Zaloguj się
PL

Warunki biznesowe

I. Rozpoczęcie współpracy

Klient rozpoczyna współpracę z Eurona s.r.o. wypełniając i wysyłając rejestrację w sklepie internetowym www.euronabycerny.com, gdzie jednocześnie musi uzgodnić dokumenty Warunki współpracy biznesowej z Eurona s.r.o. i Zasady systemu Eurona MLM.

Aby kupić towar od razu po cenie zakupu A, musisz ukończyć rejestrację i proces składania pierwszego zamówienia.. Wypełniając numer rejestracyjny konsultanta, który przedstawił Ci produkty Eurona w polu Hasło dla gościa, dołączysz do grona tego konsultanta. Jeśli nie wypełnisz numeru rejestracyjnego, przejdziesz do tak zwanego ATP, gdzie otrzymasz numer rejestracyjny.

Okres ochronny: W przypadku nieprawidłowo wpisanej rejestracji okres ochronny biegnie do końca miesiąca produkcyjnego, w którym masz możliwość ponownej rejestracji u konsultanta, który przedstawił Ci produkty Eurona. Wystarczy wysłać prośbę o ponowną rejestrację na adres e-mail prodej@eurona.cz. Musi zawierać:

- zgoda Twojego obecnego doradcy, któremu zostałeś przypisany,

- zgoda konsultanta, który zapoznał Cię z produktami Eurona

- Twoja zgoda.

II. Możliwości współpracy

 1. Niezależny zarejestrowany klient (NRZ)

 2. Niezależny zarejestrowany doradca (NRP)

Niezależny zarejestrowany klient

odbiera towary po cenach zakupu i odsprzedaje je po cenach katalogowych ustalonych przez Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

Prowizje muszą zostać wykorzystane do końca roku produkcyjnego (koniec grudnia), w przeciwnym razie prowizje przepadną. Prowizję za grudzień należy wykorzystać przed upływem terminu lutego następnego roku. Przy korzystaniu z rabatów na produkty Eurona zawsze pobierana jest minimalna kwota 121 CZK / 4,28 EUR (wartość minimalnej kwoty w EUR może się różnić w zależności od kursu wymiany według Czeskiego banku narodowego).

Niezależny zarejestrowany doradca

Współpracuje na zasadzie licencji handlowej. Może on kupować, sprzedawać i aktywnie buduje własną sieć handlową NZK i NZD. Jest on odpowiedzialny za nadzór nad swoim zespołem biznesowym i zachęca go do lepszych wyników (sprzedaży), na podstawie tego jest nagradzany zgodnie z prowizorycznym systemem ustawionym przez Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

W celu wypłaty prowizji należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. egzemplarz licencji handlowej

 2. egzemplarz rejestracji podatnika VAT (jeśli sprzedawca / doradca płaci VAT)

 3. podpisany formularz rejestracji z online Kancelarii Doradcy na www.euronabycerny.com

 4. numer rachunku bankowego, do którego sprzedawca / doradca żąda przesłania prowizji

Prowizje są wypłacane na konto na podstawie faktury wystawionej za NZK przez Eurona s.r.o. najpóźniej do 15. dnia następnego miesiąca.

Faktury wraz z deklaracją Activity Report za dany okres są przekazywane drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Eurona s.r.o., bezpośrednio online w Kancelarii Doradcy, za każdym razem nie później niż 7 dni po zakończeniu danego miesiąca produkcyjnego.

Podane dane o kliencie na wystawionej fakturze są identyczne z danymi podanymi w danych rejestracyjnych klienta. NZK musi dbać o prawidłowość tych danych. W przypadku niepoprawnie podanego któregokolwiek z danych w rejestracji lub naruszenia obowiązku zgłoszenia przez klienta zmiany danych osobowych na fakturze (rejestracja VAT, itp.), spółka Eurona s.r.o. nie odpowiada za szkody poniesione przez NZK za tak błędnie wystawione faktury i ich ewidencję w księgach NZK.

Podatnik VAT otrzyma elektroniczny dokument potwierdzający (Activity Report w Kancelarii Radcy), na podstawie którego wystawia własną fakturę, którą prześle do siedziby spółki Eurona s.r.o. w terminie 14 dni od wystawienia tego dokumentu.

Prowizje poniżej 50 CZK / 2,32 euro są wypłacane na konto dopiero w momencie, gdy kwota prowizji w ciągu kilku miesięcy przekroczy 50 CZK / 2,32 euro.

III. Ceny zakupu towarów

Nabywca kupuje towary po cenach obowiązujących w aktualnym cenniku.

Cena zakupu jest ustalana po zakończeniu danego miesiąca produkcyjnego, według wysokości osobistych zamówień NZK i NZD w KC i obowiązuje przez cały kolejny miesiąc produkcyjny.

Poziom ceny zakupu i warunki jej uzyskania

Cena zakupu

Wartość zamówienia

A

0 - 99 BO

B

100 - 199 BO

C

200 i więcej BO

Marża obowiązująca do cen zakupu A, B, C to 20, 25 a 30%

! Do wartości zamówień dla obliczania przyszłych cen zakupu nie wlicza się KC produktów wpisanych do katalogu w dziale Sales Promotion, dodatków, przedmiotów reklamowych i druków!

Ważność aktualnego miesiąca produkcyjnego, datę i godzinę zamknięcia oraz inne istotne informacje można znaleźć online w Kancelarii Doradcy na www.euronabycerny.com.

IV. Zasady zamawiania towaru i odsprzedaży

Towary można zamówić przez sklep internetowy www.euronabycerny.com, telefonicznie w Centrum Klientów Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

Zamówienia są wysyłane z reguły w ciągu 48 godzin od potwierdzenia przez odbiorcę. Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

Do prezentacji towaru klient może skorzystać z osobistej strony internetowej, przy czym stronę należy ustawić zgodnie z oficjalnymi zasadami obsługi osobistej strony internetowej doradcy Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

Do prezentacji towaru klient może również skorzystać z profilu na Facebooku, przy czym profil ten musi być ustawiony zgodnie z oficjalnymi zasadami obsługi FB profili doradców Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

Działające ośrodki doradcze muszą być zgodne z regulaminem działania ośrodka doradczego, który znajdziesz w kancelarii doradcy.

Materiały promocyjne przygotowane przez Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

V. System prowizji

Prowizje są obliczane od wolumenu handlu – to z całości zamówień wszystkich doradców w Twojej sieci po odliczeniu maksymalnej marży i VAT.

Aby skorzystać z prawa do wypłaty prowizji, każdy klient / doradca ma obowiązek zamówić za miesiąc produkcyjny towar w wysokości co najmniej 100 BO lub dokonać 3 rejestracji z pierwszym zamówieniem powyżej 1.500, - CZK / 66 €/ 350 zł w cenach katalogowych.

Prowizji nie oblicza się z produktów z serii Accessories i Sales Promotion wymienionych w obowiązującym katalogu Eurona.

System prowizyjny jest identyczny dla klientów czeskich, słowackich i polskich.

Prowizje są wypłacane regularnie co miesiąc po miesięcznej końcówce – najpóźniej do 15. dnia następnego miesiąca.

provizní tabulka

Oceny punktowe otrzymujesz za zakupione produkty Eurona Ty i każdy zarejestrowany klient w Twojej sieci. Każdy produkt Eurony ma swoją wartość punktową według aktualnego cennika, który można znaleźć na stronie internetowej www.euronabycerny.com lub w aktualnym katalogu Eurona.

VI. Pierwsze zamówienia

Pierwsze zamówienie nowo zarejestrowanego klienta wiąże się z datą kalendarzową i miesiącem, w którym zostało potwierdzone i wysłane.

W przypadkach, gdy pierwotne zamówienie zostało potwierdzone 1 dnia miesiąca kalendarzowego, wówczas zamówienie to wlicza się do nowego miesiąca produkcyjnego.

Na przykład pierwsze zamówienie klient potwierdzi 1 czerwca 2017 r., zamówienie to zostanie włączone do produkcji z czerwca 2017 r., mimo że termin końcówki majowej wyznaczono na 2 czerwca 2017 r. o godz.

Jeżeli klient zarejestruje się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, dotyczą go promocje następnego miesiąca produkcyjnego, a nie oferta specjalna bieżącego miesiąca produkcyjnego.

Na przykład klient potwierdza swoje pierwsze zamówienie 1.6. 2017 w tym zamówieniu można jednak zamawiać tylko towary ze standardowego katalogu. Zestawy promocyjne z newslettera miesiąca produkcyjnego maj 2017, który jest ważny do 2 czerwca 2017 do godziny 10:00. nie można zamawiać, ponieważ produkcja klienta przypada na czerwiec.

Przy pierwszym zamówieniu nowo zarejestrowany klient otrzyma w prezencie tzw. Startpacket, w którym znajdzie aktualny katalog Eurona Sp..z.o.o., ofertę specjalną, druki itp. Pakiet startowy jest automatycznie wyjmowany z magazynu i wysyłany do nowo zarejestrowanego klienta wraz z zamówieniem. Jeśli nowo zarejestrowany klient zamówi w swojej pierwszej rejestracji tylko produkty z linii BOHEMIAN SEABAR - Produkty z łososia atlantyckiego, Starpacket zostanie wysłany wraz z kolejnym zamówieniem produktów Eurona, które nie należą do powyższej linii produktów. Procedura ta dotyczy również innych prezentów, które może otrzymać nowo zarejestrowana osoba (pudełko z próbkami płynu do zmiękczania tkanin itp.)

VII. Zasady współpracy i kodeks etyczny

1) Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

2) Jeżeli NZK / NZD nie złoży zamówienia przez okres 12 miesięcy, jego rejestracja zostanie cofnięta.

3) NZK mogą stać się osoby fizyczne po ukończeniu 18 roku życia i osoby prawne. Osoba prawna musi podać nazwisko osoby, która jest upoważniona do działania w jej imieniu, a także wszelkie ograniczenia związane z tym upoważnieniem. Partnerzy ponoszą wspólną odpowiedzialność, a w przypadku zwłoki w płatności Eurona może wymagać płatność od jednego lub obu partnerów.

4) NZK mogą zostać również osoby fizyczne po ukończeniu 15 roku życia za pisemną zgodą przedstawiciela prawnego.

5) Każdy NZK / NZD może mieć tylko 1 ważną rejestrację w Euronie.

6) NZK / NZD może w każdej chwili wycofać się z członkostwa po pisemnym powiadomieniu Eurony.

7) Były NZK / NZD może ubiegać się o nowe członkostwo, jeśli spełnione są następujące warunki:

a. Co najmniej sześć miesięcy minęło od rezygnacji z poprzedniego członkostwa (chyba że Eurona uzgodni inaczej).

b. Nowy wniosek musi wskazywać, że został złożony zgodnie z tą zasadą.

8) NZK / NZD przyjmują do wiadomości, że wyrażając zgodę na Warunki współpracy biznesowej z Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

9) NZK / NZD nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek czynności prawnych w imieniu Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

10) NZK / NZD jest zobowiązany do odbioru i dystrybucji produktów pod własnym nazwiskiem, na własny koszt i odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kraju, w którym prowadzi działalność.

11) NZK / NZD nie będzie zachęcać ani zmuszać sponsorowanych przez siebie osób do zamawiania towarów za jego pośrednictwem, nie będzie określać minimalnej wielkości zamówienia ani wymagać od konsultantów gromadzenia zapasów. Każdy konsultant ma prawo zamówić dowolną liczbę produktów bezpośrednio w Euronie.

12) NZK / NZD nie może zamawiać towaru w imieniu innego NZK / NZD bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

13) NZK / NZD nie będzie wykorzystywać sieci Eurony do sprzedaży produktów lub programów, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę.

14) NZK / NZD ma obowiązek dbać o podległą mu sieć zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i sumieniem.

15) NZK / NZD zobowiązuje się, że wszelkie rozpowszechniane przez niego informacje o Eurona s.r.o. będzie w pełni zgodny z oficjalną polityką i literaturą Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

16) NZK / NZD będzie przestrzegać wszystkich praw, przepisów i zasad związanych z ich członkostwem i nie będzie uczestniczyć w żadnych działaniach, które mogłyby zdyskredytować ich lub Euronę.

17) Oszczerstwo i wszelkie fałszywe roszczenia dotyczące Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

18) NZK / NZD zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej i nieudostępniania informacji, które mogłyby faworyzować inne osoby prawne lub w inny sposób szkodzić interesom Eurona s.r.o.

19) Jeśli NZK / NZD jest stroną sporu sądowego lub innego, lub uczestniczy w działaniach, które mogłyby mieć wpływ na Euronę lub zaszkodzić jej lub jej nazwie, musi niezwłocznie poinformować o tym Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

20) NZK / NZD nie może udzielać wywiadów (dotyczących Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

21) Wszystkie materiały drukowane, filmy, zdjęcia, projekty, logo, znaki towarowe, nazwa firmy i inne specjalne oznaczenia EuronaPlatnost od 16. 11. 2020 od 14.00

22) NZK / NZD jest niezależny od firmy Eurona. Na wizytówkach i innych materiałach drukowanych doradców może znajdować się tylko następujący tytuł: „Niezależny zarejestrowany doradca” lub, w stosownych przypadkach, „Niezależny zarejestrowany doradca Advisor” lub „Niezależny zarejestrowany doradca Senior Advisor” i „Niezależny zarejestrowany doradca Leader”.

23) Wyłączne terytoria lub franczyzy nie są zdefiniowane w polityce Eurony. Żaden NZK / NZD nie jest upoważniony do udzielania, sprzedaży, cesji lub przenoszenia takiego terytorium lub franczyzy. Każdy doradca ma prawo do handlu w dowolnym miejscu w kraju.

24) Produkty Eurona s.r.o. prezentować i sprzedawać w opakowaniu innym niż oryginalne lub w jakikolwiek sposób modyfikować oryginalne opakowanie lub etykietę produktu.

25) Zabrania się wytwarzania lub zabezpieczania jakichkolwiek przedmiotów, na których nadrukowany jest znak towarowy lub logo firmy z jakichkolwiek innych źródeł niż Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

26) Zabronione jest jakiekolwiek zniekształcanie informacji o jakości, działaniu lub dostępności produktów Eurona. NZK / NZD nie powinien podawać faktów o produktach innych niż te podane na etykietach i opakowaniach produktów lub w oficjalnych materiałach Eurona. Eurona nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty ani roszczenia wynikające z błędnej interpretacji tych informacji.

27) Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

28) Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

29) Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

30) Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

VIII. Utrzymywanie linni sponsorskich

Doradcy, których członkostwo jest nadal ważne, mogą nie ubiegać się o rejestrację w ramach innej linii sponsorskiej. Jeśli to zrobią, cała ich sieć może zostać przekazana sponsorowi. Z prawa do rejestracji można skorzystać dopiero po wygaśnięciu poprzedniego członkostwa. Wyłącznie prezes Eurony decyduje o możliwości zastosowania transferu sieci.

A. Transfer sieciowy z powodu śmierci doradcy

1) W przypadku śmierci doradcy członkostwo może odziedziczyć najbliższy krewny zmarłego.

2) Eurona zawsze decyduje, czy zezwolić na transfer

3) Aby umożliwić transfer sieci, konieczne jest złożenie w Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

4) Pisemny wniosek o przeniesienie należy przesłać nie później niż 3 miesiące od dnia śmierci zmarłego.

B. Transfer sieciowy z innego ważnego powodu

1) Z ważnych powodów można złożyć wniosek o transfer sieciowy.

2) Eurona zawsze decyduje, czy przyczyna jest naprawdę poważna, według własnego uznania.

3) Sieć może być przekazana tylko jednemu i najbliższemu krewnemu.

4) Eurona zawsze decyduje, czy zezwolić na transfer.

5) Aby umożliwić transfer sieci, konieczne jest w Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

W obu przypadkach spadkobierca musi przekonać kierownictwo Eurony następującymi umiejętnościami / wiedzą za pomocą testów wiedzy i raportów z pracy w takim zakresie:

a) Filozofia Eurony

b) Portfolio produktów Eurona

c) Sprzedaż i marketing

d) Zasada działania MLM

e) Sieć, która ma zostać do niego przeniesiona

f) Szkolenie i motywowanie sieci

Przed przeniesieniem sieci spadkobierca musi złożyć swój miesięczny, kwartalny i roczny biznesplan marketingowy.

Po przekazaniu sieci spadkobierca musi co 14 dni przesyłać oświadczenie o swojej współpracy z siecią, listy obecności uczestników szkoleń, prezentacji itp. oraz obronę zgodności z biznesowym planem marketingowym.

Po 3 miesiącach Eurona decyduje, czy spadkobierca jest właściwy do przejęcia sieci. W przypadku, gdy Eurona stwierdzi, że spadkobierca jest niekompetentny, jego wniosek o przeniesienie zostanie anulowany, rejestracja zostanie anulowana, a sieć zostanie przekazana doradcy, który jest przełożonym zmarłego, lub z powrotem do doradcy żądającego przeniesienia sieci, lub zostanie wyznaczony nowy spadkobierca a to tylko w przypadku przeniesienia, a nie w przypadku postępowania spadkowego.

Osobisty transfer grupowy jest niedozwolony.

IX. Obowiązki Lidera Eurona s.r.o.

Oprócz ogólnych zasad dotyczących doradców, liderzy muszą przestrzegać poniższych zasad. Naruszenie tych szczegółowych zasad spowoduje natychmiastową utratę pozycji i korzyści Lidera, w tym rabatów za wyniki i premii, a także to może doprowadzić do wypowiedzenia członkostwa.

1) Lider musi być dostępny dla doradców grup osobistych co najmniej dwa razy w miesiącu i dalej:

a. Poszerzać i nieustannie rozwijać grupę osobistą

b. Prowadzić grupę, motywować i zapewniać wsparcie

c. Przygotowywać regularne spotkania, na których doradcy będą szkoleni i motywowani

d. Edukować i informować swoich podległych doradców i klientów na bieżąco

e. Utrzymywać częste kontakty, informować o terminach i miejscach spotkań, nowościach, szkoleniach itp.

f. Brać udział we wszystkich seminariach i spotkaniach

g. Egzekwować przestrzeganie Kodeksu Etyki i Zasad Współpracy oraz dawać przykład innym

h. Brać udział w spotkaniach biznesowych w Euronie, na które zostaniesz zaproszony przez kierownictwo Eurona s.r.o.

2) Lider musi przestrzegać wszystkich innych zasad i instrukcji przekazanych mu na piśmie przez Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

X. Zakończenie współpracy biznesowej

1) Eurona s.r.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia członkostwa w NZK / NZD na okres do 12 miesięcy.

2) Eurona s.r.o. zastrzega sobie prawo, w przypadku powtarzającego się podejrzenia o nieuczciwe zachowanie (np .: powtarzające się odroczenie terminu realizacji zamówienia), wstrzymanie NZK / NZD możliwości płatności za pobraniem i żądanie zapłaty z góry.

3) Obie strony mają prawo do jednostronnego wypowiedzenia rejestracji i umowy z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku naruszenia powyższych warunków współpracy biznesowej Eurona s.r.o. rejestracja jest anulowana natychmiast bez podania przyczyn.

4) W przypadku zakończenia współpracy sieć konsultanta jest automatycznie przenoszona do jego sponsora lub pod aktywnego konsultanta w tej sieci, który zapewni pełną obsługę powierzonej sieci konsultantów.

5) Naruszenie jakichkolwiek zasad i kodeksu etycznego będzie rozpatrywane indywidualnie i może prowadzić do natychmiastowego zakończenia współpracy.

6) W przypadku naruszenia Zasad MLM systemu Eurona, Eurona SPlatnost od 16. 11. 2020 od 14.00

XI. Program motywacyjny Udany start

 1. Program motywacyjny dla nowicjuszy Eurony

 2. Przez pierwsze 3 miesiące masz możliwość otrzymania produktów o wartości 797 CZK

 3. Warunkiem uzyskania prawa do prezentów jest suma wszystkich zamówień w miesiącu produkcji.
  Przegląd nagród i warunków dotyczących sumy zamówień w miesiącu produkcyjnym

  Miesiąc

  Suma zamówień

  Nagroda

  1.

  min 100 BO

  Odżywka zmiękczająca 1000 ml

  2.

  min 120 BO

  Uniwersalny środek czyszczący 1000 ml

  3.

  min 150 BO

  Płynny detergent do bielizny czarnej lub kolorowej 1000 ml

 4. Klient ma prawo odebrać prezent w następnym miesiącu produkcyjnym po spełnieniu warunku dotyczącego sumy zamówień

 5. Wybór prezentu można dokonać umieszczając w koszyku dowolny produkt będący przedmiotem nagrody.

 6. Nagroda: Odżywka zmiękczająca 1000ml, dotyczy wyłącznie odżywek zmiękczających w wysokości 199 CZK / 7,37 € / 33,20 zł. Jeśli wybierzesz płyn do zmiękczania tkanin o wyższej wartości, różnica w cenie zostanie naliczona w zamówieniu.

 7. Uwzględniając zamówiony towar jako nagrodę, odpowiednie PUNKTY, CENA KATALOGOWA i WOLUMEN HANDLOWY dla danego produktu nie będą liczone w zamówieniu! Oznacza to, że punkty i wolumen obrotu za produkt darmowy nie pojawiają się w miesięcznych obrotach

Kontakty

Zákáznické centrum Euroná s.r.o.

Telefon stacjonarny

+420 491 477 370

+420 491 477 361

Komórka

prodej@eurona.cz

Adres siedziby, adres kontaktowy, przyjmowanie reklamacji

Eurona s.r.o.

Lhota za Červeným Kostelcem 261

549 41 Červený Kostelec

XI. Inne ustalenia

Niniejszy dokument jest ważny zgodnie z informacją na stronie internetowej www.euronabycerny.com prowadzonej przez Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00

Dokument warunków współpracy biznesowej z Eurona Platnost od 16. 11. 2020 od 14.00