Zaloguj się
PL

Ogólne warunki handlowe

oryginał - ważny do 23.06.2022

Przejdź do aktualnych warunków biznesowych

spółki EURONA Sp. z o.o. z siedzibą
Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec
REGON: 259 96 304, NIP: CZ25996304

EURONA Sp. z o.o. jest płatnikiem VAT, jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, sekcja C, Wstaw 19017 w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.euronabycerny.com

1. Definicja

EURONA oznacza spółkę EURONA Sp. z o.o.,REGON: 259 96 304, NIP: CZ25996304, z siedzibą w Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, Oddział C, Wstaw nr 19017, który jest sprzedawcą i operatorem sklepu internetowego www.euronabycerny.com.

Kodeks Cywilny oznacza ustawę nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny.

Warunki handlowe oznaczają niniejsze ogólne warunki EURONA

Przedsiębiorca to ten, który samodzielnie prowadzi działalność zarobkową na własny rachunek i na własną odpowiedzialność na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub w podobny sposób z zamiarem systematycznego wykonywania tego w celu osiągnięcia zysku. Dla celów ochrony konsumentów za osobę, która zawiera umowy związane z własną działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną albo w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu, jak również osobę działającą w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy, uważa się również osobę, która zawiera umowy związane z własną działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną działalnością. przedsiębiorca. W rozumieniu Ogólnych warunków handlowych przedsiębiorca oznacza osobę, która w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej działa zgodnie ze zdaniem poprzednim. Jeżeli Klient w zamówieniu poda swój numer identyfikacyjny to przyjmuje do wiadomości, że obowiązują go zasady określone w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców.

Konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania swojego zawodu zawiera ze Sprzedawcą umowę (EURONA) lub w inny sposób z nim współpracuje.

Umowa konsumencka umowa kupna zawarta między sprzedawcą (EURONOU) a konsumentem.

Klient oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który występuje na stanowisku kupującego, wzgl. ten który zamawia towary EURONY.

2. Postanowienia wstępne

Niniejsze Warunki określają relacje między EURONA jako sprzedawcą i operatorem sklepu internetowego www.euronabycerny.com a Klientem, który zawiera umowę kupna z EURONA.

Niniejsze warunki dotyczą zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego, a także zakupu towarów telefoniecznie za pośrednictwem centrum obsługi klienta lub poczty elektronicznej.

EURONA może zmienić lub uzupełnić regulamin. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

3. Dane kontaktowe spółki Eurona

Telefon stacjonarny: +420 491 477 361
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
E-mail: prodej@eurona.cz
Adres kontaktowy: Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec

4. Zamawianie towaru i zawarcie umowy

Towar można zamówić za pośrednictwem sklepu internetowego www.euronabycerny.com, telefonicznie w centrum obsługi klienta firmy EURONA (tel. +420 491 477 361) lub e-mailem prodej@eurona.cz

Aby złożyć zamówienie, należy poprawnie zakończyć rejestrację.

Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych wszystkich wymaganych danych, w szczególności jest zobowiązany do podania prawidłowego i kompletnego adresu fakturowania oraz adresu pocztowego, na który ma być wysłany zamówiony towar.

Klient ma możliwość sprawdzenia wszystkich wprowadzonych przez siebie informacji przed wysłaniem zamówienia.

EURONA poprzez złożenie oferty sprzedaży towaru w serwisie wyraża wolę zawarcia umowy kupna towaru lub usługi na określonych warunkach. Umowa kupna powstaje w momencie dostarczenia obowiązującego zamówienia Klienta do EURONA i w tym momencie powstają wzajemne prawa i obowiązki między EURONA a Klientem, które są określone w umowie kupna i Warunkach Handlowych, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

Po dostarczeniu zamówienia EURONA prześle Klientowi potwierdzenie dostarczenia zamówienia pocztą elektroniczną z oznaczeniem „Przyjęcie zamówienia”. Zamówienie można również potwierdzić telefonicznie. Przy telefonicznym potwierdzeniu zamówienia EURONA wraz z Klientem potwierdzą jego zawartość, w szczególności rodzaj towaru, ilość sztuk, cenę za towar i transport oraz sposób i termin dostawy.

Warunki handlowe są wyświetlane na stronie internetowej sklepu internetowego EURONY, co umożliwia Klientom ich archiwizację i odtwarzanie.

Warunki handlowe są wyświetlane na stronie internetowej sklepu internetowego EURONY, co umożliwia Klientom ich archiwizację i odtwarzanie.

Wysyłając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z Warunkami Handlowymi i zgadza się z nimi bez zastrzeżeń. Klient jest dostatecznie poinformowany o Warunkach Handlowych przed faktyczną realizacją zamówienia.

Umowa kupna zawierana jest w języku czeskim. Jeżeli okoliczności po stronie EURONY lub Klienta nie staną na przeszkodzie temu, umowa może zostać zawarta w innym języku zrozumiałym dla obu stron.

Zawarta umowa kupna (zamówienie klienta) jest archiwizowana przez EURONA w celu jej pomyślnej realizacji.

Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet itp.) w celu realizacji zamówienia przez Klienta są w normalnej wysokości, zależnej od taryfy usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient i koszty te pokrywa Klient.

EURONA niniejszym informuje, że sprzedaż napojów alkoholowych oraz odwiedzanie miejsc, w których oferowane są napoje alkoholowe są zabronione dla osób poniżej 18 roku życia. Wysyłając zamówienie na napoje alkoholowe Klient potwierdza, że ukończył 18 lat. EURONA zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia Klienta na napoje alkoholowe w przypadku stwierdzenia, że Klient ma mniej niż 18 lat lub istnieją uzasadnione wątpliwości, że Klient ukończył 18 lat.

5. Anulowanie zamówienia

Klient może anulować swoje zamówienie bez podania przyczyny, do czasu potwierdzenia przez EURONA.

EURONA ma prawo odrzucić zamówienie Klienta, jeżeli Klient wielokrotnie nie wywiąże się z obowiązku odebrania towaru i zapłacenia za niego ceny zakupu.

EURONA zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli Klient nie odbierze towaru od przewoźnika w ciągu 14 dni od utworzenia zamówienia.

EURONA może odrzucić lub anulować zamówienie złożone przez Klienta, który w jakikolwiek sposób narusza Kodeks etyczny EURONY, Warunki współpracy biznesowej z EURONA lub Zasady EURONA MLM lub inne dokumenty umowne

6. Cena zakupu

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej firmy www.euronabycerny.com są cenami katalogowymi (tj. Cenami detalicznymi) przed odliczeniem rabatów dla klientów. Ceny zawierają podatek VAT. Po zalogowaniu się Klienta na swoje konto użytkownika, oprócz cen katalogowych, zobaczy również ceny po odliczeniu swoich rabatów Klienta.

Przed wysłaniem zamówienia Klienta zostanie obliczona łączna (ostateczna) cena za towar, z uwzględnieniem opłat i rabatów wynikających z aktualnej ceny zakupu Klienta, a Klient zostanie poproszony o jej zatwierdzenie.

7. Czas dostawy

W zależności od jego dostępności i możliwości operacyjnych EURONY, zamówiony towar zostanie jak najszybciej wysłany umowną firmą kurierską, zwykle w ciągu jednego (1) do trzech (3) dni roboczych od otrzymania zamówienia.

O ewentualnym przedłużeniu terminu dostawy Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

8. Cena dostawy

Transport zamówienia pod wskazany adres zapewnia EURONA za pośrednictwem wybranych przewoźników na terenie całych Czech, Słowacji i Polski.

Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie EURONY lub zlecić jego dostawę wybranemu przewoźnikowi (GLS, DPD, PPL).

Cena i warunki dostawy:

Dostawca

GSL

DPD

PPL

Czas dostawy

dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00

dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00

dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00

Miejsce dostawy

na adres podany przez Klienta

na adres podany przez Klienta

na adres podany przez Klienta

Cena transportu

99 Kč / 5,5 EUR / 29,7 Zl*

99 Kč / 5,5 EUR / 29,7 Zl*

99 Kč / 5,5 EUR / 29,7 Zl*

Opłata za pobranie

30 Kč / 1,67 EUR / 7,67 Zł**

30 Kč / 1,67 EUR / 7,67 Zł**

30 Kč / 1,67 EUR / 7,67 Zł**

Warunki bezpłatnej wysyłki

Objednávka nad 1.500 Kč / 63 EUR / 350 Zł***

Objednávka nad 1.500 Kč / 63 EUR / 350 Zł***

Objednávka nad 1.500 Kč / 63 EUR / 350 Zł***


* EURONA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku. Klienci zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o zmianach.
** Opłata za płatność za pobraniem jest zawsze naliczana, czyli nawet jeśli Klient spełnia warunki bezpłatnej wysyłki.
*** Ceny katalogowe decydują o darmowej dostawie.

Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie EURONA pod adresem Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, w godzinach pracy: pn - pt: 8.00 - 16.00. Towar jest rezerwowany dla Klienta w siedzibie EURONY na okres 5 dni roboczych od wysłania zamówienia.

9. Zasady płatności

Klient może zapłacić cenę zakupu bezpośrednio w siedzibie EURONY, za pobraniem w miejscu dostawy towaru za pośrednictwem usługi dostawy zgodnie z umową (płatność za pobraniem, patrz Ceny i warunki transportu) lub płatność z góry za pomocą karty kredytowej lub karty debetowej za pośrednictwem bramki płatniczej.

W przypadku wyboru płatności kartą z góry, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 15 minut od wysłania zamówienia. Jeżeli Klient tego nie uczyni, zamówienie jest automatycznie anulowane, o czym Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przesyłka z towarem zawsze zawiera list przewozowy, który Klient odbiera wraz z towarem. Faktura za towar wysyłana jest do Klienta pocztą elektroniczną.

EURONA zastrzega sobie prawo, w przypadku powtarzającego się podejrzenia nieuczciwego postępowania Klienta (np .: wielokrotne, długotrwałe opóźnianie dostawy zamówionego towaru), wstrzymać możliwość odbioru zamówienia za pobraniem i zażądać zapłaty z góry.

EURONA zastrzega sobie prawo do zażądania płatności z góry, jeśli kwota zafakturowana przekracza 50 000 CZK / 1 800 EUR / 8 000 Zł

10. Przyjęcie towaru

Odbierając towar od przewoźnika, klient zobowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku mechanicznego uszkodzenia opakowania towaru lub samego towaru, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności przewoźnika i potwierdzenia tego faktu przez przewoźnika. Na podstawie przygotowanego rekordu Klient otrzyma rozsądny rabat lub zostanie dostarczony nowy towar. Klient ma również prawo do odstąpienia od umowy.

Klient podpisując list przewozowy przewoźnikowi wyraża zgodę na przyjęcie towaru i potwierdza, że dotarł on w stanie nienaruszonym mechanicznie.

Towar uważa się za dostarczony pod adres wskazany przez Klienta w jego zamówieniu.

Ryzyko uszkodzenia towaru i prawa własności towaru przechodzi na Klienta w momencie wydania towaru.

W przypadku zamówień dotyczących napojów alkoholowych, EURONA jest uprawniona do sprawdzenia po dostarczeniu towaru (ewentualnie za pośrednictwem przewoźnika), czy odbiorca ukończył 18 lat. Zamówienie zawierające alkohol może przejąć wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat a EURONA jest uprawniona do zaznaczenia tego faktu na przesyłce zawierającej takie zamówienie. W takim przypadku nabywca zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości odpowiedniemu pracownikowi lub przewoźnikowi EURONY w celu weryfikacji jego wieku. Jeżeli odbiorca ma mniej niż 18 lat lub nie udowodni, że ukończył 18 lat, zlecenie nie zostanie wydane takiej osobie, a EURONA automatycznie odstąpi od umowy kupna; w takim przypadku koszty transportu ponosi Klient.

11. Odstąpienie od umowy kupna

Konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania towaru.

Konsument może odstąpić od umowy, informując o tym fakcie EURONA drogą elektroniczną na adres e-mail EURONY prodej@eurona.cz, pisemnie lub osobiście pod adresem siedziby EURONY (Lhota za Červený Červenýec 261, 549 41 Červený Kostelec) lub nie później niż 30 dnia po otrzymaniu towaru.

Przy odstąpieniu EURONA zaleca podanie numeru zamówienia, daty zakupu oraz dołączenie kopii dowodu zakupu do listu towarzyszącego.

Aby ułatwić proces odstąpienia od umowy, możesz skorzystać z przykładowego formularza: „Odstąpienie od umowy kupna”, który znajduje się na stronie internetowej EURONY (na Twoim koncie w sekcji Moje Biuro - Wsparcie sprzedaży - Dokumenty) .

Wypełniony formularz zawiera: imię i nazwisko Konsumenta, jego adres, numer telefonu i e-mail, numer rejestracyjny, numer faktury oraz informacje o towarze.

Przesyłki, które nie zawierają informacji o powodach wysłania do EURONA, zostaną zwrócone nadawcy.

EURONA ma prawo odliczyć od zwracanej kwoty (ceny zakupu) proporcjonalną część ceny zakupu odpowiadającą obniżeniu wartości towaru.

Konsument przyjmuje do wiadomości, że nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy (zwrotu towaru nieopakowanego) w przypadku rozpakowania towaru Pure Bar (artykułów spożywczych) i zerwania plomb na opakowaniu.

Konsument nie może odstąpić od umowy dostawy towarów łatwo psujących się oraz rzeczy, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie wymieszane z innymi towarami, ani od umowy dostawy towaru w zamkniętym opakowaniu, które Konsument wyjął z opakowania. i nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych,

W przypadku odstąpienia od umowy kupna, umowa kupna jest od początku anulowana. Towar należy zwrócić firmie EURONA w ciągu 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy.

Jeżeli Konsument odstąpi od umowy kupna, ponosi on koszty związane ze zwrotem towaru firmie EURONA, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą zwykłą.

W przypadku odstąpienia od umowy EURONA zwróci środki otrzymane od Konsumenta, w tym wszelkie koszty dostawy towaru w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna, przelewem na konto Konsumenta, chyba że uzgodniono inaczej . Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez EURONA, EURONA zwróci Konsumentowi tylko koszty dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej EURONA najtańszemu sposobowi dostarczenia oferowanego towaru.

Jeżeli Konsument odstąpi od umowy kupna, EURONA nie jest zobowiązana do zwrotu otrzymanych środków zanim Konsument zwróci mu towar.

W przypadku przekazania Konsumentowi prezentu wraz z towarem uważa się, że podarunek jest częścią towaru. Jeżeli Konsument odstąpi od umowy kupna, jest zobowiązany do zwrotu prezentu dostarczonego wraz z towarem firmie EURONA.

12. Prawa wynikające z wadliwego wykonania

EURONA odpowiada wobec Konsumenta za to, że towar w momencie odbioru jest wolny od wad, w szczególności iż towar ma właściwości wymagane umową, opisane przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela albo oczekiwane na podstawie reklamy, lub zgadza się z wymogami prawnymi dotyczącymi jakości i właściwości użytkowych, ma odpowiednią ilość, miarę lub wagę i odpowiada celowi wskazanemu przez sprzedawcę dla używania rzeczy lub w jakim celu towary są normalnie używane.

Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od jej otrzymania przez Konsumenta, uważa się, że rzecz była już wadliwa w momencie jej odbioru.

Konsument może skorzystać z prawa z tytułu wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania, chyba że co innego wynika z rzeczy użytkowej lub szybko psującej się. W przypadku rzeczy zdatnej do użytku (konsumpcyjnego) należy wskazać okres najkrótszego terminu przydatności do spożycia, a w przypadku rzeczy (towaru konsumpcyjnego) ulegającego szybkiemu zniszczeniu - okres, w którym rzecz może być używana.

Okres realizacji prawa z wadliwego wykonania wydłuża się o czas, przez jaki towar podlegał naprawie gwarancyjnej, tj. O czas, w którym reklamowany towar został poddany badaniom i wszelkim analizom niezbędnym do uznania lub odrzucenia reklamacji.

Prawa do wadliwego wykonania odnoszą się do wad fabrycznych towaru lub innych wad, które nie zostały spowodowane niefachowym lub nieostrożnym obchodzeniem się, użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Prawa do wadliwego wykonania nie dotyczą normalnego zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem oraz towarów, które są przeterminowane.

Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje Klientowi, jeżeli przed odebraniem towaru Klient wiedział, że jest on wadliwy lub jeżeli wadę spowodował Klient.

Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy, Klient ma prawo do:

  • usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego towaru bez wady lub dostarczenie brakującego towaru, chyba że jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, a jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, Klient może żądać jedynie wymiany części; jeżeli nie jest to możliwe, Klient może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, zwłaszcza jeśli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, Klient ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady;

  • usunięcie wady poprzez naprawę towaru;

  • rozsądny rabat od ceny zakupu; lub

  • odstąpić od umowy.

    Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi drobne naruszenie umowy, Klient ma prawo do:

  • usunięcia wady, lub

  • rozsądnej zniżki od ceny zakupu.

    Wadą towaru nie jest odchylenie wagi, jeżeli nie przekracza dopuszczalnego odchylenia podanego na opakowaniu towaru.

13. Procedura reklamacyjna

Reklamacje można składać e-mailem, telefonicznie, osobiście w siedzibie EURONY lub pisemnie formą listu na adres EURONY.

W celu ułatwienia reklamacji możesz skorzystać z „Formularza reklamacyjnego”, który znajduje się na stronie www.euronabycerny.com w sekcji użytkownika Moje Biuro - Wsparcie sprzedaży - Dokumenty. Wypełniony formularz zawiera: imię i nazwisko Klienta, adres, telefon, e-mail, numer faktury, numer rejestracyjny (Eurona ID) oraz szczegółowy opis wady lub usterki, lub opis, w jaki sposób wada (brak) powstała lub jak się objawia oraz w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji. Jeżeli Klient reklamuje towar w inny sposób, wskazane jest również podanie tych faktów.

Wysłanie „Formularza reklamacyjnego” znacznie ułatwi identyfikację przesyłki i szybsze rozpatrzenie zgłoszenia.

Przesyłki, z których nie jest jasne, dlaczego ich wysłano firmie EURONA, zostaną zwrócone nadawcy.

Reklamowany towar Klient musi wysłać na adres: EURONA Sp.z o.o., Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec.

Klient poinformuje firmę EURONA, jakie prawo wybrał, po zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Klient nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody EURONY; nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient zażądał naprawy wady, która okaże się nienaprawialna. Jeżeli EURONA nie usunie wad w rozsądnym terminie lub powiadomi Klienta, że nie usunie wad, Klient może zamiast usunięcia wady zażądać rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub może odstąpić od umowy.

EURONA niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie reklamacji.

Przyjęte towary zostaną przetestowane tylko pod kątem określonej wady.

Reklamowany towar wysłany do EURONA za pobraniem nie zostanie przyjęty i zostanie zwrócony do nadawcy.

Wskazane jest przesłanie towaru w odpowiednim opakowaniu transportowym, gdyż EURONA nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne przed odebraniem towaru.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Konsumentowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów złożenia reklamacji w wysokości niezbędnej do bezpiecznej dostawy (Konsument musi przedstawić dowód wykonania przewozu).

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Konsumentowi nie przysługuje zwrot kosztów związanych z rozpatrzeniem reklamacji, a jednocześnie firmie EURONA nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych z jej strony (chyba że Konsument nie dokonał nadużycia praw z jego strony).

EURONA rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru. Do tego okresu nie wlicza się czasu odpowiedniego (w zależności do rodzaju produktu), potrzebnego do fachowej oceny wady.

Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji, chyba że EURONA uzgodni z Klientem inaczej.

EURONA powiadomi Klienta o wyniku reklamacji telefonicznie, w przypadku braku numeru telefonu, e-mailem.

W przypadku, gdy EURONA nie rozpatrzy reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia, Klient ma prawo odstąpić od umowy.

14. Ochrona danych osobowych

EURONA zobowiązuje się do pełnej ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO) i odpowiednimi przepisami krajowymi. Dane osobowe są przetwarzane w sposób przejrzysty zgodnie z Zasadami EURONA MLM wydanymi (lub ostatnio zaktualizowanymi) przez EURONA w dniu 10.05.2021 r. Dostępnymi na naszej stronie internetowej.

EURONA nie jest uprawniona do udostępniania danych osobowych Klientów podmiotom trzecim. Wyjątki to:

Zewnętrzni przewoźnicy, którym przekazywane są dane osobowe Klientów w minimalnym zakresie niezbędnym do sprawnej dostawy towaru. Obejmuje to: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy.

Członkowie VIP Angel Team Professional, którym przekazujemy dane osobowe w celu zapewnienia maksymalnej obsługi nowych Klientów w zakresie: Imię, nazwisko, telefon, e-mail.

EURONA s.r.o. REGON: 25996304, NIP: CZ25996304, z siedzibą w Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, osoba prawna wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, sekcja C, wpis nr 19017 w rejestrze Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod numerem rejestracyjnym: 00021295

15. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz, odpowiada za sądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna (Umowa konsumencka). Przy rozstrzyganiu sporów wynikających z umowy kupna (umowy konsumenckie) możliwe jest skorzystanie z platformy internetowego rozstrzygania sporów pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Punktem kontaktowym do rozwiązywania sporów konsumenckich przez Internet jest Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: https://evropskyspotrebitel.cz.

16. Závěrečná ustanovení

Niniejsze Warunki handlowe obowiązują zgodnie z informacją na stronie internetowej EURONY w dniu wysłania zamówienia elektronicznego przez Klienta.

Niniejsze Warunki wchodzą w życie 31.3.2022 i anulują poprzednią edycję z 14.2.2022.

EURONA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.