Zaloguj się
PL

Etický kodex společnosti

EURONA s.r.o.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Spółka EURONA sp. z o.o., REGON: 259 96 304, z siedzibą Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Hradcu Králové, sp. z o.o. C 19017 (zwana dalej „Spółką”) wydaje niniejszy Kodeks Etyki, który określa podstawowe zasady etyki prowadzenia działalności gospodarczej i etyki społecznej Spółki, członków organu statutowego Spółki, kierownictwa Spółki, pracowników Spółki oraz innym osobom, do których stosuje się niniejszy Kodeks Etyki, w szczególności w celu zapobiegania naruszeniom przepisów prawa i norm etycznych przez te osoby, a następnie w celu wyeliminowania odpowiedzialności prawnej i/lub karnej Spółki za jakiekolwiek niezgodne z prawem działania tych osób , w szczególności odpowiedzialność Spółki w rozumieniu ustawy nr 418/2011 Dz.U. o odpowiedzialności karnej osób prawnych i postępowaniu przeciwko nim z późniejszymi zmianami (dalej „Kodeks Etyki”).

 2. Niniejszy Kodeks Etyki tworzy ramy etyczne i prawne dla postępowania Spółki oraz jej Pracowników i Konsultantów (zgodnie z definicją tych terminów poniżej) oraz ewentualnie innych osób, których dotyczy. Jest to narzędzie do przeciwdziałania ewentualnej korupcji i innym nielegalnym czynom związanym z działalnością Spółki. Celem niniejszego Kodeksu Etyki Spółki jest rozwój ekonomicznie zdrowego i prosperującego biznesu, zgodnego z przepisami prawa, wewnętrznymi standardami Spółki i dobrymi obyczajami, z naciskiem na eliminację lub maksymalne ograniczenie ryzyka przestępczego i/ lub inna odpowiedzialność prawna Spółki, we wszystkich czynnościach członków statutowego organu Spółki, kierownictwa Spółki, jej pracowników i innych osób zainteresowanych.

 3. Ponadto celem niniejszego kodeksu jest określenie procedur i procesów kontroli wewnętrznej oraz mechanizmów i mechanizmów kontrolnych w celu odwrócenia i zapobiegania skutkom nielegalnych i/lub przestępczych działań, tak aby zawsze zapobiegać i zabraniać kryminalnym lub innym nielegalnym działaniom Pracowników, Konsultantów i innych osób zainteresowanych, w każdych okolicznościach i na wszystkich poziomach organizacyjnych lub działalnoścci przestępczej, za którą Spółka może być odpowiedzialna.

2. ZAKRES KODEKSU ETYKI

 1. Kodeks ten obowiązuje bezpośrednio wszystkich członków organu statutowego Spółki, kierownictwo Spółki, pracowników Spółki oraz, w stosownych przypadkach, inne osoby na podobnym stanowisku (zwanych dalej „Pracownikami”).

 2. Kodeks ten obowiązuje również Doradców Spółki, tak jak termin ten jest zdefiniowany w art. 1 ust. 19. Warunki współpracy biznesowej z EURONA s.r.o., którymi należy rozumieć Niezależnych rejestrowanych doradców (NRD), oraz Niezależnyh rejestrowanych klientów (NRK) z wyjątkiem NRK, którzy są wyłącznie konsumentami produktów Spółki (dalej zwani „Doradcami”) (Pracownicy i Doradcy zwani łącznie „Adresatami”).

 3. Jednocześnie firma będzie dążyć do egzekwowania niniejszego Kodeksu Etyki lub jej podstawowych zasad, do stosunków umownych i podobnych ze stronami trzecimi i podejmie w tym celu odpowiednie środki i gwarancje.

3. PODSTAWOWE ZASADY I POSTĘPOWANIE FIRMY

 1. Podstawowym interesem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w sposób dozwolony i bez stosowania środków i praktyk niezgodnych z prawem. We wszystkich obszarach działalności gospodarczej Spółka zatem zawsze postępuje zgodnie z przepisami prawa, normami wewnętrznymi i zobowiązaniami umownymi z wysokim stopniem poszanowania norm moralnych i etycznych, praw klientów, partnerów biznesowych i innych osób, w tym innych konkurentów.

 2. Wykonując swoje działania, Spółka i Adresaci niniejszego Kodeksu zawsze postępują w sposób najbardziej odpowiedzialny, profesjonalny, godny i pełen szacunku wobec osób trzecich. W swoich działaniach Spółka i Adresaci niniejszego kodeksu zawsze zapewniają, że ich działania są zgodne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami etycznymi oraz że Spółka i Adresaci wykonują swoje działania z zachowaniem najwyższych standardów osobistego i zawodowego podejścia.

 3. Spółka zachowuje się w taki sposób, że nie dochodzi do zachowań pomagających lub ułatwiających popełnienie czynów przestępczych i innych nielegalnych działań, a jeśli odkryje, że takie zachowanie może mieć miejsce lub ma miejsce, podejmie działania, aby temu zapobiec i uniknąć jego konsekwencji.

 4. Spółka prowadzi politykę zerowej tolerancji w obszarze ryzyk karnoprawnych. Podstawowym celem jej działań jest stworzenie i utrzymanie przejrzystego środowiska, w którym ryzyko karne będzie minimalizowane. W związku z tym Firma konsekwentnie odrzuca i zakazuje swoim Pracownikom i Konsultantom wszelkich działań przestępczych, nielegalnych i/lub nieetycznych.

 5. Spółka konsekwentnie przykłada również wagę do przestrzegania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, ochrony środowiska oraz mienia Spółki i/lub osób trzecich.

4. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH I STANDARDÓW WEWNĘTRZNYCH, ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPSTW KARNYCH

 1. W środowisku, w którym działa lub będzie prowadzić swoją działalność, Spółka zawsze postępuje zgodnie z przepisami prawa, nawet w przypadkach, gdy zapisy przepisów prawa wykraczają poza ramy podstawowych zasad postępowania określonych w niniejszym Kodeksie Etyki. Wręcz przeciwnie, podstawowe zasady postępowania określone w Kodeksie Etyki są przez Spółkę przestrzegane nawet wtedy, gdy te podstawowe zasady postępowania wykraczają poza wymagania przepisów prawa. To ostatnie ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy zasady postępowania określone w Kodeksie Etyki Spółki nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa.

 2. Jednocześnie spółka postępuje w taki sposób, aby nie dochodziło do zachowań ułatwiających popełnienie czynów przestępczych, a ewentualne konsekwencje takiego zachowania, w przypadku ich wystąpienia, były minimalizowane, niezwłocznie eliminowane i korygowane. Dlatego firma regularnie przeprowadza dokładne kontrole wewnętrzne, na podstawie których podejmuje działania mające na celu naprawienie każdej niepożądanej sytuacji. W ramach prowadzonych kontroli Adresaci są zobowiązani do zapewnienia kompetentnym osobom, a także odpowiednim organom władzy publicznej pełnej współpracy w celu jak najskuteczniejszego zapobiegania popełnieniu działalności przestępczej lub jej skutkom, które można by przypisać Spółce.

 3. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Kodeksu Etyki, innych regulacji wewnętrznych lub zasad współpracy biznesowej ze Spółką, jeśli dotyczy to przedmiotu niniejszego Kodeksu, Adresaci mają prawo skontaktować się z przełożonym pracownikiem lub członkiem kierownictwa (osoby te są łącznie określane jako „Osoby kompetentne”).

 4. Adresaci przyjmują do wiadomości, że każde naruszenie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej i karnej, ewentualnie odpowiedzialności za wykroczenie, a także środków dyscyplinarnych lub sankcji zgodnie z obowiązującym prawem pracy i regulacjami wewnętrznymi oraz ewentualnie zasadami regulującymi współpracę biznesową ze Spółką .

 5. Zapobieganie przestępstwom i innym działaniom niezgodnym z prawem oraz przestrzeganie Kodeksu Etyki jest moralnym obowiązkiem Spółki i Adresatów niniejszego Kodeksu Etyki.

5. KONKURENCJA GOSPODARCZA

 • Spółka konsekwentnie odrzuca wszelkie działania, które mogłyby być sprzeczne z przepisami prawa o ochronie konkurencji gospodarczej, w szczególności ustawą nr 143/2001 Dz.U. o ochronie konkurencji gospodarczej oraz o zmianie niektórych ustaw (Ustawa o ochronie konkurencji gospodarczej) z późniejszymi zmianami i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań, aby wszelkie działania Spółki w żaden sposób nie ograniczały ani nie zakłócały uczciwej i wolnej konkurencji gospodarczej.

 • Wszyscy Adresaci niniejszego Kodeksu Etyki są zobowiązani do zapewnienia, że nie są prowadzone żadne działania lub procedury, które prowadziłyby lub mogłyby prowadzić do ograniczenia lub zakłócenia konkurencji gospodarczej, w szczególności np. do nielegalnych powiązań z innymi konkurentami, wymiany informacji o faktach, które w nieuzasadniony sposób wpływają na konkurencję gospodarczą lub na zabronione porozumienia z innymi konkurentami (na dowolnym poziomie rynku), których celem lub skutkiem może być ograniczenie lub zakłócenie konkurencji gospodarczej, gdy w szczególności mogą to być porozumienia dotyczące:

  -bezpośredniego lub pośredniego ustalania cen lub innych warunków handlowych,

  -ograniczania lub kontrola produkcji,

  -podziału rynku lub źródeł zakupów,

  -faktu, że zawarcie umowy będzie wiązało się z odbiorem dalszego świadczenia, co jest materialnie lub zgodne z obyczajami biznesowymi i zasadami uczciwego postępowania w biznesie niezwiązanym z przedmiotem umowy,

  -stosowania odmiennych warunków wobec poszczególnych konkurentów o identycznych lub porównywalnych osiągach, co stawia niektórych konkurentów w niekorzystnej sytuacji w konkurencji gospodarczej,

  -tego, że strony umowy nie będą prowadzić interesów ani w inny sposób współpracować gospodarczo z konkurentami, którzy nie są stronami umowy, ani w inny sposób wyrządzać im szkody.

 • 3. Wszyscy Adresaci niniejszego Kodeksu Etyki są również zobowiązani do zapewnienia, że nie są prowadzone żadne działania lub procedury, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do nadużycia jakiejkolwiek pozycji dominującej na rynku, co może polegać np. na:

  - bezpośrednim lub pośrednim wyegzekwowaniu nieuzasadnionych warunków w umowach z innymi uczestnikami rynku, w szczególności wyegzekwowanie świadczenia rażąco nieproporcjonalnego do wynagrodzenia udzielonego przy zawieraniu umowy,

  - uzależnieniu zgody na zawarcie umowy od warunku, że druga strona umowy cofnie również inne świadczenie, które nie jest w sposób materialny lub zgodne z praktykami biznesowymi związane z żądanym przedmiotem umowy,

  - stosowaniu różnych warunków dla identycznych lub porównywalnych wyników dla poszczególnych uczestników rynku, co stawia tych uczestników w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej,

  -wstrzymaniu lub ograniczeniu produkcji, sprzedaży lub prac badawczo-rozwojowych kosztem konsumentów,

  - długoterminowym oferowaniu i sprzedaży towarów po nieracjonalnie niskich cenach, co ma lub może skutkować zakłóceniem konkurencji gospodarczej.

 • Adresaci zobowiązują się ponadto do zachowania poufności informacji, które mogą mieć znaczenie handlowe i mogą przynieść nieuczciwą przewagę konkurentom. Potencjalne kontakty Pracowników z konkurencją powinny być ograniczone do minimum i prowadzone wyłącznie na podstawie prawnej i uzasadnionej przyczyny. W przypadku, gdy którykolwiek Pracownik dojdzie do wniosku, w trakcie kontaktu z konkurentem, że mogło dojść do naruszenia zasad konkurencji gospodarczej, zobowiązany jest do zaprzestania takiego kontaktu i poinformowania Osoby Kompetentnej, która podejmie decyzję o dalszych krokach.

 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przestrzegania i stosowania zasad konkurencji gospodarczej Adresaci zobowiązani są skontaktować się z Osobą kompetentną i poinformować ją o tych faktach. Osoby kompetentne zobowiązane są do należytego zbadania każdej takiej inicjatywy oraz w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzenia naruszenia konkurencji gospodarczej skontaktować się z przedstawicielem prawnym Spółki. Jeżeli członek kierownictwa Spółki znajdzie się w takiej sytuacji, zobowiązany jest powiadomić o tym zarząd Spółki, który podejmie decyzję co do dalszego postępowania.

 • Przyczynianie się do uczciwej konkurencji i dobra konsumentów jest moralnym obowiązkiem Spółki i Adresatów niniejszego Kodeksu Etyki i zobowiązują się oni zawsze odzwierciedlać te wartości w swoich działaniach i przyczyniać się do ich realizacji poprzez swoje działania.

6. WYBÓR PARTNERÓW BIZNESOWYCH

 1. Przy wyborze partnerów biznesowych Spółka postępuje w oparciu o obiektywne i zrozumiałe kryteria z maksymalnym uwzględnieniem ekonomicznej korzyści wynegocjowanego zobowiązania umownego oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki.

 2. Odpowiedzialni pracownicy Spółki przed zaciągnięciem stosownego zobowiązania umownego w odpowiedni sposób sprawdzają publicznie dostępne informacje o przyszłych partnerach biznesowych oraz weryfikują, czy ci partnerzy biznesowi są godni zaufania i czy nie ma uzasadnionych wątpliwości co do legalności prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Podczas weryfikacji potencjalnych partnerów biznesowych zawsze postępujemy zgodnie z przepisami prawa i podstawowymi normami etycznymi, aby nie naruszać prywatności lub integralności osobistej osoby trzeciej.

 3. Podczas negocjowania i zawierania relacji biznesowych Spółka i odpowiedzialni Pracownicy powstrzymują się od nieuzasadnionego faworyzowania lub stawiania w niekorzystnej sytuacji potencjalnych partnerów umownych oraz zapewniają, że wybór partnerów biznesowych odbywa się w sposób przejrzysty i na podstawie obiektywnych kryteriów zgodnie z ich rzeczywistymi cechami , aspektami biznesowymi i potencjalnymi korzyściami dla Spółki. Z drugiej strony, podczas negocjowania i zawierania stosunków umownych w imieniu Spółki, wszelkie formy nieuprawnionego wpływania na negocjacje poprzez wręczanie lub otrzymywanie prezentów lub innych nieautoryzowanych korzyści oraz wszelkie inne formy korupcji lub w inny sposób nielegalnego zachowania są surowo zabronione. Jeżeli odpowiedzialny Pracownik, w ramach negocjacji w sprawie zawarcia stosunku umownego, znajdzie się w sytuacji, która może wykazywać oznaki takiego lub w inny sposób niezgodnego z prawem postępowania, jest on zobowiązany do natychmiastowego przerwania takich negocjacji w sprawie umowy i poinformowania Osoby Kompetentnej o sytuacji, która zdecyduje o dalszych krokach. Członkowie kierownictwa bezpośrednio informują o tych przypadkach dyrektora wykonawczego Spółki, który zadecyduje o dalszych działaniach.

 4. 4. Każdy pracownik Spółki biorący udział w selekcji kontrahentów, których osobisty interes lub powiązanie z kontrahentem może mieć wpływ na procedurę selekcji, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Osobę Kompetentną, która podejmie decyzję o dalszych krokach. Członkowie kierownictwa bezpośrednio informują o tych przypadkach dyrektora wykonawczego Spółki, który zadecyduje o dalszych działaniach.

7. RELACJE Z KLIENTAMI I PARTNERAMI BIZNESOWYMI FIRMY

 1. Relacje Spółki z jej klientami, współpracującymi Konsultantami i innymi partnerami biznesowymi opierają się na legalnym, bezstronnym i uczciwym postępowaniu. Wszelkie nieuczciwe praktyki biznesowe są bezwzględnie zabronione, natomiast w stosunku do klientów, Konsultantów i partnerów biznesowych Spółka i wszyscy jej Pracownicy zawsze zapewniają przestrzeganie przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji Spółki, w szczególności niniejszego Kodeksu Etyki. Konsultanci zobowiązują się postępować w ten sposób, zarówno w stosunku do Spółki, klientów, jak i ich partnerów biznesowych.

 2. Jednocześnie Spółka i Adresaci niniejszego Kodeksu Etyki dążą do tego, aby klienci i ich partnerzy biznesowi przestrzegali i respektowali przepisy prawa oraz w pewnym zakresie także zasady i podstawowe wartości ustanowione przez Kodeks Etyki.

 3. Przy zaciąganiu zobowiązań umownych Spółka i Adresaci niniejszego Kodeksu postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi Spółki oraz mającymi do nich zastosowanie warunkami współpracy biznesowej. Adresaci nie mogą oferować klientom lub innym partnerom biznesowym towarów, usług lub jakiejkolwiek innej formy współpracy, która naruszałaby przepisy prawa, a także ewentualnie przepisy wewnętrzne Spółki oraz warunki współpracy biznesowej ze Spółką.

 4. Spółka i Adresaci dokładają wszelkich starań, aby zapewnić kontrahentom i klientom świadczenie w uzgodnionej i oczekiwanej jakości i ilości oraz odmawiają zaciągania zobowiązań umownych, których nie mogliby spełnić.

8. NEGOCJACJA Z WŁADZAMI PUBLICZNYMI

 1. W kontaktach i komunikacji z władzami publicznymi Spółka i Adresaci Kodeksu postępują w pełni zgodnie z przepisami prawa oraz podstawowymi zasadami etycznymi zawartymi w niniejszym Kodeksie Etyki. Oferowanie jakiejkolwiek formy przekupstwa przedstawicielom lub pracownikom władz publicznych w celu wpłynięcia na oficjalną procedurę lub uzyskania innej nieuprawnionej korzyści jest wyraźnie zabronione.

 2. Firma zobowiązuje się do pełnej współpracy z uprawnionymi organami publicznymi w ramach wszelkich czynności kontrolnych lub audytowych oraz innych form kontroli i dochodzenia. W tym celu Spółka przekazuje organom władzy publicznej żądane przez nie informacje zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Jednak przekazując informacje Spółka i wszyscy jej Pracownicy przestrzegają zasad ochrony informacji poufnych zgodnie z niniejszym Kodeksem Etyki.

9. ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA LEGALIZACJI DOCHODÓW Z PRZESTĘPCZOŚCI I FINANSOWANIU TERRORYZMU

 1. Spółka oraz Adresaci niniejszego Kodeksu Etyki ściśle przestrzegają regulacji prawnych w zakresie środków przeciwko legalizacji dochodów z przestępstwa oraz finansowania terroryzmu.

 2. W celu zwalczania przestępstw związanych z legalizacją dochodów z przestępstwa oraz finansowaniem terroryzmu Spółka w rozsądnym zakresie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia , 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy nr. 110/2019 Sb., w sprawie przetwarzania danych osobowych, przetwarza i rozporządza danymi o swoich klientach, Konsultantach i partnerach biznesowych i odpowiednio je ocenia.

 3. W przypadku podejrzenia, że klient, Konsultant lub partner biznesowy Spółki próbuje wykorzystać stosunek umowny ze Spółką do nielegalnych lub nieuczciwych celów, takich jak pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, każdy Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Osoby Kompetentnej o tych faktach.

 4. Jednocześnie firma i wszyscy jej pracownicy zobowiązują się zapewnić wszelką współpracę, jakiej można uczciwie od nich wymagać, właściwym organom publicznym w danym obszarze.

10. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Przedmioty lub dzieła podlegające ochronie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa o ochronie praw własności intelektualnej, które zostały wytworzone lub nabyte ze środków Spółki, stają się jej własnością i nie mogą być uważane za własność prywatną lub osobistą. Wszyscy Pracownicy i Konsultanci są zobowiązani do ochrony własności intelektualnej Spółki oraz do działania zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, tak aby nie doszło do nieuprawnionego naruszenia praw własności intelektualnej Spółki.

 2. Spółka i Adresaci niniejszego kodeksu szanują również prawa własności intelektualnej osób trzecich, tajemnice produkcyjne i handlowe oraz prawa autorskie Spółki i osób trzecich.

 3. Pracownicy nie są upoważnieni do wgrywania jakichkolwiek programów komputerowych na sprzęt komputerowy Spółki bez odpowiedniej licencji, używania utworów lub dokumentów chronionych prawem autorskim lub znakami towarowymi osób trzecich oraz kopiowania lub „pobierania” dokumentów lub materiałów bez zgody osoby, której przynależy prawo zgodnie z przepisami prawa regulującymi kwestię własności intelektualnej.

11. ZAKAZ DYSKRYMINACJI

 1. Firma promuje jednakowe podejście do wszystkich pracowników. W tym celu Spółka zapewnia przestrzeganie równych szans i równego traktowania bez względu na pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, orientację seksualną, wiek, stan cywilny, wyznanie, niepełnosprawność, przynależność związkową lub poglądy polityczne, o ile są one zgodne z demokratycznymi zasadami rządów prawa . Firma gwarantuje równe traktowanie i zakaz dyskryminacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą nr 262/2006 Dz.U. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami.

 2. Firma nie toleruje działań lub postaw, w których jakakolwiek osoba może czuć się ograniczana, poniżana lub nękana, oraz przestrzega zasady, że wszelkie działania o charakterze dyskryminacyjnym wobec innych, bezpośrednio lub pośrednio, podlegają postępowaniu dyscyplinarnemu.

 3. Każdy pracownik Spółki ma prawo zgłosić wszelkie przejawy zachowań dyskryminacyjnych osobie kompetentnej, która jest zobowiązana do należytego zbadania każdej takiej inicjatywy.

12. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W PRACY

 1. Spółka aktywnie wspiera tworzenie warunków o takim poziomie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, aby w ramach działalności Spółki minimalizować zagrożenie życia i zdrowia Pracowników oraz osób trzecich. W tym celu Spółka prowadzi szkolenia dla Pracowników z zakresu zapobiegania wypadkom przy pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.

 2. Każdy pracownik Spółki jest zobowiązany do dbania o ochronę zdrowia własnego i innych pracowników w miejscu pracy oraz do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.

 3. Bezwzględnie zabrania się spożywania napojów alkoholowych i innych substancji uzależniających w miejscu pracy i poza miejscem pracy w godzinach pracy oraz wchodzenia na miejsce pracy pod wpływem tych substancji. Zabrania się również używania substancji uzależniających poza godzinami pracy, jeżeli mogłoby to wpłynąć na wykonywanie przez Pracowników obowiązków służbowych lub naruszyć bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas pracy w miejscu pracy.

13. OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Firma ściśle przestrzega wszelkich regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska. W maksymalnym możliwym stopniu firma dąży do ograniczenia wpływu na środowisko własnej działalności, działań swoich klientów i partnerów biznesowych oraz zmniejsza zagrożenia przemysłowe, zdrowotne i ekologiczne w swoich miejscach pracy. Wręcz przeciwnie, firma wspiera politykę zrównoważonego rozwoju i ostrożnego korzystania z zasobów naturalnych. Spółka stawia również takie same wymagania swoim Pracownikom, co prowadzi do ścisłego przestrzegania wszystkich stosownych przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.

 2. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska Firma rozsądnie żąda i monitoruje również od swoich partnerów biznesowych.

14. ZACHOWANIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W ZWIĄZKU Z KODEKSEM ETYKI

 1. Wszyscy członkowie zarządzania Spółki są odpowiedzialni za rozwój i utrzymanie kultury etycznego postępowania w Spółce oraz przestrzeganie Kodeksu Etyki. W tym kontekście kierownictwo Spółki jest zobowiązane do:
  - dawania przykładu pracownikom własnym zachowaniem etycznym,
  - dążenia do tego, aby wszyscy Pracownicy znali Kodeks Etyki i właściwie rozumieli jego wymagania,
  - monitorowania zachowania Pracowników zgodnie z zasadami etycznymi,
  - oceniania impulsów Pracowników dotyczących ewentualnych naruszeń przepisów prawa lub Kodeksu Etyki i podejmowania odpowiednich działań w celu ich naprawienia.

15. DOBRA REPUTACJA

 1. Utrzymanie i umacnianie dobrego imienia Firmy jest priorytetem dla wszystkich Pracowników i Konsultantów.

 2. Każdy Pracownik i Konsultant dba o to, aby przy wykonywaniu swoich czynności oraz podczas wystąpień publicznych nie zaszkodzić dobremu imieniu Spółki.

 3. Kierownictwo Spółki, Pracownicy reprezentujący Spółkę na zewnątrz oraz Konsultanci zawsze poważnie i uprzejmie traktują osoby trzecie.

16. ZASADY ANTYKORUPCYJNE

 1. Firma odrzuca wszelkie formy korupcji lub działania, które zakłócają wolną przedsiębiorczość.

 2. Adresaci niniejszego kodeksu nie mogą wykorzystywać kontaktów biznesowych pochodzących lub w inny sposób związanych ze Spółką w nieuprawniony sposób na korzyść własną lub innych osób lub na szkodę Spółki. Ponadto adresaci niniejszego kodeksu nie przekazują ani nie przyjmują nielegalnych prywatnych korzyści lub prezentów (np. jakichkolwiek płatności pieniężnych, świadczeń w naturze, usług) w celu uzyskania lub utrzymania zobowiązań umownych lub wpłynięcia na oficjalne działania organów publicznych w relacjach biznesowych, jeśli takie zachowanie stanowiłoby naruszenie przepisów prawa, Kodeksu Etyki lub innych regulacji wewnętrznych i warunków współpracy ze Spółką.

 3. Sponsorowanie publicznych wydarzeń kulturalnych i artystycznych lub celów charytatywnych nie jest uważane za nielegalną darowiznę lub korzyść.

 4. O ile nie określono inaczej, Pracownikom nie wolno przyjmować prezentów finansowych lub innych podobnych płatności (usług lub korzyści w jakiejkolwiek formie) w związku z wykonywaniem ich czynności, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na bezstronność decyzji biznesowych lub prawidłowe wykonywanie zadań służbowych. Pracownicy mogą przyjmować artykuły reklamowe lub promocyjne lub okolicznościowe zaproszenia, których przyjęcie może być uznane za uprzejmość biznesową w kontekście obowiązujących standardów. Dopuszcza się również przyjmowanie niewielkich darowizn do wartości 2.000 CZK, które nie mają wpływu na wykonywanie obowiązków służbowych lub decyzje biznesowe. Przyjmowanie darowizn od tego samego darczyńcy i/lub w tej samej sprawie w bliskim kontekście czasowym przekraczających łączną wartość 2.000 CZK i/lub przyjmowanie darowizn finansowych w gotówce jest niedozwolone. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do dopuszczalności otrzymania prezentu, Pracownicy są zobowiązani do skontaktowania się z Osobą Właściwą ze swoim pytaniem.

17. KONFLIKT INTERESÓW

 1. Adresaci niniejszego Kodeksu zobowiązani są zachowywać się lojalnie wobec Spółki, nie szkodzić jej dobremu imieniu i działać zgodnie z jej uzasadnionymi interesami. Nie ma to wpływu na obowiązek lojalności i obowiązek działania z troską dobrego gospodarza wynikający ze szczególnych przepisów prawa dla członków organów Spółki.

 2. Adresaci Kodeksu zobowiązani są do unikania ewentualnego konfliktu interesów pomiędzy ich interesami osobistymi lub finansowymi a interesem Spółki, w zakresie określonym przepisami prawa.

 3. Pracownicy mogą, poza zatrudnieniem w stosunku pracy ze Spółką, wykonywać działalność zarobkową tożsamą z działalnością Spółki lub w istotny sposób z nią związaną, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Spółki.

 4. Jednocześnie za działalność zarobkową uważa się każdą prawnie zatwierdzoną działalność wykonywaną w celu osiągnięcia zysku lub pożytku majątkowego. Dochodowa działalność oznacza zatem również działalność gospodarczą lub pełnienie funkcji członka organów korporacji gospodarczych.

 5. Jeżeli Spółka cofnie zgodę, cofnięcie to musi mieć formę pisemną z podaniem przyczyn cofnięcia. Po cofnięciu zgody Pracownik jest zobowiązany do zaprzestania działalności zarobkowej bez zbędnej zwłoki w sposób wynikający z jej wypowiedzenia z właściwych przepisów prawa.

 6. Ograniczenie wykonywania działalności zarobkowej tożsamej z działalnością Spółki nie dotyczy wykonywania działalności naukowej, pedagogicznej, publicystycznej, literackiej lub artystycznej.

 7. W przypadku wątpliwości co do ewentualnego lub nieuchronnego konfliktu interesów po stronie jego lub innego Adresata z interesami Spółki, każdy Adresat jest zobowiązany skontaktować się z Właściwą Osobą z prośbą o ocenę istnienia ewentualnego lub nieuchronnego konfliktu zainteresowań.

 8. Pracownikom nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody, dostarczać świadczenia lub usługi osobie trzeciej, z którą łączą ich stosunki natury finansowej, biznesowej, rodzinnej lub społecznej, jeżeli udzielone świadczenie lub usługa byłyby sprzeczne z regulacjami wewnętrznymi Spółki lub w inny sposób mogą zaszkodzić interesom lub pozycji Spółki.

 9. Konflikt interesów może również wystąpić w przypadku zawarcia umowy między Spółką a Pracownikiem lub członkiem jego rodziny. Pracownik, który chce zawrzeć umowę ze Spółką lub wie, że członkowie jego rodziny zamierzają zawrzeć umowę ze Spółką, musi zawsze wcześniej poinformować o tym fakcie Kompetentną Osobę.

18. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH I DYSKRETNOŚĆ

 1. Bezpośrednie lub pośrednie wykorzystanie poufnych informacji biznesowych lub informacji o partnerach biznesowych, klientach, Pracownikach lub kierownictwie Spółki w trakcie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu w celu uzyskania korzyści osobistych lub na rzecz osób trzecich lub na rzecz na szkodę Spółki jest zabronione. Dotyczy to tak samo również Doradcy Spółki.

 2. Przekazywanie informacji biznesowych i know-how Firmy konkurentom Firmy jest wyraźnie zabronione.

 3. Wszyscy Adresaci niniejszego Kodeksu zobowiązani są do aktywnej ochrony poufnych danych wewnętrznych oraz informacji niejawnych, niezależnie od ich treści czy formy. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które budzą podejrzenie o działalność niezgodną z prawem.

 4. Adresaci nie mogą również przekazywać informacji poufnych dotyczących klientów, Konsultantów lub partnerów biznesowych Spółki osobom nieuprawnionym, z wyjątkiem przypadków, gdy osoby te wyraziły wyraźną zgodę na ujawnienie informacji lub w przypadkach, gdy przepisy prawne lub wewnętrzne lub zasady współpracy z Spółką tak ustalają.

 5. Przepisów dotyczących ograniczeń w przekazywaniu informacji nie stosuje się w przypadkach, gdy przekazanie informacji poufnych ma przyczynić się do zapobieżenia popełnieniu przestępstwa lub nieuchronnego uszczerbku na zdrowiu lub mieniu.

 6. W przypadku wątpliwości co do tego, jakie informacje mogą zostać ujawnione osobom trzecim, Adresat ma obowiązek wcześniej zwrócić się do Osoby Właściwej o decyzję o sposobie dalszego postępowania w danej sprawie.

19. OCHRONA I ZABEZPIECZENIE WŁASNOŚCI FIRMY

 1. Nabycie i użytkowanie majątku Spółki opiera się na analizach ekonomicznych i zawsze odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi. Ta sama procedura jest stosowana przy amortyzacji lub sprzedaży zbędnych aktywów Spółki.

 2. Wszyscy Pracownicy mogą korzystać z mienia Spółki wyłącznie do wyznaczonych celów pracy, chyba że przepisy wewnętrzne Spółki lub szczególna umowa zawarta pomiędzy Spółką a Pracownikiem nie zezwalają również na wykorzystanie mienia Spółki do celów osobistych.

 3. Pracownicy są zobowiązani do właściwego i starannego obchodzenia się z mieniem Spółki, aby chronić je przed uszkodzeniem lub utratą oraz aby zapobiec uszkodzeniom. Jakiekolwiek wykorzystanie majątku Spółki do popełnienia działalności przestępczej jest wyraźnie zabronione.

 4. Konkretne obowiązki poszczególnych osób w obchodzeniu się środkami Spółki określa regulamin wewnętrzny lub specjalna umowa zawarta pomiędzy Spółką a Pracownikiem.

 5. Naruszenie obowiązków w zakresie obchodzenia się mieniem Spółki może skutkować środkami dyscyplinarnymi lub sankcjami zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i wewnętrznymi, w tym rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z ustawą nr 262/2006 Sb. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami.

20. KONTROLA I ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

 1. Każdy Adresat niniejszego Kodeksu Etyki jest odpowiedzialny za prowadzoną przez siebie działalność oraz za to, że działalność ta jest zgodna z przepisami prawa i niniejszym Kodeksem Etyki. W przypadku, gdy Adresat nie ma pewności, czy wszystkie czynności, postępowania i procesy w jego kompetencjach są zgodne z przepisami prawa i niniejszym Kodeksem Etyki, jest do dyspozycji odpowiednia Osoba Kompetentna, która w razie wątpliwości powinna zwrócić się do przedstawiciela prawnego Spółki.

 2. Każdy Adresat niniejszego Kodeksu Etyki zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Osoby Kompetentnej w przypadku podejrzenia ewentualnej niezgodności jego działań lub działań innego Adresata z przepisami prawa lub niniejszym Kodeksem Etyki.

 3. Osoby kompetentne w każdych okolicznościach kontrolują swoich podległych Pracowników w taki sposób, aby zapobiegać działalności przestępczej lub w inny sposób nielegalnej oraz dalej kontrolują wypełnianie wszelkich obowiązków swoich podwładnych, zarówno tych wynikających z przepisów prawa, jak i wynikających z przepisów wewnętrznych. Kontrola polega głównie na regularnym nadzorowaniu działań Pracowników oraz badaniu wyników i działań Pracowników. Jednocześnie kompetentne osoby są zawsze zobowiązane do należytego rozpatrzenia wszelkich sugestii dotyczących możliwych zachowań podległych Pracowników naruszających przepisy prawne lub wewnętrzne oraz, w stosownych przypadkach, wszelkich innych podejrzeń takiego zachowania. W przypadku braku możliwości obalenia ich podejrzeń, są oni zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie jednego z członków kierownictwa Spółki lub kadry kierowniczej Spółki, który jest wówczas zobowiązany do należytego zbadania sprawy i podjęcia działań zgodnych z prawem i wewnętrznymi regulacjami w celu zapobieżenia dalszym bezprawnym działaniom, lub działania sprzeczne z regulacjami wewnętrznymi, w tym ewentualne zgłaszanie działań niezgodnych z prawem właściwym organom administracji publicznej, jeżeli przepisy prawa wymagają takiego trybu lub jeżeli członek kierownictwa lub Spółka podejmie taką decyzję z innego powodu. Jednocześnie członkowie kierownictwa rejestrują przypadki podejrzeń o niezgodne z prawem zachowanie Pracowników oraz sposób postępowania z nimi w odpowiedni sposób. Kontrola kierownictwa Spółki w zakresie przestrzegania niniejszego Kodeksu Etyki dotyczy również w uzasadnionym zakresie Konsultantów, którzy są zobowiązani do zapewnienia niezbędnej współpracy kierownictwu Spółki w tym zakresie.

 4. Kompetentne osoby są również zobowiązane do regularnego przeglądu i weryfikacji istnienia odpowiednich i skutecznych środków mających na celu zapobieganie ryzyku odpowiedzialności karnej i/lub prawnej przez Spółkę oraz proponowania wszelkich środków naprawczych lub usprawniających.

21. PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA PRZESTĘPCZEGO I/LUB NIELEGALNEGO POSTĘPOWANIA

 1. Firma ma poważny interes w konsekwentnym wykrywaniu przestępstw i/lub innych nielegalnych zachowań, które mogą mieć miejsce w związku z działalnością Firmy, w dokładnym zbadaniu okoliczności, które doprowadziły do wystąpienia przestępstwa i/lub innego nielegalnego postępowania, oraz w skutecznym zapobieganiu takim zachowaniom w przyszłości.

 2. Pracownicy i Konsultanci mogą przesyłać powiadomienia, ostrzeżenia, skargi, sugestie, inicjatywy i inne zgłoszenia ostrzegające o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, naruszenia przepisów prawa lub niniejszego kodeksu, praktyk korupcyjnych lub innych nielegalnych lub nieetycznych praktyk, i w tym kontekście zgłaszać propozycje działań zmierzających do usprawnienia systemu prewencji odpowiedzialności karnej Spółki, a konkretnie niektórych Osób Kompetentnych. Zgłoszenia te można zawsze złożyć anonimowo.

 3. Adresat, który zgłasza podejrzenie czynu niezgodnego z prawem, we własnym imieniu lub anonimowo, nie może być w żaden sposób karany, pokrzywdzony lub poddany przymusowi w związku z tą inicjatywą. Nie dotyczy to sytuacji, w których Adresat wielokrotnie zgłasza ewidentnie nieuzasadnione lub zastraszające sugestie, gdy takie zachowanie może podlegać sankcjom prawnym zgodnie z przepisami prawa lub warunkami współpracy biznesowej ze Spółką.

 4. Wszyscy Adresaci niniejszego Kodeksu, w przypadku wykrycia przestępstwa i/lub w inny sposób nielegalnego postępowania, są zobowiązani, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności sprawy, dołożyć wszelkich starań, które mogą być od niego sprawiedliwie wymagane, aby powstrzymać i zapobiec szkodliwym konsekwencjom.

 5. W przypadku, gdy Adresat ma wątpliwości lub niejasności co do udzielonych instrukcji lub co do wewnętrznych lub innych obowiązujących zasad Spółki, w tym niniejszego Kodeksu Etyki, informuje o tym Kompetentną Osobę, która należycie zbada sprawę.

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spółka oraz Adresaci niniejszego Kodeksu zobowiązują się do przestrzegania w swojej działalności i pracy wszystkich zasad ustanowionych niniejszym Kodeksem Etyki.

 2. Pracownicy aktywnie dążą do promowania etycznego zachowania w miejscu pracy. Pracownicy wiodący i członkowie kierownictwa Spółki działają w taki sposób, aby dawać przykład innym Pracownikom, co prowadzi do uczciwego zachowania, przyzwoitości i osobistej odpowiedzialności. Tym samym wszyscy przełożeni muszą być wzorem do naśladowania dla swoich podwładnych.

 3. Spółka jest zobowiązana do zapewnienia, za pośrednictwem kompetentnych osób, aby niniejszy Kodeks Etyki został właściwie ogłoszony oraz aby wszyscy Pracownicy i Konsultanci zapoznali się z Kodeksem Etyki.

 4. Firma odmawia tolerowania jakiegokolwiek naruszenia zasad Kodeksu Etyki. Pracownicy i Konsultanci Spółki mają świadomość, że ich decyzje i działania mogą narazić siebie i Spółkę na sankcje karne i/lub cywilne, dlatego muszą działać w taki sposób, aby nie dopuszczać się działalności przestępczej i/lub nie naruszać przepisów prawa karnego lub inne przepisy prawa lub regulacje wewnętrzne Spółki oraz inne zasady mające zastosowanie do ich działalności.

 5. Niniejszy Kodeks Etyki wchodzi w życie i wchodzi w życie 3 sierpnia 2022 r.