

f) Školit a motivovat síť

Před převodem sítě musí dědic předložit svůj měsíční, kvartální a roční obchodně marketingový plán.

Po převodu sítě musí dědic každých 14 dní zasílat výkaz své práce se sítí, prezenční listiny účastníků školení, prezentací atd. a obhajobu dodržování svého obchodně marketingového plánu.

Po 3 měsících rozhodne společnost Eurona, zda je dědic kompetentní k převzetí sítě. V případě, že společnost Eurona dospěje k závěru, že je dědic nekompetentní, bude jeho žádost o převod stornována, registrace zrušena a síť přejde na poradce, který je nadřízen zesnulému, nebo zpět poradci, který žádá o převod sítě, nebo bude určen nový dědic, a to pouze v případě převodu, nikoli v případě dědického řízení.

Převod osobní skupiny není povolen.

IX. Povinnosti Leadera společnosti Eurona s.r.o.

Leadeři musí dodržovat, kromě obecných pravidel platných pro poradce, i níže uvedená pravidla. Porušení těchto specifických pravidel povede k okamžité ztrátě pozice Leadera a výhod, včetně výkonnostní slevy a bonusů, a může též vést k ukončení členství.

1) Leader musí být poradcům z osobní skupiny k dispozici alespoň dvakrát za měsíc a dále:

a. Přijímat a stále rozvíjet osobní skupinu

b. Vést skupinu, motivovat a poskytovat podporu

c. Připravovat pravidelná setkání, na nichž budou poradci školeni a motivováni

d. Vzdělávat a aktuálně informovat své podřízené poradce a zákazníky

e. Udržovat časté kontakty, informovat o termínech a místech setkání, novinkách, školeních apod.

f. Účastnit se všech seminářů a setkání

g. Prosazovat Etický kodex a Pravidla spolupráce, a být ostatním příkladem

h. Účastnit se obchodních jednání ve společnosti Eurona, na něž budete pozván/a managementem společnosti Eurona s.r.o.

2) Leader musí dodržovat veškerá další pravidla a pokyny, které mu písemně sdělí společnost Eurona s.r.o.

X. Ukončení obchodní spolupráce

1) Společnost Eurona s.r.o. si vyhrazuje právo okamžitě přerušit členství NRZ/NRP až na dobu 12 měsíců.

2) Společnost Eurona s.r.o. si vyhrazuje právo, v případě opakovaného podezření na nekalé jednání (např.: opakované odkládání objednaného zboží), pozastavit NRZ/NRP možnost platby na dobírku a požadovat platbu předem.

3) Obě strany jsou oprávněny jednostranně ukončit registraci a smlouvu s dvouměsíční výpovědní lhůtou. V případě porušení výše uvedených Podmínek obchodní spolupráce může být ze strany společnosti Eurona s.r.o. registrace zrušena okamžitě bez udání důvodů.

4) V případě ukončení spolupráce, je síť daného poradce automaticky převedena pod jeho sponzora, popřípadě pod aktivního poradce v této síti, který zajistí kompletní servis svěřené síti poradců.

5) Porušení jakýchkoliv pravidel a etického kodexu bude řešeno individuálně a může vést až k okamžitému ukončení spolupráce.

6) V případě porušení Zásad MLM systému Eurona si společnost Eurona s.r.o. vyhrazuje právo vystavit NRZ/NRP k úhradě sankci až do výše 100 000 Kč/ 3 700 EUR/ 16 666 Zl. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti Eurona s.r.o. požadovat náhradu za způsobené škody.

XI. Motivační program Úspěšný start

 1. Motivační program pro nováčky Eurona

 2. Během prvních 3 měsíců máte možnost získat výrobky v hodnotě 797 Kč

 3. Podmínkou pro získání nároku na dárky je součet všech objednávek v produkčním měsíci.
  Přehled odměn a podmínek součtu objednávek v produkčním měsíci

  Měsíc

  Součet objednávek

  Odměna

  1.

  min 100 BO

  Avivážní kondicionér 1000 ml

  2.

  min 120 BO

  Univerzální úklidový prostředek 1000 ml

  3.

  min 150 BO

  Tekutý prací prostředek na černé, nebo barevné prádlo 1000 ml

 4. Odběrateli vzniká nárok na vyzvednutí dárku následující produkční měsíc po splnění podmínky součtu objednávek

 5. Výběr dárku provede vložením jakéhokoli produktu, který je předmětem odměny, do košíku.

 6. Odměna: Avivážní kondicionér 1000ml, se vztahuje pouze na avivážní kondicionéry v hodnotě 199 Kč / 7,37 € / 33,20 Zl. V případě výběru avivážního kondicionéru v hodnotě vyšší, Vám bude rozdíl ceny doúčtován v objednávce.

 7. Zahrnutím objednávané položky jako odměny se nebudou počítat v objednávce příslušné BODY, KATALOGOVÁ CENA a OBJEM OBCHODU za daný výrobek! Tzn., že body a objem obchodu za výrobek zdarma se v měsíčním obratu neobjeví

Kontakty

Zákáznické centrum Euroná s.r.o.

Pevná linka

+420 491 477 370

+420 491 477 361

Email

prodej@eurona.cz

Adresa sídla, kontaktní adresa, příjem reklamací

Eurona s.r.o.

Lhota za Červeným Kostelcem 261

549 41 Červený Kostelec

XI. Ostatní ujednání

Tento dokument platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.euronabycerny.com provozovaných společností Eurona s.r.o., sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, IČO 259 96 304.

Dokument podmínky obchodní spolupráce se společností Eurona s.r.o. nabývá účinnosti 16.11.2020 od 14.00 a nahrazuje verzi dokumentu platnou od 3.9.2018