Zaloguj się
PL

Warunki współpracy biznesowej z firmą

EURONA s.r.o.

původní - platné do 20.2.2022

Přejít na aktuální Podmínky obchodní spolupráce

Niniejszy dokument określa dokładne warunki współpracy z EURONA s.r.o., z siedzibą w Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, REGON 25996304, NIP CZ25996304. Reguluje zakup towarów, ich odsprzedaż, warunki wynagrodzenia za tworzenie obrotu, kodeks etyczny, powiązania z RODO oraz warunki rozpoczynania i kończenia współpracy biznesowej.

1. Używane terminy

Activity report oznacza przegląd działań w sieci biznesowej (Grupie) Doradcy.

2.ATP (Angel Team Professional) oznacza program motywacyjny dla Doradców / Sprzedawców zarejestrowanych w EURONA, którzy spełnili specjalne warunki określone w Regulaminie Angel Team Professional (dostępnym w Moim biurze)].

3.BO oznacza ilość punktów (wartość punktową) każdego pojedynczego Produktu EURONA.

4.EURONA oznacza spółkę EURONA Sp.z o.o., REGON: 259 96 304, NIP: CZ25996304, z siedzibą w Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, Oddział C, Wstaw Nr 19017, która jest sprzedawcą i operatorem sklepu internetowego www.euronabycerny.com.

5.Eurona ID oznacza numer rejestracyjny nadany Klientowi po rejestracji w EURONY.

6.Unikalny link doradców oznacza unikalne łącze hipertekstowe każdego doradcy, które po kliknięciu wypełnia formularz rejestracyjny Eurona ID właściciela unikalnego linku i będzie w tej formie przez 10 dni.

7.Katalog broszura papierowa lub elektroniczna wydana przez EURONA, zawierająca ofertę Produktów EURONA i ich zalecane ceny detaliczne.

8.Cena katalogowa oznacza sugerowaną cenę detaliczną Produktów EURONA, która jest wyświetlana w aktualnym Katalogu lub na stronie internetowej EURONY.

9.Leader oznacza Klienta, który spełnia warunki do uzyskania tego tytułu i tym samym zyskuje możliwość skorzystania z bonusów związanych z tym tytułem.

10.Literatura EURONY oznacza wszystkie zasady, warunki, kodeksy i informacje podane w Katalogu, na stronie internetowej, ulotkach i innych materiałach wydawanych przez EURONA

11.Minimalna gwarancja oznacza procedurę EURONY (przypisanie Premii Lidera lub ich części wyższemu Sponsorowi) wobec Lidera, który nie osiągnął minimalnej liczby punktów swoich Grup Osobistych wynoszącej 10000 BO w danym Miesiącu Produkcyjnym.

12.Mój Office oznacza specjalną sekcję, która jest dostępna dla Klienta po zalogowaniu się na swoje konto internetowe, które założył w ramach rejestracji w EURONA.

13.Niezależny zarejestrowany doradca (NZD) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (tj. osoba współpracująca z EURONA na podstawie licencji handlowej).

14.Niezależny zarejestrowany klient (NZK) osoba fizyczna lub prawna, która kupuje Produkty EURONA po cenach zakupu na własny użytek lub odsprzedaje je.

15.Wielkość transakcji oznacza wartość pojedynczego Produktu EURONA, która jest podana w dokumencie Dużym Cenniku Eurona, który jest dostępny w Moim biurze - Wsparcie sprzedaży - Wydruk.

16.Odbiorca oznaczenie zbiorowe dla NZD i NZK.

17.Okres ochrony oznacza okres 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od rejestracji Klienta, w którym możliwe jest dodanie identyfikatora Eurona Konsultanta, do którego Klient chciałby należeć.

18.Grupa osobista oznacza sieć biznesową Klienta (hierarchicznie podporządkowaną Klientowi) bez Klientów z poziomem prowizji 21% i ich Grup.

19.Konsultant oznacza NZD lub NZK z wyłączeniem NZK, którzy są wyłącznymi konsumentami Produktów EURONA.

20.Poradnia to miejsce spotkań osobistych, przekazywania informacji, szkoleń grupowych oraz salon wystawianych Produktów EURONA założony i obsługiwany przez Klienta zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Poradni (dostępny w Moim Biurze).

21.Miesiąc Produkcyjny oznacza okres około jednego miesiąca, który ma decydujące znaczenie dla określenia wyników biznesowych Klienta, kończący się Zamknięciem Miesiąca Produkcyjnego. Miesiąc kalendarzowy może nie pokrywać się z miesiącem produkcji.

22.Rok Produkcyjny oznacza rok obejmujący 12 miesięcy produkcyjnych, przy czym ostatnim miesiącem produkcyjnym jest grudzień. Rok produkcji może nie pokrywać się dokładnie z rokiem kalendarzowym.

23.Produkty EURONA oznacza przyjazne dla środowiska kosmetyki do domu i ciała, żywność i suplementy diety oferowane do sprzedaży pod znakami towarowymi EURONA; podstawowe cechy produktów opisane są w Katalogu.

24.Pierwszozamówienie oznacza pierwsze zamówienie nowo zarejestrowanego Klienta.

25.Grupa oznacza całą sieć biznesową Klienta (całość hierarchicznie podporządkowana Klientowi).

26.Sponsor oznacza Klienta, pod którym zarejestrowani są inni Klienci.

27.Linia sponsorska oznacza sumę wszystkich Klientów, którzy działają (są włączeni) w ramach określonego Sponsora.

28.TOP Manager oznacza Lidera, który utrzymuje prowizję na poziomie 21% w Miesiącach Produkcyjnych i jednocześnie w tych Miesiącach Produkcyjnych osiąga minimalną liczbę punktów swojej Grupy Osobistej wynoszącą 5000 BO.

29.Pomyślna droga to marketingowy materiał biznesowy, w którym wyjaśniane są możliwości współpracy z EURONA, podstawy systemu prowizyjnego oraz inne szczegóły.

30.Poziom cen zakupu oznacza ceny z trzech kategorii (A, B i C), do których Klient jest uprawniony w zależności od ilości BO uzyskanej w poprzednim Miesiącu Produkcyjnym.

31.Koniec miesiąca produkcyjnego oznacza ostatni dzień miesiąca produkcyjnego, czyli dokładny moment zakończenia danego Miesiąca Produkcji.

2. Rozpoczęcie współpracy

Ogólnie

a) Klient zawiera umowę i rozpoczyna współpracę z EURONA poprzez dokonanie i przesłanie rejestracji w sklepie internetowym www.euronabycerny.com, po uprzednim zapoznaniu się i wyrażeniu zgody bez zastrzeżeń z dokumentami Warunki współpracy handlowej z EURONA Sp. Z o.o., Zasady systemu MLM EURONA oraz Ogólne Warunki Handlowe i inne regulaminy.

b) W celu uzyskania Poziomu A Ceny Zakupu dla Produktów EURONA konieczne jest dokonanie przez Klienta procesu rejestracji i jednocześnie złożenie Pierwszego Zamówienia. W przypadku, gdy Klient wypełni Eurona ID Konsultanta, który zapoznał Klienta z Produktami EURONA w polu „Eurona ID”, zostanie włączony do Grupy tego Konsultanta. Jeśli Klient nie uzupełni Eurona ID, przechodzi do tzw. ATP, gdzie zostanie mu przypisany Doradca.

c) Nowo zarejestrowany Klient, w przypadku, gdy podczas rejestracji nie wypełnił identyfikatora Eurona Doradcy, może dodać go w sekcji Moje Biuro, o ile Sponsor nie został mu już automatycznie przypisany.

d) W celu zmiany już zapisanego lub przypisanego Konsultanta konieczne jest wysłanie przez Klienta wiadomości e-mail na adres prodej@eurona.cz z prośbą o ponowną rejestrację w Okresie Ochronnym, która będzie zawierać:

1. Zgodę Konsultanta, który zapoznał Cię z Produktami EURONA

2. Zgoda obecnego Doradcy (przypisanego Sponsora)

3. Zgoda nowo zarejestrowanego Klienta.

3. Możliwości współpracy

3.1. Niezależny zarejestrowany klient (NZK)

a) NZK to osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się w EURONA i kupuje Produkty EURONA po cenach zakupu do użytku osobistego lub odsprzedaje je. EURONA zaleca sprzedaż produktów EURONA po cenach katalogowych. Są to jednak tylko ceny zalecane, niewiążące. Tylko osoba fizyczna NZK ma możliwość zarejestrowania innych Odbiorców (tj. Odbiorcy przy rejestracji Eurony wskażą NZK ID), z których NZK pobiera nagrody w ramach systemu prowizyjnego (bonusowego) EURONY. NZK może zażądać od EURONY zmiany swojego statusu na NZD. EURONA podejmie decyzję o zmianie po przedłożeniu przez NZK licencji handlowej. NZK jako osoba prawna nie może rejestrować innych Klientów ani zmieniać swojego statusu na NZD.

b) Prowizje NZK są pobierane w formie dodatkowych rabatów na Produkty EURONA. Prowizje muszą zostać wykorzystane do końca Roku Produkcyjnego, w którym powstało do nich prawo. Niewykorzystane prowizje przepadają. Prowizje za ostatni miesiąc Roku Produkcyjnego (tj. Za grudzień) można pobierać do końca Miesiąca Produkcyjnego Lutego następnego Roku Produkcyjnego. W przypadku pobrania prowizji (rabatu) na Produkty EURONA cena będzie zawsze płatna po odjęciu(pobraniu) prowizji w wysokości minimum 100 CZK bez VAT. Wysokość minimalnej dopłaty w EUR / PLN może się różnić w zależności od kursu ustalonego przez CNB.

3.2. Niezależny zarejestrowany doradca (NZD)

a) NZD to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (tj. osoba współpracująca z EURONA na podstawie licencji handlowej).NZD może kupować i sprzedawać Produkty EURONA oraz aktywnie budować własną Grupę (sieć sprzedaży). NZD nadzoruje swoją Grupę i motywuje ją do osiągania lepszych wyników (sprzedaży), na podstawie czego jest nagradzany zgodnie z systemem prowizyjnym EURONA.

b) Prowizje NZD są wpłacane na konto NZD na podstawie faktury NZD. Faktury dla NZD, który nie jest płatnikiem VAT, EURONA wystawia nie później niż 15 dnia następnego miesiąca za Miesiąc Produkcyjny, w którym powstało prawo do prowizji. NZD, który jest płatnikiem VAT, otrzyma dokument elektroniczny (Activity report w środowisku My Office), na podstawie którego wystawi fakturę, którą jest zobowiązany przesłać do centrali EURONY w ciągu 14 dni od wystawienia dokumentu (Activity reportu).

c) Warunkiem wypłaty prowizji NZD jest złożenie następujących dokumentów:

1. Kopia licencji handlowej

2. Kopia rejestracji płatnika VAT (jeśli NZDjest płatnikiem)

3. Numer rachunku bankowego, na który ma zostać przesłana prowizja NZD

4. NZD jest zobowiązany do zapewnienia aktualności i poprawności danych na wystawianych fakturach. W przypadku rozbieżności między tymi danymi EURONA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone NZD z powodu nieprawidłowo wystawionej faktury i ich nieprawidłową rejestrację na rachunkach.

5.Prowizja jest wypłacana tylko w miesiącu następującym po miesiącu, w którym osiągnęła kwotę co najmniej 50 CZK / 10,00 EUR / 10,00 PLN.

6. Prowizję uiszcza się do 15 dnia następnego miesiąca (pod warunkiem, że NZD -płatnik VAT wystawił fakturę terminowo i prawidłowo).

7. W przypadku, gdy NZD narusza niniejsze warunki handlowe lub inne zasady współpracy pomiędzy EURONA i NZD lub szkodzi reputacji EURONA, EURONA może, po uprzednim zawiadomieniu, zawiesić możliwość otrzymywania prowizji (tj. przy zamówieniach składanych od daty zawieszenia prowizji, NZD nie będzie miał prawa do prowizji z tych zamówień).

8. NZD płatnik VAT jest zobowiązany do wystawienia faktury o zapłatę prowizji nie później niż 15 dnia następnego Miesiąca Produkcyjnego za Miesiąc Produkcyjny, w którym powstało prawo do prowizji. Faktury muszą być zawsze płatne co najmniej 14 dni od daty ich dostarczenia do EURONY.

9. W przypadku powtarzającego się opóźnionego wystawienia faktury NZD (płatnika VAT) EURONA może natychmiast (tj. bez wypowiedzenia) zakończyć współpracę z takim NZD.

10. W przypadku nieterminowego wystawienia faktury przez NZD (płatnika VAT), EURONA ma prawo żądać od NZD kary umownej w wysokości 0,05% z fakturowanej kwoty za każdy zapoczęty dzień zwłoki w jej wystawieniu, do dnia wystawienia faktury. Kara umowna płatna jest w terminie 10 dni od daty wystawienia nieterminowo wystawionej faktury NZD (płatnika VAT). EURONA ma prawo do jednostronnego zaliczenia kary umownej zniżeniem prowizji na podstawie opóźnionej faktury.

4. Ceny zakupu produktów Eurona

Klient kupuje Produkty EURONA zgodnie z cennikiem po przysługujących mu cenach zakupu (decydujące są ceny podane na stronie internetowej EURONY). Ceny zakupu na następny Miesiąc Produkcyjny ustalane są dla Klienta w zależności od ilości BO pozyskanych w poprzednim Miesiącu Produkcyjnym (tj. W zależności od ilości jego zamówień).

Poziomy cen zakupu i warunki ich uzyskania

Cena zakupu

Wartość zamówień w BO*

Procent marży przy sprzedaży po zalecanych cenach katalogowych

A

0 – 99 BO

20 % marży (tj. 16 % rabat od ceny katalogowej)

B

100 – 199 BO

25 % marży (tj. 20 % rabat od ceny katalogowej)

C

200 a více BO

30 % marży (tj. 23 % rabat od ceny katalogowej)

*Wartość zamówień nie obejmuje BO Produktów EURONA, które wchodzą w skład Sales Promotion, akcesoriów, artykułów promocyjnych i druków w Miesiącu Produkcyjnym.

Okres ważności miesiąca produkcyjnego, data i godzina ostatecznego terminu miesiąca produkcyjnego oraz inne ważne informacje są dostępne online w sekcji Moje Biuro.

5. Zasady zamawiania produktów Eurona i ich odsprzedaży

Produkty EURONA można zamawiać za pośrednictwem sklepu internetowego www.euronabycerny.com, telefonicznie w centrum obsługi klienta EURONY oraz za pośrednictwem e-mailu prodej@eurona.cz.

Zamówienia są zazwyczaj przekazywane do transportu w ciągu 48 godzin od potwierdzenia odbioru przez EURONA Klientowi. W przypadku niekorzystnych warunków klimatycznych, w wyniku których transport Produktów EURONA może ulec uszkodzeniu, EURONA zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania przekazania do transportu.

Jeżeli Klient prowadzi Poradnię, zobowiązany jest do prowadzenia Poradni zgodnie z Regulaminem Poradni (dostępnym online w Moje Biuro).

Klient może również prezentować Produkty EURONA na swojej osobistej stronie internetowej. Ta strona internetowa musi być zgodna z Regulaminem osobistej strony internetowej (dostępnej online w Moim Biurze) i musi zostać przesłana do uprzedniego zatwierdzenia przez EURONĘ.

Klient może również prezentować Produkty EURONA na swoim profilu na Facebooku lub podobnym. Profil ten musi być zgodny z Regulaminem FB i innymi profilami doradców EURONA (dostępnymi online w Moim Biurze) i musi wysłać z wyprzedzeniem do Centrum Obsługi Klienta Eurony w celu zatwierdzenia.

6. System prowizji

Podstawą naliczania prowizji za dany miesiąc produkcyjny (MP) jest:

1. Wolumen punktowy (BO) zamówień całej Grupy Klientów, tj. nie tylko z zamówień Klienta, ale także z zamówień całej Grupy (sieci sprzedaży) oraz

2. Wolumen obrotu (OO) własnych zleceń i

3. Zamówienia OO w całej Grupie.

BO i OO dla poszczególnych Produktów EURONA są określone w obowiązującym Katalogu oraz w Wielkim Cenniku Eurona. OO jest wyrażone w CZK.

Całkowita prowizja składa się z kilku elementów, a mianowicie:

1. prowizji z własnych zamówień (od własnego OO),

2. prowizji pośrednich,

3. Premii dla liderów (w zależności od uzyskanego poziomu lidera) i

4. korekt

Na podstawie osiągniętego BO Grupy Klientów, Komisja ustala poziom prowizji (PP) w przedziale od 0% do 21%.

Liczba uzyskanych BO w miesiącu produkcyjnym

% poziom (PP)

10 000 i więcej BO

21 %

6 600 do 9 999 BO

18 %

4 000 do 6 599 BO

15 %

2 400 do 3 999 BO

12 %

1 200 do 2 399 BO

9 %

600 do 1 199 BO

6 %

200 do 599 BO

3 %

0 do 199 BO

0 %

Prowizja od własnego OO liczona jest jako iloczyn osiągniętego PP i własnego OO (Prowizja = PP x OO z własnych zamówień Klienta).

Łączna prowizja pośrednia jest sumą prowizji pośrednich ustalonych z OO poszczególnych Klientów podrzędnych w pierwszej (1) linii. Prowizja pośrednia jest obliczana jako różnica pomiędzy PP Klienta a PP danego bezpośrednio podległego Klienta (Prowizja pośrednia = (PP - PPpod) x Grupa OO tego podległego Klienta).

Liderski Bonus (LB) obejmuje 4% premii Eurona Bonus (EB) z pierwszej i innych linii,

Rubinowy Bonus (RB) powyżej LB obejmuje 1% drugiej i innych linii,

Szafirowy Bonus (SB) powyżej LB i RB obejmuje 0,6% trzeciej i innych linii i

Brylantowy bonus (BB) nad LB, RB i SB obejmuje 0,4% czwartej i innych linii.

O czerpaniu LB decyduje spełnienie warunków (liczba osób bezpośrednio podporządkowanych z PP 21%, grupy osobowe BO) ustalonych dla określonej premii. Obliczenie wysokości tych premii oparte jest na OO tzw. Grup Osobistych (GO) Klientów podrzędnych z PP 21%. Te systemy operacyjne składają się z bezpośrednio podległych im Klientów z PP mniejszym niż 21%. Jeżeli Klient uzyska odpowiedni tytuł lidera, ale w danym PM jego Grupa Osobista nie osiągnie kwoty co najmniej 10.000 BO, do EURONY należy decyzja, czy przyznać takiemu Klientowi premię (choćby tylko częściowo) lub nie (tj. zastosuje tzw. Gwarancję Minimalną).

Jeśli Klient nie osiągnął co najmniej 100 BO na swoim PM ze swoimi własnymi zamówieniami lub nie zarejestrował trzech (3) nowych Klientów w swojej Grupie Osobistej, którzy utworzyli zamówienia podstawowe, każdy na minimalną kwotę 1500 CZK / 63 € / 350 zł w cenach katalogowych, prowizja według tego artykułu nie należy do klienta. .

Korekty prowizji obejmują nadzwyczajne nagrody finansowe (np. za osiągnięcie kamieni milowych w karierze) oraz ewentualne rekompensaty.

Prowizje nie są naliczane od produktów z serii Accessories oraz z serii promocji Sale promotion.

System prowizji dla Klientów z Czech, Słowacji i Polski jest identyczny.

7. Warunki uzyskania tytułów Leader

Liderem będzie Klient, który spełni jeden z poniższych warunków w trzech (3) kolejnych miesiącach produkcyjnych lub w ciągu ośmiu (8) z dwunastu (12) kolejnych miesięcy produkcyjnych:

a) uzyskał 10.000 BO od Grupy Osobistej; lub

b) uzyskał 5000 BO z Grupy Osobistej i jednocześnie ma pod sobą jednego (1) Klienta z 21% PP w pierwszej linii lub

c) ma pod sobą w pierwszej linii dwóch (2) Klientów z PP 21%

Rubinowy Liderto Klient, który ma dwóch (2) lub więcej Klientów pod sobą w pierwszej linii z 21% PP w ciągu ośmiu (8) z dwunastu (12) kolejnych Miesięcy Produkcyjnych.

Szafirowy Lider to Klient, który ma czterech (4) lub więcej Klientów pod sobą w pierwszej linii z 21% PP, w ciągu ośmiu (8) z dwunastu (12) kolejnych miesięcy produkcyjnych.

Brylantowy Lider to Klient, który ma sześciu (6) lub więcej Klientów pod sobą w pierwszej linii z 21% PP w ciągu ośmiu (8) z dwunastu (12) kolejnych miesięcy produkcyjnych.

Dwurubinowym Liderem zostanie Klient który ma dziewięciu (9) lub więcej Klientów pod sobą w pierwszej linii z 21% PP w ciągu ośmiu (8) z dwunastu (12) kolejnych miesięcy produkcyjnych.

Dwuszafirowym Liderem zostanie Klient który ma dwunastu (12) lub więcej Klientów pod sobą w pierwszej linii z 21% PP w ciągu ośmiu (8) z dwunastu (12) kolejnych miesięcy produkcyjnych.

Dwubrylantowym Liderem zostanie Klient który ma szesnastu (16) lub więcej Klientów pod sobą w pierwszej linii z 21% PP w ciągu ośmiu (8) z dwunastu (12) kolejnych miesięcy produkcyjnych.

Trójrubinowym Liderem zostanie Klient który ma dwudziestu dwóch (22) lub więcej Klientów pod sobą w pierwszej linii z 21% PP w ciągu ośmiu (8) z dwunastu (12) kolejnych miesięcy produkcyjnych.

Trójszafirowym Liderem zostanie Klient który ma trzydziestu (30) lub więcej Klientów pod sobą w pierwszej linii z 21% PP w ciągu ośmiu (8) z dwunastu (12) kolejnych miesięcy produkcyjnych.

Trójbrylantowym Liderem zostanie Klient który ma czterdziestu (40) lub więcej Klientów pod sobą w pierwszej linii z 21% PP w ciągu ośmiu (8) z dwunastu (12) kolejnych miesięcy produkcyjnych.

8. Pierwotne zamówienie

Pierwsze zamówienie nowo zarejestrowanego Klienta wliczane jest do Miesiąca Produkcji, w którym zostało wysłane do EURONY. Wyjątkiem jest pierwsze zamówienie złożone (tj. wysłane do EURONY) pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, które jest zawsze liczone do nowego miesiąca produkcyjnego.

Przy pierwszym zamówieniu Produktów EURONA nowo zarejestrowany Klient otrzyma upominek w postaci tzw. Startpacketu. Pakiet startowy zawiera aktualny Katalog EURONY, oferty specjalne i inne materiały drukowane. Pakiet startowy jest automatycznie dodawany do koszyka przy pierwszym zamówieniu. Klient może usunąć ten prezent z koszyka.

W przypadku, gdy Klient zamawia przy pierwszym zamówieniu wyłącznie produkty z linii BOHEMIAN SEABAR - Atlantic Salmon Products, Startpacketu nie otrzyma. Prezent w postaci Startpacketu Klient otrzyma dopiero przy pierwszym zakupie Produktów EURONA. Procedura ta jest również stosowana w przypadku innych upominków, które nowo zarejestrowany Klient może otrzymać przy pierwszym zamówieniu (np. Pudełko z próbkami płynu do płukania, upominki za udany start itp.)

9. Zasady współpracy i kodeks etyczny

EURONA jest uprawniona, w uzasadnionych przypadkach, do odrzucenia lub zawieszenia każdej rejestracji, wniosku o rejestrację lub ponownego złożenia wniosku o rejestrację.

Jeżeli Klient nie złoży zamówienia przez okres 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy, jego rejestracja zostanie anulowana /(pozbędzie płatności).

NZK mogą stać się osoby fizyczne po ukończeniu 18 (osiemnastu) lat lub osoby prawne. Osoba prawna musi podać nazwisko osoby, która jest upoważniona do działania w jej imieniu, a jednocześnie musi określić wszelkie ograniczenia związane z tym upoważnieniem. Osoby fizyczne po ukończeniu 15 roku życia mogą zostać NZK tylko za pisemną zgodą swojego przedstawiciela prawnego.

Każdy Klient może mieć tylko jedną (1) ważną rejestrację w EURONA. Jeżeli EURONA stwierdzi, że Klient zarejestrował się więcej niż jeden raz, EURONA ma prawo anulować wszystkie zduplikowane rejestracje, pozostawiając jedynie pierwszą zarejestrowaną rejestrację takiego Klienta.

Każdy Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji o sobie podczas rejestracji.

Każdy Klient może w każdej chwili anulować swoją rejestrację (członkostwo) poprzez pisemne powiadomienie EURONY.

Były NZK lub NZD, który jest osobą prawną, może ubiegać się o ponowną rejestrację, jeśli minęło co najmniej sześć (6) miesięcy od jego anulowania w EURONA (chyba że uzgodniono inaczej z EURONA) i jednocześnie musi zaznaczyć w nowy wniosek, że jest to ponowna rejestracja co najmniej sześć (6) miesięcy po anulowanej rejestracji.

Klient przyjmuje do wiadomości, że rejestrując się w EURONIE nie zostaje pracownikiem EURONY ani jego Sponsora. Klient nie jest uprawniony do reprezentowania EURONY ani podejmowania jakichkolwiek czynności prawnych w imieniu EURONY (np. zawierania umów lub przyjmowania zobowiązań w imieniu EURONY). EURONA nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego postanowienia.

Klient zobowiązany jest do odbioru i dystrybucji Produktów EURONA pod własnym nazwiskiem, na własny koszt i odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient nie będzie zachęcać ani zmuszać żadnego innego Klienta do zamawiania Produktów EURONA za pośrednictwem jego osoby, ani też nie będzie określał minimalnej kwoty zamówienia ani wymagać od Klienta gromadzenia zapasów.

Każdy Klient ma prawo zamówić dowolną ilość produktów bezpośrednio w EURONIE.

Żaden Klient nie może zamawiać Produktów EURONA w imieniu innego Klienta bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Decydując się na współpracę z EURONĄ, Klient musi uzyskać wszelkie zezwolenia i licencje oraz dokonać wszelkich rejestracji wymaganych prawem do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, w tym rejestracji ochrony danych osobowych i rejestracji podatkowej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgłaszanie i opłacanie wszystkich podatków, ceł i opłat związanych z taką działalnością. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie aspekty wykorzystywania przez niego danych osobowych klientów są zgodne pod każdym względem z przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać sieci EURONA do sprzedaży produktów lub programów, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez EURONA.

Klient zobowiązany jest do dbania o podległą mu Grupę (sieć sprzedaży) zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i sumieniem.

Klient zobowiązuje się, że wszelkie rozpowszechniane przez niego informacje o produktach EURONA i firmie EURONA będą zgodne z oficjalną polityką i literaturą EURONY.

Klient będzie przestrzegać wszystkich praw, przepisów i polityk związanych z jego członkostwem w EURONA i nie będzie uczestniczyć w żadnych działaniach, które mogłyby zdyskredytować go lub EURONĘ.

Zniesławienie i wszelkie fałszywe roszczenia dotyczące EURONY są niedopuszczalne.

NZK i NZD zobowiązują się do przestrzegania tajemnic handlowych i nieudostępniania osobom trzecim informacji, które mogłyby sprzyjać innym podmiotom lub w inny sposób zaszkodzić interesom EURONY.

Jeżeli Klient jest stroną w sporze sądowym lub innym, lub uczestniczy w działaniach, które miałyby wpływ na EURONĘ lub mogłyby zaszkodzić jej lub jej nazwie, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania EURONY.

Odbiorcy nie mogą udzielać wywiadów dotyczących EURONY żadnym mediom (telewizja, radio, prasa itp.).

Wszystkie materiały drukowane, filmy, zdjęcia, wzory, logo, znaki towarowe, nazwa firmy i inne specjalne oznaczenia EURONA są chronione prawem autorskim (lub znakiem towarowym) i nie mogą być powielane i wykorzystywane, nawet częściowo, bez uprzedniej pisemnej zgody EURONY.

Klienci są niezależni od EURONA. Na wizytówkach i innych materiałach drukowanych Klienta może znajdować się tylko następujący tytuł: „Niezależny zarejestrowany doradca” lub, w stosownych przypadkach, „Niezależny zarejestrowany doradca Advisor” lub „Niezależny zarejestrowany doradca Senior Advisor” i „Niezależny zarejestrowany doradca Lider”.

V rámci politiky společnosti EURONA nejsou vymezena výhradní území či franšízy. Žádný Odběratel není oprávněn udělovat, prodávat, postupovat či převádět takové území či franšízu. Každý Odběratel má právo obchodovat v kterékoli oblasti v zemi.

Polityka EURONA nie definiuje wyłącznych terytoriów ani franczyz. Żaden Klient nie jest upoważniony do udzielania, sprzedawania, cesji lub przenoszenia takiego terytorium lub franczyzy. Każdy Klient ma prawo do handlu w dowolnym miejscu w kraju.

Zabrania się prezentowania i sprzedawania Produktów EURONA w opakowaniach innych niż oryginalne, ani też modyfikowania w jakikolwiek sposób oryginalnego opakowania lub oznakowania Produktów EURONA.

Zabrania się wytwarzania lub pozyskiwania jakichkolwiek przedmiotów, na których nadrukowane są loga i teksty chronione znakami towarowymi EURONY bez uprzedniej pisemnej (e-mailowej) zgody EURONY.

Zabrania się w jakikolwiek sposób zniekształcania informacji o jakości, działaniu lub dostępności Produktów EURONA. Klienci nie powinni ujawniać faktów dotyczących Produktów EURONA innych niż te podane na etykietach i opakowaniach Produktów EURONA lub w oficjalnych materiałach EURONA. EURONA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z błędnej interpretacji tych informacji.

EURONA zastrzega sobie prawo do zmiany cen i asortymentu produktów bez wcześniejszego powiadomienia. EURONA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku zmiany ceny, asortymentu lub niedostępności Produktów EURONA.

EURONA jest uprawniona do potrącenia swojego roszczenia o zapłatę niezapłaconej faktury z NZK / NZD osoby prawnej z roszczeniem o zapłatę prowizji (lub premii), która ma być zapłacona przez EURONA.

EURONA zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie Ogólnych warunków handlowych, Warunków współpracy biznesowej z spółką EURONA Sp.z o.o. oraz Zasad EURONA MLM. Informacje o tym, jak zmienić te dokumenty, będą zawsze dostępne w Moim Biurze pod adresem www.euronabycerny.com.

Żaden Klient nie może wprowadzać nowych potencjalnych Klientów w błąd, twierdząc, że rejestrując się w swojej sieci sprzedaży otrzyma rabat lub podobną korzyść, której nie uzyskałby u innego Konsultanta.

10. Utrzymanie linii sponsorskich

Odbiorcy, których członkostwo trwa, nie mogą ubiegać się o dalszą rejestrację w ramach innej linii sponsorowania. Jeżeli Klient to naruszy, EURONA może anulować dokonaną później rejestrację. Nowej rejestracji można dokonać dopiero po zakończeniu pierwotnej rejestracji (pierwotne członkostwo) lub, w uzasadnionych przypadkach, po uprzedniej pisemnej umowie z EURONA.

Jakiekolwiek przeniesienie lub przeniesienie sieci biznesowej (grupy osobiste lub grupy) jest możliwe tylko za zgodą EURONY.

W przypadku śmierci Klienta (w szczególności NZD) oraz w przypadku, gdy spadkobiercy z mocy prawa będą, małżonek lub partner (zgodnie z Ustawą o zarejestrowanych związkach partnerskich) może nadal prowadzić handel tego zmarłego Klienta zgodnie z Ustawa o licencjonowaniu handlu. Decyzja o zezwoleniu na przeniesienie sieci biznesowej (grupy) pozostaje całkowicie w gestii EURONY.

Aby podjąć decyzję o zezwoleniu na przeniesienie sieci biznesowej (Grupy), należy złożyć: (i) wniosek o przeniesienie sieci, (ii) kopię aktu urodzenia osoby uprawnionej, (iii) umowę spadkową, testament lub notarialną decyzję o wyniku postępowania spadkowego. Pisemne żądanie należy dostarczyć do EURONY w ciągu trzech (3) miesięcy od śmierci klienta.

Przeniesienie sieci biznesowej (Grupy) z innego poważnego powodu jest możliwe tylko za zgodą EURONA i całkowicie według jej uznania. Do wniosku o przeniesienie sieci sprzedaży (Grupy) należy złożyć : (i) wniosek o przeniesienie sieci sprzedaży (Grupy) zawierający zgodę obu stron (Klienta i jego potencjalnego następcy), który zostanie podpisany z oficjalnie zweryfikowanymi podpisami. EURONA zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów. Przeniesienie jest możliwe tylko do jednego z najbliższych krewnych.

Osoba, do której ma zostać przeniesiona sieć biznesowa (Grupa), musi przekonać EURONĘ na podstawie testów wiedzy i oświadczeń zawodowych o swoich umiejętnościach i wiedzy z zakresu: (i) filozofii spółki EURONA, (ii) Produktów EURONA, (iii) biznesu / umiejętności marketingowych, (iv) zasad działania MLM, (v) wiedzy o sieci biznesowej (Grupa), która ma być do niej przekazana oraz (vi) szkolenia i motywowania sieci biznesowej (Grupy).

Osoba, do której ma zostać przeniesiona sieć sprzedaży (Grupa) musi złożyć swój miesięczny, kwartalny i roczny plan marketingu sprzedaży do EURONA, a po przeniesieniu sieci sprzedaży (Grupy) musi przesyłać raporty ze swojej pracy w sieci sprzedaży (Grupie ) co 14 (czternaście) dni, listy obecności uczestników szkoleń, prezentacji itp. wraz z oświadczeniem o zgodności i wykonaniu biznesplanu marketingowego.

EURONA ustanowi osobie, na którą ma się przenieść sieć biznesowa (Grupa), okres próbny wynoszący trzy (3) miesiące, po którym EURONA podejmie decyzję o przeniesieniu sieci biznesowej (Grupy).

W przypadku odrzucenia wniosku o przeniesienie sieci sprzedaży (Grupy), rejestracja tego Klienta zostanie anulowana, a jego sieć sprzedaży (Grupa) zostanie przeniesiona do nadrzędnego NZK / NZD. Klient może uzgodnić z EURONĄ, że w przypadku odrzucenia przeniesienia zachowa swoją rejestrację (i sieć) (tj. stan przed podaniem wniosku).

11. TOP manager spółki EURONA

TOP Managerem spółki EURONA będzie Klient, który utrzyma prowizję na poziomie 21% w Miesiącach Produkcyjnych i jednocześnie w tych Miesiącach Produkcyjnych osiągnie minimalną liczbę punktów swojej Grupy Osobistej o wartości 10 000 BO za co najmniej 3 kolejne Miesiące produkcyjne.

Tytuł TOP Managera Klient traci, jeżeli przez trzy (3) kolejne miesiące produkcyjne nie spełni jednego z warunków niezbędnych do objęcia stanowiska TOP managera. Aby ponownie odzyskać tytuł TOP menedżera, klient musi spełniać warunki niezbędne do uzyskania tego tytułu przez okres trzech (3) kolejnych Miesięcy Produkcyjnych.

TOP Manager oprócz zasad obowiązujących Klienta musi przestrzegać zasad określonych w niniejszym artykule. Naruszenie tych zasad może skutkować natychmiastową utratą stanowiska TOP Managera i utratą korzyści związanych z tym stanowiskiem lub wypowiedzeniem jego członkostwa.

TOP Manager jest zobowiązany do dalszego rozwoju swojej Grupy Osobistej.

TOP Manager ma obowiązek kierować, motywować, szkolić, edukować, informować i wspierać swoją Grupę.

TOP Manager przygotowuje cykliczne spotkania, podczas których Klienci zostaną poinformowani o produktach EURONA, przeszkoleni i zmotywowani.

TOP Manager utrzymuje częste kontakty ze swoimi Klientami, powinien informować ich w granicach prawa o terminach i miejscach spotkań, nowościach i szkoleniach itp.

Menedżer TOP uczestniczy we wszystkich seminariach i spotkaniach.

Menedżer TOP przestrzega Kodeksu Etyki i Zasad Współpracy i daje przykład innym.

Menedżer TOP uczestniczy w spotkaniach biznesowych w EURONA, na które zostanie zaproszony przez kierownictwo EURONA.

TOP Manager zobowiązuje się również do przestrzegania wszystkich innych zasad i instrukcji, które EURONA przekazuje mu na piśmie i które mogą być rozsądnie wymagane od niego.

Główne zalety związane ze stanowiskiem TOP Managera to:

a) Otrzymuje informacje o nowościach, produktach, wydarzeniach itp. przed ich oficjalną premierą lub wprowadzeniem.

b) Kontakty do managera TOP są wyświetlane na stronie internetowej EURONY i na fakturach jego Grupy Osobistej

c) Udział w prezentacjach i szkoleniach organizowanych przez EURONA

12. Kredyty bonusowe

Za każde zamówienie online na stronie euronabycerny.com każdy Klient otrzyma punkty bonusowe, które można wykorzystać na zakup dodatkowych i promocyjnych produktów EURONA. Lista tych produktów znajduje się w sekcji Moje biuro - Kredyty bonusowe.

Za każde zamówienie o wartości 1 CZK / 0,04 € / 0,17 PLN w Cenniku Katalogowym Klient otrzyma jeden (1) kredyt bonusowy. Maksymalna możliwa liczba uzyskanych kredytów bonusowych to 20 000.

Klient może wykorzystać kredyty premiowe w następnym Miesiącu Produkcyjnym po Miesiącu Produkcyjnym, w którym powstało prawo do kredytów premiowych. Kredyty bonusowe nie mogą być przenoszone na inne miesiące produkcyjne.

Klient ma prawo do kredytów bonusowych tylko za zamówienia, które zostały prawidłowo przyjęte i opłacone.

Już pobrane kredyty bonusowe nie mogą być ponownie wykorzystane w przypadku, gdy Klient anuluje zamówienie, w ramach którego wykorzystał kredyty bonusowe.

Przegląd uprawnień i przegląd możliwości wykorzystania kredytów bonusowych jest dostępny dla każdego Klienta w sekcji Moje Biuro - Kredyty bonusowe.

13. Unikalny link do doradcy

Unikalny link doradcy znajdziesz w Moim Biurze obok swojego awatara (zdjęcia profilowe) lub możesz go stworzyć w Moim Biurze, w zakładce „Unikalny link” poprzez link na stronie euronabycerny.com lub innych podstronach (konkretny produkt itp.)

Odbiorca może używać swojego unikalnego łącza doradcy tylko jako hiperłącza osadzonego w obrazie lub tekście (np .: Kliknij TUTAJ, aby uzyskać maksymalne wsparcie). Inne zastosowania są niedozwolone, nawet jeśli strona internetowa, program lub inny system nie pozwala na opisane użycie.

Używanie skracaczy adresu jest niedozwolone.

14. Program motywacyjny udany start

Program motywacyjny Udany Start to program przeznaczony dla nowo zarejestrowanych Klientów.

W ciągu pierwszych trzech (3) miesięcy produkcyjnych od rejestracji klienta nowy klient ma możliwość uzyskania produktów o wartości do 797 CZK (zgodnie z cenami katalogowymi).

Warunkiem uzyskania prawa do prezentów jest osiągnięcie wymaganej ilości BO w danym Miesiącu Produkcyjnym.

Przegląd nagród i warunków sumy zamówień w miesiącu produkcyjnym

Miesiąc produkcji (od rejestracji)

Suma zamówień

Nagroda

1.

min 100 BO

Odżywka zmiękczająca 1000 ml *

2.

min 120 BO

Uniwersalny środek czyszczący 1000 ml

3.

min 150 BO

Płynny środek piorący do bielizny czarnej lub kolorowej 1000 ml

* dotyczy tylko Odżywki Zmiękczającej 1000 ml o wartości 199 CZK / 7,37 € / 33,20 PLN. Jeśli zostanie wybrana odżywka zmiękczająca o wyższej wartości, różnica w cenie zostanie naliczona w zamówieniu.

Klient może wybrać prezent w następnym Miesiącu Produkcyjnym po Miesiącu Produkcyjnym, w którym otrzymał wymaganą ilość BO.

Jeśli Klient nie spełni warunków otrzymania prezentu w programie motywacyjnym Udany Start w pierwszym Miesiącu Produkcyjnym po rejestracji, nadal ma możliwość otrzymania nagrody za spełnienie drugiego i trzeciego miesiąca produkcyjnego. Jeśli Klient nie spełni warunków do otrzymania nagrody za drugi Miesiąc Produkcyjny w programie motywacyjnym Udany Start, traci możliwość otrzymania nagrody za trzeci Miesiąc Produkcyjny programu motywacyjnego Udany Start.

Prezent można wybrać, umieszczając go w koszyku.

Klient nie jest uprawniony do otrzymania żadnych BO za nagrody zgodnie z niniejszym artykułem, ani też nie są one uwzględnione w całkowitym Wolumenie Transakcji.

15. Zakończenie współpracy biznesowej

EURONA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego anulowania lub zawieszenia członkostwa / współpracy Klienta w uzasadnionych przypadkach (np. W przypadkach naruszenia Zasad współpracy biznesowej, Kodeksu Etyki, Zasad Systemu MLM i innych ustalonych zasad). Na wniosek takiego Klienta EURONA może według własnego uznania, w szczególności w przypadku środków zaradczych przygotowanych przez Klienta, odwołać swoją decyzję o zawieszeniu członkostwa.

EURONA zastrzega sobie prawo, w przypadku powtarzającego się podejrzenia o nieuczciwym postępowaniu (np. powtarzające się odroczenie dostawy zamówionych Produktów EURONA), do zawieszenia opcji płatności za pobraniem przez Klienta i żądania zapłaty z góry. EURONA zastrzega sobie prawo do zażądania płatności z góry, jeśli kwota zafakturowana przekracza 50 000 CZK / 1 800 EUR / 8 000 PLN.

EURONA i Klient mają prawo jednostronnie wypowiedzieć (tj. Wypowiedzieć) rejestrację oraz umowę o współpracy z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, który zaczyna biec od następnego dnia po doręczeniu wypowiedzenia, bez podania przyczyn. W przypadku naruszenia Warunków współpracy biznesowej, Kodeksu Etyki i Zasad MLM oraz innych zasad rejestracja i umowa EURONY mogą zostać rozwiązane (rozwiązane) w trybie natychmiastowym (tj. Bez wypowiedzenia).

W przypadku zakończenia współpracy pomiędzy EURONĄ a Klientem, sieć biznesowa klienta jest automatycznie przenoszona do jego Sponsora lub do aktywnego NZD w tej sieci, który zapewni pełną obsługę powierzonej sieci Odbiorców.

Naruszenie jakichkolwiek zasad, a w szczególności naruszenie Kodeksu Etyki będzie rozstrzygane indywidualnie i jest powodem do natychmiastowego zakończenia współpracy. Przyczyną natychmiastowego zakończenia współpracy (tj. rejestracji, umowy) jest głównie to, że nawet po wezwaniu EURONY Klient naruszający regulamin nie podejmie działań naprawczych.

W przypadku naruszenia Zasad MLM systemu EURONA, spółka EURONA zastrzega sobie prawo do zażądania od NZK / NZD sankcji do wysokości 100 000 CZK / 3700 EUR / 16 667 zł. Zapłata kary umownej nie wpływa na prawo EURONA do dochodzenia odszkodowania.

16. Kontakty Eurony

Centrum klienta EURONY

Telefon stacjonarny

+420 491 477 370

+420 491 477 361

Email

prodej@eurona.cz

Adres siedziby, adres kontaktowy, przyjmowanie reklamacji

EURONA s.r.o.

Lhota za Červeným Kostelcem 261

549 41 Červený Kostelec

17. Inne ustalenia

Niniejszy dokument jest ważny zgodnie z informacją na stronie internetowej www.euronabycerny.com obsługiwanej przez EURONA Sp. Z o.o. z siedzibą w Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, ID 259 96304.

Dokument Warunki współpracy z EURONA Sp. Z o.o. wchodzi w życie 14.2.2022 zastępuje wersję dokumentu obowiązującą od 10.5.2021.

Ten dokument może być zmieniany lub uzupełniany przez firmę EURONA. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków współpracy handlowej z firmą EURONA Sp.z o.o.

Podgląd poprzedniej wersji Warunki współpracy biznesowej do 13.02.2022