Zaloguj się
PL

Ogólne warunki handlowe

spółki EURONA Sp. z o.o. z siedzibą
Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec
REGON: 259 96 304, NIP: CZ25996304

EURONA Sp. z o.o. jest płatnikiem VAT, jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, sekcja C, Wstaw 19017 w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.euronabycerny.com

1. Definicja

EURONA oznacza spółkę EURONA Sp. z o.o.,REGON: 259 96 304, NIP: CZ25996304, z siedzibą w Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, Oddział C, Wstaw nr 19017, który jest sprzedawcą i operatorem sklepu internetowego www.euronabycerny.com.

Kodeks Cywilny oznacza ustawę nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny.

Warunki handlowe oznaczają niniejsze ogólne warunki EURONA

Przedsiębiorca to ten, który samodzielnie prowadzi działalność zarobkową na własny rachunek i na własną odpowiedzialność na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub w podobny sposób z zamiarem systematycznego wykonywania tego w celu osiągnięcia zysku. Dla celów ochrony konsumentów za osobę, która zawiera umowy związane z własną działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną albo w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu, jak również osobę działającą w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy, uważa się również osobę, która zawiera umowy związane z własną działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną działalnością. przedsiębiorca. W rozumieniu Ogólnych warunków handlowych przedsiębiorca oznacza osobę, która w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej działa zgodnie ze zdaniem poprzednim. Jeżeli Klient w zamówieniu poda swój numer identyfikacyjny to przyjmuje do wiadomości, że obowiązują go zasady określone w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców.

Konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania swojego zawodu zawiera ze Sprzedawcą umowę (EURONA) lub w inny sposób z nim współpracuje.

Umowa konsumencka umowa kupna zawarta między sprzedawcą (EURONOU) a konsumentem.

Klient oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który występuje na stanowisku kupującego, wzgl. ten który zamawia towary EURONY.

2. Postanowienia wstępne

Niniejsze Warunki określają relacje między EURONA jako sprzedawcą i operatorem sklepu internetowego www.euronabycerny.com a Klientem, który zawiera umowę kupna z EURONA.

Niniejsze warunki dotyczą zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego, a także zakupu towarów telefoniecznie za pośrednictwem centrum obsługi klienta lub poczty elektronicznej.

EURONA może zmienić lub uzupełnić regulamin. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

3. Dane kontaktowe spółki Eurona

Telefon stacjonarny: +420 491 477 361
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
E-mail: prodej@eurona.cz
Adres kontaktowy: Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec

4. Zamawianie towaru i zawarcie umowy

Towar można zamówić za pośrednictwem sklepu internetowego www.euronabycerny.com, telefonicznie w centrum obsługi klienta firmy EURONA (tel. +420 491 477 361) lub e-mailem prodej@eurona.cz. Klient przyjmuje do wiadomości, że składając zamówienie zobowiązuje się do jego zapłaty.

Aby złożyć zamówienie, należy poprawnie zakończyć rejestrację.

Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych wszystkich wymaganych danych, w szczególności jest zobowiązany do podania prawidłowego i kompletnego adresu fakturowania oraz adresu pocztowego, na który ma być wysłany zamówiony towar.

Klient ma możliwość sprawdzenia wszystkich wprowadzonych przez siebie informacji przed wysłaniem zamówienia.

EURONA poprzez złożenie oferty sprzedaży towaru w serwisie wyraża wolę zawarcia umowy kupna towaru lub usługi na określonych warunkach. Umowa kupna powstaje w momencie dostarczenia obowiązującego zamówienia Klienta do EURONA i w tym momencie powstają wzajemne prawa i obowiązki między EURONA a Klientem, które są określone w umowie kupna i Warunkach Handlowych, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

Po dostarczeniu zamówienia EURONA prześle Klientowi potwierdzenie dostarczenia zamówienia pocztą elektroniczną z dopiskiem „Przyjęcie zamówienia”. Zamówienie można również potwierdzić telefonicznie. Przy telefonicznym potwierdzeniu zamówienia EURONA i Klient potwierdzą jego treść, w szczególności rodzaj towaru, ilość sztuk, cenę za towar i transport oraz sposób i termin dostawy, jednak nawet w takim przypadku , Klientowi będącemu konsumentem zostanie przesłane potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia w formie tekstowej.

Regulamin jest zamieszczony na stronie sklepu internetowego EURONY, co umożliwia Klientom jego archiwizację i odtwarzanie. Klientom zawsze jednak przesyłana jest aktualna wersja Regulaminu dotycząca zawartej przez nich umowy kupna-sprzedaży drogą elektroniczną na ich adres e-mail.

Warunki handlowe są wyświetlane na stronie internetowej sklepu internetowego EURONY, co umożliwia Klientom ich archiwizację i odtwarzanie.

Wysyłając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z Warunkami Handlowymi i zgadza się z nimi bez zastrzeżeń. Klient jest dostatecznie poinformowany o Warunkach Handlowych przed faktyczną realizacją zamówienia.

Umowa kupna zawierana jest w języku czeskim. Jeżeli okoliczności po stronie EURONY lub Klienta nie staną na przeszkodzie temu, umowa może zostać zawarta w innym języku zrozumiałym dla obu stron.

Zawarta umowa kupna (zamówienie klienta) jest archiwizowana przez EURONA w celu jej pomyślnej realizacji.

W przypadku zawierania umów przez telefon, w przypadku kontaktu EURONA z Klientem będącym konsumentem, EURONA prześle złożoną podczas rozmowy ofertę do konsumenta w formie tekstowej na jego adres e-mail. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez konsumenta oferty drogą mailową. Nie dotyczy to przypadków, gdy Klient nie jest konsumentem, jak również przypadków, gdy Klient będący konsumentem kontaktuje się samodzielnie z EURONA w celu telefonicznego zakupu towaru, w takim przypadku umowę uważa się za zawartą z chwilą uzgodnienia przez Klienta i EURONA jego treści.

EURONA niniejszym informuje, że sprzedaż napojów alkoholowych oraz odwiedzanie miejsc, w których oferowane są napoje alkoholowe są zabronione dla osób poniżej 18 roku życia. Wysyłając zamówienie na napoje alkoholowe Klient potwierdza, że ukończył 18 lat. EURONA zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia Klienta na napoje alkoholowe w przypadku stwierdzenia, że Klient ma mniej niż 18 lat lub istnieją uzasadnione wątpliwości, że Klient ukończył 18 lat.

5. Anulowanie zamówienia

Klient może anulować swoje zamówienie bez podania przyczyny, do czasu potwierdzenia przez EURONA.

EURONA ma prawo odrzucić zamówienie Klienta, jeżeli Klient wielokrotnie nie wywiąże się z obowiązku odebrania towaru i zapłacenia za niego ceny zakupu.

EURONA zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli Klient nie odbierze towaru od przewoźnika w ciągu 14 dni od utworzenia zamówienia.

EURONA może odmówić lub anulować zamówienie Klienta, który w jakikolwiek sposób narusza Kodeks Etyczny EURONA, Warunki Współpracy Biznesowej z EURONA, Zasady MLM Systemu EURONA lub inne dokumenty umowne.

6. Cena zakupu

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej firmy www.euronabycerny.com są cenami katalogowymi (tj. Cenami detalicznymi) przed odliczeniem rabatów dla klientów. Ceny zawierają podatek VAT. Po zalogowaniu się Klienta na swoje konto użytkownika, oprócz cen katalogowych, zobaczy również ceny po odliczeniu swoich rabatów Klienta.

Przed wysłaniem zamówienia Klienta zostanie obliczona łączna (ostateczna) cena za towar, z uwzględnieniem opłat i rabatów wynikających z aktualnej ceny zakupu Klienta, a Klient zostanie poproszony o jej zatwierdzenie.

7. Czas dostawy

W zależności od jego dostępności i możliwości operacyjnych EURONY, zamówiony towar zostanie wysłany tak szybko, jak to możliwe, za pośrednictwem umownej firmy transportowej, zwykle w ciągu jednego (1) do trzech (3) dni roboczych od otrzymania zamówienia. Towar dotrze do klienta nie później niż 30 dni od przyjęcia zamówienia.

O ewentualnym przedłużeniu terminu dostawy Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

Transport zamówienia pod wskazany adres zapewnia EURONA za pośrednictwem wybranych przewoźników na terenie całych Czech, Słowacji i Polski.

Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie EURONY lub zlecić jego dostawę wybranemu przewoźnikowi.

Jeżeli towar nie zostanie dostarczony Klientowi w terminie, Klient może odstąpić od umowy, jeżeli EURONA nie wywiąże się z obowiązku dostarczenia towaru w dodatkowym rozsądnym terminie co najmniej 10 dni. Klient może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli EURONA odmawia dostarczenia towaru lub terminowe dostarczenie towaru było konieczne ze względu na okoliczności występujące w chwili zawarcia umowy lub gdy Klient poinformował EURONA przed zawarciem umowy, że dostawa w określonym czasie była konieczna.

8. Cena dostawy

Cena i warunki dostawy:

Dostawca

GSL

PPL

Czas dostawy

dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00

dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00

Miejsce dostawy

na adres podany przez Klienta

na adres podany przez Klienta

Cena transportu

99 Kč / 5,5 EUR / 29,7 Zl*

99 Kč / 5,5 EUR / 29,7 Zl*

Opłata za pobranie

30 Kč / 1,67 EUR / 7,67 Zł**

30 Kč / 1,67 EUR / 7,67 Zł**

Warunki bezpłatnej wysyłki

Objednávka nad 1.500 Kč / 63 EUR / 350 Zł***

Objednávka nad 1.500 Kč / 63 EUR / 350 Zł***


EURONA zastrzega sobie prawo do zmian przewoźników oraz cennika transportu. Klienci zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o aktualnych opcjach i cenach wysyłki na stronie internetowej www.euronabycerny.com oraz w ramach procesu składania zamówienia.
** Opłata za pobraniem jest pobierana zawsze, tj. nawet jeśli Klient spełnia warunki darmowej wysyłki.
*** Przy darmowej wysyłce obowiązują ceny katalogowe.iązują ceny katalogowe..

Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie EURONA pod adresem Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, w godzinach: pn. – pt.: 8:00 – 16:00. Towar jest zarezerwowany dla Klienta w siedzibie EURONY na okres 5 dni roboczych od wysłania zamówienia.

EURONA zastrzega sobie prawo dla niektórych kategorii towarów ze względu na ich charakter (np. w przypadku sprzedaży świeżych ryb oraz w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych) do określenia innego sposobu transportu niż określony w niniejszym artykule VII. ust. 6 Regulaminu lub od tych sposobów transportu, jednostronnie określają sposób dostawy określonych towarów. Klienci będą zawsze informowani z wyprzedzeniem o możliwych sposobach wysyłki poszczególnych towarów bezpośrednio na stronie e-sklepu www.euronabycerny.com oraz w ramach procesu składania zamówienia.

Jednocześnie w przypadku dostaw określonych kategorii towarów szczególnych (patrz punkt powyżej) EURONA zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny transportu zgodnie z warunkami przewoźnika dotyczącymi przewozu danych kategorii towarów, lub żądania od Klienta uiszczenia specjalnej dopłaty związanej z przewozem towarów szczególnych kategorii, jeżeli przewoźnik tego wymaga. O ostatecznej cenie wysyłki dla danej kategorii towarów Klienci zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem na stronie www.euronabycerny.com oraz w ramach procesu składania zamówienia.

9. Zasady płatności

Klient może zapłacić cenę zakupu bezpośrednio w siedzibie EURONY, za pobraniem w miejscu dostawy towaru za pośrednictwem usługi dostawy zgodnie z umową (płatność za pobraniem, patrz Ceny i warunki transportu) lub płatność z góry za pomocą karty kredytowej lub karty debetowej za pośrednictwem bramki płatniczej.

W przypadku wyboru płatności kartą z góry, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 15 minut od wysłania zamówienia. Jeżeli Klient tego nie uczyni, zamówienie jest automatycznie anulowane, o czym Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przesyłka z towarem zawsze zawiera list przewozowy, który Klient odbiera wraz z towarem. Faktura za towar wysyłana jest do Klienta pocztą elektroniczną.

EURONA zastrzega sobie prawo, w przypadku powtarzającego się podejrzenia nieuczciwego postępowania Klienta (np .: wielokrotne, długotrwałe opóźnianie dostawy zamówionego towaru), wstrzymać możliwość odbioru zamówienia za pobraniem i zażądać zapłaty z góry.

EURONA zastrzega sobie prawo do zażądania płatności z góry, jeśli kwota zafakturowana przekracza 50 000 CZK / 1 800 EUR / 8 000 Zł

10. Przyjęcie towaru

Odbierając towar od przewoźnika, klient zobowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku mechanicznego uszkodzenia opakowania towaru lub samego towaru, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności przewoźnika i potwierdzenia tego faktu przez przewoźnika. Na podstawie przygotowanego rekordu Klient otrzyma rozsądny rabat lub zostanie dostarczony nowy towar. Klient ma również prawo do odstąpienia od umowy.

Klient podpisując list przewozowy przewoźnikowi wyraża zgodę na przyjęcie towaru i potwierdza, że dotarł on w stanie nienaruszonym mechanicznie.

Towar uważa się za dostarczony pod adres wskazany przez Klienta w jego zamówieniu.

Ryzyko uszkodzenia towaru i prawa własności towaru przechodzi na Klienta w momencie wydania towaru.

W przypadku zamówień dotyczących napojów alkoholowych, EURONA jest uprawniona do sprawdzenia po dostarczeniu towaru (ewentualnie za pośrednictwem przewoźnika), czy odbiorca ukończył 18 lat. Zamówienie zawierające alkohol może przejąć wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat a EURONA jest uprawniona do zaznaczenia tego faktu na przesyłce zawierającej takie zamówienie. W takim przypadku nabywca zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości odpowiedniemu pracownikowi lub przewoźnikowi EURONY w celu weryfikacji jego wieku. Jeżeli odbiorca ma mniej niż 18 lat lub nie udowodni, że ukończył 18 lat, zlecenie nie zostanie wydane takiej osobie, a EURONA automatycznie odstąpi od umowy kupna; w takim przypadku koszty transportu ponosi Klient.

11. Odstąpienie od umowy kupna

Konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 30 (trzydziestu) dni od (i) przejęcia towaru, lub (ii) przejęcia ostatniej sztuki towaru, jeżeli Konsument zamawia kilka sztuk towarów w ramach jednego zamówienia, które są dostarczane osobno, lub (iii) przyjęcia ostatniej pozycji lub części dostawy towarów składającej się z kilku rzeczy lub części, lub (iv) przyjęcia pierwszej dostawy towarów, jeżeli umowa przewiduje regularne dostarczanie towaru przez uzgodniony okres.

Konsument może odstąpić od umowy, informując o tym fakcie EURONA drogą elektroniczną na adres e-mail EURONY prodej@eurona.cz, pisemnie lub osobiście pod adresem siedziby EURONY (Lhota za Červený Červenýec 261, 549 41 Červený Kostelec) lub nie później niż 30 dnia po otrzymaniu towaru.

Przy odstąpieniu EURONA zaleca podanie numeru zamówienia, daty zakupu oraz dołączenie kopii dowodu zakupu do listu towarzyszącego.

Aby ułatwić proces odstąpienia od umowy, możesz skorzystać z przykładowego formularza: „Odstąpienie od umowy kupna”, który znajduje się na stronie internetowej EURONY (na Twoim koncie w sekcji Moje Biuro - Wsparcie sprzedaży - Dokumenty) .

Wypełniony formularz zawiera: imię i nazwisko Konsumenta, jego adres, numer telefonu i e-mail, numer rejestracyjny, numer faktury oraz informacje o towarze.

Przesyłki, które nie zawierają informacji o powodach wysłania do EURONA, zostaną zwrócone nadawcy.

EURONA ma prawo potrącić ze zwracanej kwoty (ceny zakupu) proporcjonalną część ceny zakupu odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, które nastąpiło w wyniku obchodzenia się z tym towarem w sposób inny niż konieczny do zapoznania się Konsumenta z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru.

Konsument przyjmuje do wiadomości, że nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy (zwrotu towaru nieopakowanego) w przypadku rozpakowania towaru Pure Bar (artykułów spożywczych) i zerwania plomb na opakowaniu.

Konsument nie może odstąpić od umowy dostawy rzeczy łatwo psujących się, a także rzeczy, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi rzeczami lub od umowy dostawy rzeczy w zapieczętowanym opakowaniu, których nie można zwrócić z przyczyn zdrowotnych lub higienicznych po tym, jak konsument je naruszył. W przypadku odstąpienia od umowy kupna, umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar należy odesłać do EURONA w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed jego upływem.W przypadku odstąpienia od umowy kupna, umowa kupna jest od początku anulowana. Towar należy zwrócić firmie EURONA w ciągu 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy.

Jeżeli Konsument odstąpi od umowy kupna, ponosi on koszty związane ze zwrotem towaru firmie EURONA, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą zwykłą.

W przypadku odstąpienia od umowy EURONA zwróci środki otrzymane od Konsumenta, w tym wszelkie koszty dostawy towaru w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna, przelewem na konto Konsumenta, chyba że uzgodniono inaczej . Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez EURONA, EURONA zwróci Konsumentowi tylko koszty dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej EURONA najtańszemu sposobowi dostarczenia oferowanego towaru.

Jeżeli Konsument odstąpi od umowy kupna, EURONA nie jest zobowiązana do zwrotu otrzymanych środków zanim Konsument zwróci mu towar.

W przypadku przekazania Konsumentowi prezentu wraz z towarem uważa się, że podarunek jest częścią towaru. Jeżeli Konsument odstąpi od umowy kupna, jest zobowiązany do zwrotu prezentu dostarczonego wraz z towarem firmie EURONA.

Konsument, którego prawo zostało naruszone w wyniku nieuczciwej praktyki handlowej, może:

i. odstąpić od umowy w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy, lub

      ii. zażądać rozsądnego obniżenia ceny w zakresie odpowiednim do charakteru i wagi nieuczciwej praktyki handlowej.

   Konsument nie może odstąpić od umowy zgodnie z pismem a), jeżeli jest to nieracjonalne ze względu na przedmiot umowy, charakter i wagę nieuczciwej praktyki                           handlowej.

12. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

EURONA odpowiada wobec Konsumenta za to, że towar przy odbiorze jest wolny od wad, a w szczególności za to, że:

odpowiada opisowi, rodzajowi i ilości, a także jakości, funkcjonalności, kompatybilności i innym uzgodnionym właściwościom,

jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcją obsługi,

nadaje się do celu, do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,

 pod względem ilości, jakości lub innych właściwości, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, odpowiada zwykłym właściwościom rzeczy tego samego rodzaju, których Klient może rozsądnie oczekiwać,

jest dostarczany z akcesoriami, w tym opakowaniem i instrukcją obsługi, których Klient może zasadnie oczekiwać.

W wypadku Klientów będących konsumentami jeżeli wada ujawni się przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, uważa się, że rzecz była wadliwa już w momencie wydania, chyba że charakter rzeczy lub wady temu sprzeciwia się. Termin ten nie biegnie przez okres, w którym Konsument nie może korzystać z rzeczy, jeżeli zasadnie zareklamował wadę.

Klientowi nie przysługuje prawo z tytułu wadliwego wykonania, jeżeli sam spowodował wadę.

Jeżeli rzecz ma wadę, Klient może żądać jej usunięcia. Według swojego wyboru może żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wady albo naprawy rzeczy, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest w porównaniu z innym sposobem niemożliwy albo niewspółmiernie kosztowny; ocenia się to w szczególności po uwzględnieniu stopnia wady, wartości, jaką rzecz miałaby bez wady oraz możliwości usunięcia wady w inny sposób bez znacznych utrudnień dla Klienta.

Klient może żądać rozsądnego rabatu lub odstąpić od umowy, jeżeli

i. EURONA odmówiła usunięcia wady lub nie usunęła jej zgodnie z przepisami prawa i niniejszym regulaminem,

II. wada objawia się wielokrotnie,

iii. wada jest istotnym naruszeniem umowy lub

iv. z oświadczenia EURONA lub z okoliczności wynika, że usunięcie wady nie nastąpi w rozsądnym czasie lub bez znacznych utrudnień dla Klienta.

Rabat zasadny ustala się jako różnicę pomiędzy wartością rzeczy bez wady, a otrzymaną przez Klienta rzeczą wadliwą. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada rzeczy jest nieistotna; uważa się, że wada nie jest nieistotna. Jeżeli Klient odstąpi od umowy, EURONA zwróci mu cenę zakupu niezwłocznie po otrzymaniu rzeczy lub po udowodnieniu klientem, że wysłał rzecz.

Wadę towaru nie stanowi odchylenie wagi, jeżeli nie przekracza dopuszczalnego odchylenia wskazanego na opakowaniu towaru. W przypadku sprzedaży świeżych ryb Klient przyjmuje do wiadomości, że zamawiana ilość ma charakter orientacyjny, a ostateczna cena zostanie ustalona na podstawie rzeczywistej wagi dostarczonego towaru, przy czym decydująca jest cena za jednostkę miary (g, kg) zgodnie z zamówieniem. Jeżeli cena końcowa przekroczy cenę orientacyjną o więcej niż 25%, Klient ma prawo odstąpić od umowy i nie odebrać towaru. W przypadku przyjęcia towaru przez Klienta odchylenie ilościowe od pierwotnego zamówienia nie jest uważane za wadę.waru.

13. Procedura reklamacyjna

Reklamacje można składać e-mailem, telefonicznie, osobiście w siedzibie EURONY lub pisemnie formą listu na adres EURONY.

W celu ułatwienia reklamacji możesz skorzystać z „Formularza reklamacyjnego”, który znajduje się na stronie www.euronabycerny.com w sekcji użytkownika Moje Biuro - Wsparcie sprzedaży - Dokumenty. Wypełniony formularz zawiera: imię i nazwisko Klienta, adres, telefon, e-mail, numer faktury, numer rejestracyjny (Eurona ID) oraz szczegółowy opis wady lub usterki, lub opis, w jaki sposób wada (brak) powstała lub jak się objawia oraz w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji. Jeżeli Klient reklamuje towar w inny sposób, wskazane jest również podanie tych faktów.

Wysłanie „Formularza reklamacyjnego” znacznie ułatwi identyfikację przesyłki i szybsze rozpatrzenie zgłoszenia.

Przesyłki, z których nie jest jasne, dlaczego ich wysłano firmie EURONA, zostaną zwrócone nadawcy.

Reklamowany towar Klient musi wysłać na adres: EURONA Sp.z o.o., Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec.

Klient poinformuje firmę EURONA, jakie prawo wybrał, po zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Klient nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody EURONY; nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient zażądał naprawy wady, która okaże się nienaprawialna. Jeżeli EURONA nie usunie wad w rozsądnym terminie lub powiadomi Klienta, że nie usunie wad, Klient może zamiast usunięcia wady zażądać rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub może odstąpić od umowy.

EURONA niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie reklamacji na piśmie, podając w potwierdzeniu otrzymania reklamacji datę złożenia przez Klienta reklamacji, co ona zawiera, jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji Klient wymaga oraz dane kontaktowe Klienta w celu udzielenia informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji osobiście w siedzibie EURONY potwierdzenie zostanie przesłane niezwłocznie w formie papierowej, w pozostałych przypadkach potwierdzenie zostanie przesłane pocztą elektroniczną. Potwierdzenie stanowi dowód otrzymania reklamacji.

Przyjęte towary zostaną przetestowane tylko pod kątem określonej wady.

Reklamowany towar wysłany do EURONA za pobraniem nie zostanie przyjęty i zostanie zwrócony do nadawcy.

Wskazane jest przesłanie towaru w odpowiednim opakowaniu transportowym, gdyż EURONA nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne przed odebraniem towaru.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Konsumentowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów złożenia reklamacji w wysokości niezbędnej do bezpiecznej dostawy (Konsument musi przedstawić dowód wykonania przewozu).

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Konsumentowi nie przysługuje zwrot kosztów związanych z rozpatrzeniem reklamacji, a jednocześnie firmie EURONA nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych z jej strony (chyba że Konsument nie dokonał nadużycia praw z jego strony).

EURONA rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru. Do tego okresu nie wlicza się czasu odpowiedniego (w zależności do rodzaju produktu), potrzebnego do fachowej oceny wady.

Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji, chyba że EURONA uzgodni z Klientem inaczej.

EURONA wystawi Klientowi potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania, lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Potwierdzenie zostanie udzielone w formie papierowej lub przesłane pocztą elektroniczną.

14. Ochrona danych osobowych

EURONA zobowiązuje się do pełnej ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO) i odpowiednimi przepisami krajowymi. Dane osobowe są przetwarzane w sposób przejrzysty zgodnie z Zasadami EURONA MLM wydanymi (lub ostatnio zaktualizowanymi) przez EURONA w dniu 10.05.2021 r. Dostępnymi na naszej stronie internetowej.

EURONA nie jest uprawniona do udostępniania danych osobowych Klientów podmiotom trzecim. Wyjątki to:

Zewnętrzni przewoźnicy, którym przekazywane są dane osobowe Klientów w minimalnym zakresie niezbędnym do sprawnej dostawy towaru. Obejmuje to: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy.

Członkowie VIP Angel Team Professional, którym przekazujemy dane osobowe w celu zapewnienia maksymalnej obsługi nowych Klientów w zakresie: Imię, nazwisko, telefon, e-mail.

EURONA s.r.o. REGON: 25996304, NIP: CZ25996304, z siedzibą w Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, osoba prawna wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, sekcja C, wpis nr 19017 w rejestrze Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod numerem rejestracyjnym: 00021295

15. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz, odpowiada za sądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna (Umowa konsumencka). Przy rozstrzyganiu sporów wynikających z umowy kupna (umowy konsumenckie) możliwe jest skorzystanie z platformy internetowego rozstrzygania sporów pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Punktem kontaktowym do rozwiązywania sporów konsumenckich przez Internet jest Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: https://evropskyspotrebitel.cz.

16. Závěrečná ustanovení

Niniejsze Warunki handlowe obowiązują zgodnie z informacją na stronie internetowej EURONY w dniu wysłania zamówienia elektronicznego przez Klienta.

Niniejsze Warunki wchodzą w życie 6.1.2023 i anulują poprzednią edycję z 15.7.2022.

EURONA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Podgląd poprzedniej wersji Warunków Handlowych ważnej do 05.01.2023

Podgląd poprzedniej wersji Warunków Handlowych ważnej do 14.07.2022

Podgląd poprzedniej wersji Warunków Handlowych ważnej do 23.06.2022

Podgląd poprzedniej wersji Warunków Handlowych ważnej do 30.03.2022

Podgląd poprzedniej wersji Warunków Handlowych ważnej do 13.02.2022