Zaloguj się
PL

ZÁSADY MLM SYSTÉMU EURONA


Eurona Sp.z.o.o. zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO) zobowiązuje się do pełnej ochrony Twojej prywatności, dlatego stworzyliśmy dla Ciebie zasady ochrony danych osobowych w systemie MLM Eurona, które wraz z Regulaminem Współpracy Biznesowej z Eurona Sp.z.o.o, Warunki handlowe i Podręcznik ochrony danych osobowych dla doradców i klientów Eurona Sp.z.o.o podstawowe ramy tego, w jaki sposób Eurona Sp.z.o.o przetwarza dane osobowe, które pozyskujemy od Ciebie lub Twoich klientów lub które nam przekazujesz.

Administratorem danych osobowych jest spółka Eurona Sp.z.o.o., REGON 2599604 z siedzibą w Lhota za Cervenym Kostelcem 261, 549 41 Cerveny Kostelec, CZ. Dane kontaktowe: prodej@eurona.cz, linia stacjonarna: +420 491 477 361.

Pozyskane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z w.w. rozporządzeniem.

Dane osobowe są przetwarzane w sposób przejrzysty, na zasadach określonych w poniższych punktach.

I. Co to jest system Eurona MLM?

Eurona s.r.o. jest producentem przyjaznych środowisku środków czystości i kosmetyków domowych, kosmetyków i innych produktów, działającym w oparciu o sprzedaż bezpośrednią poprzez rozbudowaną sieć własnych doradców Eurona i klientów, inaczej powiedziawszy wielopoziomowy system marketingowy.

Sieć ta rozwija się dzięki aktywnej pracy konsultantów Eurona wśród klientów na rynku Czech, Słowacji i Polski, gdzie każdy konsultant zapoznaje nowych klientów z produktami firmy Eurona Sp.z.o.o oraz z funkcjonowaniem sieci Eurona MLM.

Konsultanci i klienci Eurony kupują i sprzedają produkty Eurona zgodnie z Warunkami współpracy biznesowej z Eurona Sp.z.o.o , podczas gdy otrzymują sprawiedliwe wynagrodzenie za wolumen zamówień (produkcję) w systemie prowizyjnym

Do uzyskania większej produkcji przyczynia się także możliwość rejestracji nowych klientów do sieci pod danym doradcą.

W ten sposób sieć MLM Eurona daje swoim doradcom i klientom nieograniczone możliwości dla własnego rozwoju kariery i uzyskania niezależności finansowej.

II. Rejestracja w systemie MLM Eurona

 1. Każdy klient zainteresowany zakupem produktów Eurona, wykonując swoje pierwsze zamówienie, musi zarejestrować się i w ten sposób założyć swoje konto klienta, które może wykorzystać do tworzenia nowych zamówień, monitorowania stanu swoich zamówień, nadzwyczajnych promocji, konkursów i nowości firmy Eurona Sp.z.o.o

  Dodatkowo w tym koncie ma dostęp do przeglądów własnej produkcji i produkcji sieci pod sobą (jeśli taką sieć klient sobie buduje).

  Rejestracja nie jest uzależniona od żadnych regularnych pobrań czy innych rejestracji!

  Dzięki rejestracji klient otrzymuje korzystną cenę zakupu, która w kolejnych miesiącach może się potem zmieniać w zależności od wielkości zamówień osobistych za dany miesiąc.

  Rejestracja może zostać anulowana na własne żądanie w następujący sposób:

  a) Jeśli klient nie zamówił więcej niż 12 miesięcy z rzędu na swoją rejestrację, rejestracja zostaje cofnięta

  b) Wysyłając prośbę o anulowanie rejestracji na adres prodej@eurona.cz

  c) Rejestracja może być również anulowana przez jednostronną interwencję Eurona Sp.z.o.o mianowicie w przypadkach, w których istnieje widoczne naruszenie Zasad MLM systemu Eurona lub Warunków współpracy biznesowej z Eurona Sp.z.o.o

  W przypadku anulowania rejestracji zgodnie z pkt b) lub c) anulowanie rejestracji jest nieodwracalne. Konta nie można już przywrócić.

III. Kto pracuje w MLM Eurona i jak współpracują konsultanci / klienci?

W systemie MLM Eurona pracują następujący uczestnicy:

a) Firma Eurona s.r.o. - jest administratorem zarządzającym bazami danych osobowych w celu spełnienia wymagań klientów i doradców Eurona w zakresie zamawiania i wspomagania zmiany danych na rachunkach klientów

b) Doradca Eurona - jest podmiotem przetwarzającym DO - zarejestrowany klient, który sprzedaje produkty Eurona pod własnym numerem identyfikacyjnym w celu uzyskania nagród i bonusów wynikających z systemu prowizyjnego, rejestruje nowych klientów

a. Podmiot przetwarzający DO jest autoryzowany bezpośrednio przez Eurona Sp.z.o.o

b. W celu wykonania tej pracy ma na swoim koncie klienta (w biurze konsultanta) przegląd o klientach i konsultantach z sieci znajdującej się pod nim (tzw. Activity Report), który zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon komórkowy lub stacjonarny, adres e-mail, numer rejestracyjny, numer rejestracyjny sponsora, nazwa sponsora, data rejestracji, miasto i kod pocztowy z adresu rozliczeniowego klienta

a. Doradca Eurony zawsze może skontaktować się z klientami ze swojej sieci w celu omówienia zamówienia, poinformowania o specjalnych ofertach lub konsultacji w zakresie rozwoju kariery klienta, który chce aktywnie współpracować z Euroną

b. Jeżeli warunki przystąpienia do Angel Team Professional (dalej ATP) są spełnione, doradca Eurona może skontaktować się z nowo zarejestrowanymi klientami, którzy nie mają jeszcze przypisanego sponsora i przenieść tych klientów do swojej sieci na podstawie ich własnej zgody.

c. Doradca Eurona ma dostęp do Przeglądu i Historii Zamówień w Biurze Doradcy, w którym wymienione są zamówienia własne oraz doradcy i klientów z sieci pod doradcą. Raporty te zawierają następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon komórkowy lub stacjonarny, adres e-mail, adres dostawy, numer rejestracyjny, informacje o zamawianych produktach

d. Jeśli konsultant Eurona prowadzi własne działania sprzedażowe i marketingowe w celu wsparcia rozwoju swojej sieci (organizuje szkolenia, wysyła własne materiały sprzedażowe i marketingowe przy użyciu własnych narzędzi komunikacyjnych itp.), może to zrobić tylko z pisemną zgodą podległego klienta lub konsultanta

c)Klient Eurony - jest podmiotem przetwarzającym DO - zarejestrowanym klientem, który może sprzedawać produkty Eurona w taki sam sposób jak konsultant Eurona bez konieczności ustalania REGON lub zamawia produkty na własny użytek (nie odsprzedaje), może rejestrować również nowych klientów

a. Podmiot przetwarzający DO jest autoryzowany przez Eurona Sp.z.o.o

b. Klient Eurony ma taki sam dostęp do danych osobowych, jak konsultant Eurona, jeśli buduje swoją sieć klientów w taki sam sposób jak konsultant, w przeciwnym razie ma dostęp tylko do swoich danych i zamówień, dopóki nie zarejestruje pierwszego klienta w swoją sieć.

c. Klient Eurony zawsze może skontaktować się z klientami ze swojej sieci w celu negocjacji zamówienia, poinformowania o specjalnych ofertach lub konsultacji w zakresie rozwoju kariery klienta, który chce aktywnie współpracować z Euroną

d. Jeśli klient Eurona spełnia warunki dołączenia do Angel Team Professional (dalej ATP), może skontaktować się z nowo zarejestrowanymi klientami, którzy nie mają jeszcze przypisanego sponsora, i przenieść tych klientów do swojej sieci na podstawie ich własnej zgody.

e. Jeżeli klient Eurony prowadzi własne działania sprzedażowe i marketingowe wspierające rozwój sieci (organizuje szkolenia, wysyła własne materiały sprzedażowe i marketingowe z wykorzystaniem własnych narzędzi komunikacyjnych itp.), może to zrobić tylko za pisemną zgodą swojego klienta podrzędnego lub konsultanta.

IV. Jakie dane osobowe są zarejestrowane w bazie MLM Eurona?

Imię
Nazwisko
Nazwa firmy
Data urodzenia
Telefon komórkowy
Telefon stacjonarny
Adres rozliczeniowy
Adres pocztowy
Adres e-mail
numer konta bankowego
Identyfikator VAT
Numer rejestracyjny klienta
Zapis fotograficzny
Nagranie wideo

V. Podstawa prawna przetwarzania DO - administrator DO Eurona przetwarza DO na podstawie zgody na przetwarzanie DO.

VI. Jakie kanały komunikacji pracują z danymi osobowymi?

VII. Angel Team Professional

Każdy nowo zarejestrowany klient, który nie poda przy rejestracji Hasła gościa (numeru rejestracyjnego sponsora) trafi do tzw. Angel Team Professional, gdzie czeka na przypisanie do swojego sponsora.

Sponsor = konsultant lub klient Eurona, który tworzy pod sobą sieć klientów

Dostęp jest przyznawany tylko sponsorom, którzy spełniają wszystkie kryteria przystąpienia do ATP.

Sponsor wybiera nowego klienta na stronie internetowej i w ciągu kilku dni kontaktuje się z nim na podstawie danych kontaktowych - imię, nazwisko, miasto wraz z kodem pocztowym, telefon komórkowy lub stacjonarny, adres e-mail - w celu umówienia współpracy z Euroną, informując o ofercie produktów, ofertach promocyjnych, konkursach i innych nowościach z Eurony.

VIII. Kodeks etyczny pracy z danymi osobowymi w MLM Eurona

a. Doradca i klient Eurona są zobowiązani traktować powierzone dane osobowe z pełną dyskrecją i muszą podjąć odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ich zabezpieczenia.

b. Zarówno Doradca, jak i klient Eurona są zobowiązani do ochrony powierzonych danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby trzecie spoza Eurony i systemu Eurona MLM.

c. Zarówno Doradca, jak i klient Eurony zawsze postępują prawidłowo, przekazują prawidłowe i kompletne informacje (nie zniekształcają ich) i nie wykorzystują w niewłaściwy sposób danych osobowych innych osób niż te, o których mowa podczas spotkania.

d. Doradca i klient Eurony wykorzystują dane osobowe wyłącznie w celu współpracy biznesowej z klientami i doradcami oraz ich motywacji lub informowania o nadzwyczajnych wydarzeniach, które są oficjalnie wypisane przez Eurona Sp.z.o.o . Powierzone dane osobowe można również wykorzystać

w przypadku organizacji własnych wydarzeń specjalnych, szkoleń, ofert specjalnych, konkursów itp. zawsze z wykorzystaniem bezpiecznych kanałów komunikacji i zawsze za dobrowolnie wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

d. Zarówno Konsultant, jak i Klient Eurona są zobowiązani do odpowiedzi na wszelkie życzenia Klienta lub Podległego Konsultanta dotyczące ograniczenia kontaktu lub wysyłania prywatnych ofert zpoza firmy Eurona Sp.z.o.o

e. Konsultant i klient Eurona są zobowiązani odpowiedzieć na wszelkie życzenia klienta lub podległego konsultanta dotyczące zakończenia współpracy biznesowej z danym konsultantem lub klientem lub poinformować Eurona Sp.z.o.o o zamiarze konsultanta anulować rejestrację.

f. Ani Doradca, ani klient Eurona nie mogą żądać anulowania, usunięcia lub poprawienia danych osobowych innego doradcy lub klienta Eurona, chyba że posiadają udokumentowane pełnomocnictwo od osoby, której dotyczy rozporządzenie.

g. Zarówno Doradca, jak i klient Eurony nie mogą przekazywać powierzonych danych osobowych innym stronom, w szczególności innym konkurującym firmom MLM.

h. Doradca i klient Eurona są zobowiązani do zapewnienia przestrzegania wszystkich warunków wynikających z Zasad systemu MLM Eurona oraz Warunków współpracy biznesowej z Eurona Sp.z.o.o

ch. Konsultant i klient Eurona są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Eurona Sp.z.o.o o wszelkich niezgodności z Zasadami MLM systemu Eurona, Warunkami współpracy biznesowej z Eurona Sp.z.o.o oraz naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

W przypadku nieprzestrzegania kodeksu etycznego ma Eurona Sp.z.o.o prawo do natychmiastowego anulowania rejestracji lub nałożenia sankcji.

IX. Prawo do poprawiania, sprzeciwu lub usunięcia danych osobowych w MLM Eurona

Każdy doradca i klient Eurona ma prawo w dowolnym momencie zażądać sprostowania swoich danych osobowych przechowywanych w bazach danych Eurona Sp.z.o.o lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych w systemie MLM Eurona, w formie pisemnej pod adres prodej@eurona.cz.

Przysługuje mu również prawo wniesienia skargi co do zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Eurona Sp.z.o.o jest zobowiązana do niezwłocznego odpowiadania na te żądania i zapewnienia wymaganych korekt.

Warunkiem usunięcia z systemu MLM jest anulowanie całej rejestracji. To usunięcie można zrobić, wysyłając prośbę na adres prodej@eurona.cz. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu następnego dnia roboczego. W tym samym czasie Eurona Sp.z.o.o informuje najbliższego przełożonego doradcę / klienta Eurona o otrzymaniu wniosku o anulowanie.

Ze względów prawnych dane osobowe, które posłużyły do złożenia zamówienia, pozostaną na dokumentach wystawionych do tych zamówień.

X. Czas przetwarzania danych osobowych

DO są przetwarzane:
a) do czasu cofnięcia zgody - do przetworzenia całkowitego usunięcia DO, zwykle w następnym dniu roboczym
b) w przypadku braku aktywności (niezłożenia zamówienia) powyżej 12 miesięcy - karta klienta zostanie unieważniona
c) do odwołania rejestracji przez Eurona Sp.z.o.o

XI. Zachowanie poufności

Doradcy i klienci Eurona są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony tajemnic handlowych Eurona Sp.z.o.o oraz wszelkich powierzonych danych osobowych i innych faktów, które wykorzystują do prowadzenia współpracy biznesowej z Eurona Sp.z.o.o i wszystkimi klientami oraz doradcami Eurona.

Każde naruszenie niniejszych warunków może prowadzić do anulowania rejestracji i nałożenia sankcji przez EuronaSp.z.o.o. Dokładną wysokość sankcji i sumę odszkodowania za szkody określa dokument Warunki współpracy biznesowej z Eurona s.r.o.

Wyrażając zgodę na niniejszy dokument, klient i Doradca Eurona zobowiązują się do przestrzegania wszystkich wyżej wymienionych zasad i zasad ochrony danych osobowych.

XII. Inne ustalenia

Niniejszy dokument jest ważny zgodnie ze sformułowaniem na stronie internetowej www.euronabycerny.com obsługiwanej przez Eurona Sp.z.o.o. z siedzibą w Lhota za Cerveny Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, ID 259 96304.

Dokument Zasady Eurona MLM wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia.